Вимоги до Літератури / Requirements to References

 


Загальна інформація / Editorial Редакційна колегія / Editorial board

Умови публікацій / Conditions of publications

Вимоги до статей / Requirements to articles

Інститут рецензування /
Institute of review

Вимоги до Літератури / Requirements
to References

Архів номерів / Archive

Індексування / Indexing


В кінці наукової статті подається Список використаних джерел (не менше 8-ми джерел) у порядку згадування або у алфавітному порядку (кегль шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1). Список використаних джерел оформляється за міждержавним стандартом ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на літературні джерела в тексті наукової статті слід надавати в квадратних дужках [1, с. 56; 7, с. 45–51].

Після цього подається список використаних джерел англійською мовою (References), який формується за міжнародним стандартом АРА (використовуватиметься при розташуванні рукописів у зарубіжних базах). Даний стандарт використовується у США як стандарт оформлення статті (в тому числі і бібліографічного списку), прийнятий АРА (Американська психологічна асоціація) та Є МІЖНАРОДНИМ. Для полегшення при оформленні джерел за цим стандартом рекомендуємо користуватись посиланням http://ua.translit.net/#mp1. Транслітерацію українських символів необхідно здійснювати у відповідності з Постановою КМУ від 27 січня 2010 р. № 55, а російських – згідно системи BGN/PCGN. Нижче наведено приклади оформлення різних типів джерел за пропонованими стандартами.

 

 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Книга одного автора:

ГОСТ 7.1:2006

Кунченко, Ю. П. Стохастические полиномы [Текст] / Ю. П. Кунченко. – К. : Наук. думка, 2006. – 275 с.

стандарт АРА

Kunchenko, Ju. P. (2006). Stohasticheskie polinomy [Stochastic polynomials]. Kyiv : Naukova dumka.

Книга двох -шести авторів:

ГОСТ 7.1:2006

Макаров, И. М. Автоматизация синтеза и обучение интеллектуальных систем управления [Текст] / И. М. Макаров, В. М. Лохин, С. В. Манько, М. П. Романов. – М.: Наука, 2009. – 228 с.

стандарт АРА

Makarov, I. M., Lokhin, V. M., Man’ko, S. V., & Romanov, M. P. (2009). Avtomatizatciya sinteza i obuchenie intellektual'nyh sistem upravleniya [Automation of synthesis and learning the intellectual control systems]. Moscow, Russia: Science.

Книга семи і більше авторів:

Makarov, I. M., Lokhin, V. M., Man’ko, S. V., … Romanov, M. P. (2009). Avtomatizatciya sinteza i obuchenie intellektual'nyh sistem upravleniya [Automation of synthesis and learning the intellectual control systems]. Moscow, Russia: Science.

Організація як автор :

American Psychological Association. (2003). Nazva knigi [Book title: And subtitle]. Abingdon: Routledge.

Книги під заголовком:

ГОСТ 7.1:2006

Информационные технологии в маркетинге [Текст] : учеб. / под ред. Г. А. Титаренко. — М. : ЮНИТИ, 2000. — 335 с.

стандарт АРА

Titarenko, G. A. (Ed.). (2000). Informacionie tehnologii v marketinge [Information technology in marketing]. