Вимоги до Літератури / Requirements to References

 


Загальна інформація / Editorial Редакційна колегія / Editorial board

Умови публікацій / Conditions of publications

Вимоги до статей / Requirements to articles

Інститут рецензування /
Institute of review

Вимоги до Літератури / Requirements
to References

Архів номерів / Archive

Індексування / Indexing


В кінці наукової статті подається Список використаних джерел (не менше 8-ми джерел) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1). Список використаних джерел оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

Після цього подається список використаних джерел англійською мовою (References), який формується за міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься при розташуванні рукописів у зарубіжних базах). Даний стандарт використовується у США як стандарт оформлення статті (в тому числі і бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американська психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення при оформленні джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням http://ua.translit.net/#mp1. Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN. Нижче наведено приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими стандартами.

 

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Книга одного автора:

ДСТУ 8302:2015

Кунченко Ю. П. Стохастические полиномы. Київ: Наукова думка, 2006. 275 с.

стандарт АРА

Kunchenko, Ju. P. (2006). Stohasticheskie polinomy [Stochastic polynomials]. Kyiv : Naukova dumka.

Книга двох -шести авторів:

ДСТУ 8302:2015

Макаров И. М., Лохин В. М., Манько С. В., Романов М. П. Автоматизация синтеза и обучение интеллектуальных систем управления. Москва: Наука, 2009. 228 с.

стандарт АРА

Makarov, I. M., Lokhin, V. M., Manko, S. V., & Romanov, M. P. (2009). Avtomatizatciya sinteza i obuchenie intellektual'nyh sistem upravleniya [Automation of synthesis and learning the intellectual control systems]. Moscow, Russia: Science.

Книга семи і більше авторів:

ДСТУ 8302:2015

Андрющенко А. І., Балтаджі Р. А., Вовк Н. І. та ін. Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів; за ред. М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 124 с.

стандарт АРА

Andriushchenko, A. I., Baltadzhi, R. A., Vovk, N. I., Hrynzhevskyi, M. V., Hudyma, B. I., Demchenko, I. T., …Khyzhniak M. I. (1998). Metody pidvyshchennia pryrodnoi ryboproduktyvnosti staviv. M. V. Hrynzhevskyi (Ed.). Kyiv.

Книги без автора:

ДСТУ 8302:2015

Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с.

стандарт АРА

Doklinichni doslidzhennia veterynarnykh likarskykh zasobiv [Preclinical studies of veterinary medicinal products]. (2006). Lviv : Triada plius.

Книги під заголовком:

ДСТУ 8302:2015

Маркетинг: бакалаврський курс ; заг. ред. С. М. Ілляшенка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. 1134 с.

стандарт АРА

Illiashenko, S. M. (Ed.). (2009). Marketynh: bakalavrskyi kurs [Marketing: Bachelor course]. Sumy : VTD «Universytetska knyha».

Перекладне видання (автором)

ДСТУ 8302:2015

Халлиган Б., Шах Дж.Маркетинг в Интернете: как привлечь клиентов с помощью Google, социальных сетей и блогов ; пер. с англ. Н. Коневская. Москва: Диалектика, 2010. 256 с.

стандарт АРА

Halligan, B., & Shakh, Dzh. (2010). Marketing v Internete: kak privlech klientov s pomoshchyu Google, sotsialnykh setey i blogov. [АНГЛОМОВНА НАЗВА]. (N. Konevskaya, Trans). Moscow : Dialektika.

Частина книги

ДСТУ 8302:2015

Бугай К. С. Розмноження риб у пониззі Дніпра та Дніпровсько-Бузькому лимані при дальшому зарегулюванні та скороченні стоку. Вплив зарегульованого стоку на біологію та чисельність промислових видів риб. Київ : Наукова думка, 1967. С. 28–69.

стандарт АРА

Buhay, K. S. (1967). Rozmnozhennya ryb u ponyzzi Dnipra ta Dniprovs'ko-Buz'komu lymani pry dal'shomu zarehulyuvanni ta skorochenni stoku [АНГЛОМОВНА НАЗВА]. Vplyv zarehulovanoho stoku na biolohiiu ta chyselnist promyslovykh vydiv ryb. Kyiv : Naukova dumka, 28-69.

Статті з журналів:

ДСТУ 8302:2015

1. Цьонь Н. І. Формування зоопланктону рибницьких ставів на удобрення їх зерновою бардою. Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 10–15.

2. Гейна К. М., Козичар М. В. Рибогосподарська характеристика Першотравенського водосховища. Таврійський науковий вісник. 2002. Вип. 20. С. 112–117.

3. Ilhan Altinok, Ilknur Kurt. Molecular Diagnosis Of Fish Diseases: A Review. Turkish Journal of Fisheries And Aquatic Sciences. 2004. № 3. Р. 131–138.

4. Шерман І. М., Кутіщев П. С., Вітюков Ю. Є.  Зоопланктон Дніпровсько-Бузького лиману в зв’язку з рибогосподарською експлуатацією акваторії. Таврійський науковий вісник. 2007. Вип. 54. С. 164–170.

стандарт АРА

1. Cjonj, N. I. (2008). Formuvannja zooplanktonu rybnycjkykh staviv na udobrennja jikh zernovoju bardoju [АНГЛОМОВНА НАЗВА]. Ryboghospodarsjka nauka Ukrajiny [АНГЛОМОВНА НАЗВА], 3, 10-15.

2. Heyna, K. M., & Kozychar, M. V. (2002). Rybohospodars'ka kharakterystyka Pershotravens'koho vodoskhovyshcha [АНГЛОМОВНА НАЗВА]. Tavriys'kyy naukovyy visnyk [АНГЛОМОВНА НАЗВА], 20, 112-117.

3. Ilhan, Altinok, & Ilknur, Kurt. (2004). Molecular Diagnosis Of Fish Diseases: A Review [АНГЛОМОВНА НАЗВА]. Turkish Journal of Fisheries And Aquatic Sciences, 3, 131-138.

4. Sherman, I. M., Kutishchev, P. S. & Vityukov, Yu. Ye. (2007). Zooplankton Dniprovs'ko-Buz'koho lymanu v zv'yazku z rybohospodars'koyu ekspluatatsiyeyu akvatoriyi [АНГЛОМОВНА НАЗВА]. Tavriys'kyy naukovyy visnyk [АНГЛОМОВНА НАЗВА], 54, 164 -170.

Збірники наукових праць:

ДСТУ 8302:2015

Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 2003 год : сб. науч. тр. / Рос. Акад. мед. наук, Сиб. отд. Новосибирск : СО РАМН, 2004. 83 с.

стандарт АРА

Otchet o vypolnenii plana nauchno-issledovatel'skih rabot za 2003 god [Report on implementation of research works for 2003] (2004). Russian Academy of Medical Sciences. Novosibirsk : SO RAMN, 83.

Тези, матеріали конференцій:

ДСТУ 8302:2015

Рыбохозяйственное использование теплых вод : ІV Всес. совещ., 30 окт.-2 нояб. .Определение влияния садковых рыбных хозяйств на качество воды и гидробиологическое состояние водохранилищ-охладителей ГРЭС и АЭС 1. Попов А. Н., Зацепин А. Н., Сидоркин В. И. и др.1990 г. : тезисы докл. Москва, 1990. С. 222–223.

2. Болоховець Г. С. Трава розторопші плямистої – перспективне джерело природних сполук. Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія : III Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. / НФаУ. Харків : Вид-во НФаУ, 2003. С. 49.

стандарт АРА

1. Popov, A. N., Zacepin, A. N., Sidorkin, V. I., & Vasil'chikova, A. P. (1990). Opredelenie vlijanija sadkovyh rybnyh hozjajstv na kachestvo vody i gidrobiologicheskoe sostojanie vodohranilishh-ohladitelej GRJeS i AJeS [АНГЛОМОВНА НАЗВА]. ІV Vses. soveshh. po rybohoz. ispol'z. teplyh vod. Moskva, 222-223.

2. Bolokhovets, H. S., & Kyslychenko, V. S. (2003). Trava roztoropshi pliamystoi – perspektyvne dzherelo pryrodnykh spoluk [АНГЛОМОВНА НАЗВА]. Nauka i sotsialni problemy suspilstva: medytsyna, farmatsiia, biotekhnolohiia: III Mizhnarodna nauk.-praktych. konf. Kharkiv : Vyd-vo NfaU, 49.

• Авторські свідоцтва

ДСТУ 8302:2015

А. с. 1007970 СССР, МПК В 25 .1 15/00. Устройство для захвата деталей / Ваулин В. С., Калов В. К. (СССР). 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 2 с.

стандарт АРА

Vaulin, V. S., Kalov, V. K. (30.03.1983). Certificate of authorship 1007970 SSSR, MPK V 25 .1 15/00. Ustrojstvo dlja zahvata detalej (SSSR). 3360585/25-08; declared 23.11.81, № 12.

• Патенти:

ДСТУ 8302:2015

Спосіб генерації випадкових величин. Деклараційний патент України на корисну модель МПК G06F7/58 / Заболотній С. В., Чепинога А. В., Салипа С. В. № 57092; заявл. 16.07.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.

стандарт АРА

Zabolotnii, S. V., Chepynoha, A. V., & Salypa, S. V. (2011). The method of generating random variables. Patent of Ukraine for useful model. G06F7/58. № 57092; declared 16.07.2010; published 10.02.2011, № 3.

• Стандарти:

ДСТУ 8302:2015

1. Риба жива. Загальні технічні вимоги : ДСТУ 2284:2010. [Чинний від 2012–01–01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2012. 12 с. (Національний стандарт України)

2. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми : СОУ-05.01.-37-385:2006. Офіц. вид. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 7 с.

стандарт АРА

1. Ryba zhyva. Zahalni tekhnichni vymohyiu. (2012). DSTU 2284:2010. Natsionalnyi standart Ukrainy. Kyiv: Derzhspozhyvstandart Ukrainy.

2. Voda rybohospodarskykh pidpryiemstv. Zahalni vymohy ta normy. (2006). SOU-05.01.-37-385:2006. Standart minahropolityky Ukrainy. Kyiv : Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.

• Законодавчі та нормативні документи:

ДСТУ 8302:2015

1. Про видавничу справу : Закон України за  станом на 20 берез. 2004p. / ВерховнаРадаУкраїни.Київ :  Парлам.вид-во, 2004.17, [3] с. (Закони України).

2. Инструкция по сбору и обработке материала для исследования питания рыб в естественных условиях. Ч. 1 / Всесоюзный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии. Москва : ВНИРО, 1971. 68 с.

стандарт АРА

1. Zakon Ukrainy Pro innovatsiinu diialnist : pryiniatyi 4 lyp. 2002 roku № 40–IV. (2002, August 9). Holos Ukrainy, 144, 10–12.

2. Instruktsiya po sboru i obrabotke materiala dlya issledovaniya pitaniya ryb v estestvennykh usloviyakh. (1971). (Part 1). Moscow.

Дисертації, автореферати дисертацій:

ДСТУ 8302:2015

1. Біловодська О. А. Організаційно-економічні основи управління вибором напрямків інноваційного розвитку промислових підприємств : дис. … кандидата екон. наук : 08.00.04 / СумДУ. Суми : СумДУ, 2004. 179 с.

2. Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости хаотичных процессов : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / Ин-т радиотехники и электроники РАН. Москва, 2004. 39 с.

стандарт АРА

1. Bilovodska, O. A. (2004). Orhanizatsiino-ekonomichni osnovy upravlinnia vyborom napriamkiv innovatsiinoho rozvytku promyslovykh pidpryiemstv. Candidate's thesis. SumDU. Sumy.

2. Butkovskij, O. Ja. (2004). Obratnye zadachi haotichnoj dinamiki i problemy predskazuemosti haotichnyh processov. Unpublished doctoral dissertation. Institute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences. Moscow.

Електронні ресурси:

ДСТУ 8302:2015

1. Ілляшенко С. М. Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL : ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf. (дата звернення : чч.чч.чччч).

2. Закон України «Про рекламу». Режим доступу : http://base.garant.ru/12145525/.

3. Сайт журналу «Маркетинг і менеджмент інновацій». URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.

стандарт АРА

1. Illiashenko, S. M., & Shypulina, Yu. S. (2007). Tovarna innovatsiina polityka. Sumy : Universytetska knyha. lib.sumdu.edu.ua. Retrieved from http://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf.

2. Federal'nyy zakon «O reklame». (n.d.). base.garant.ru. Retrieved from http://base.garant.ru/12145525/.

3. Sait zhurnalu «Marketynh i menedzhment innovatsii». mmi.fem.sumdu.edu.ua. Retrieved from http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.

Переклад
Форма входу
Пошук
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 612
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0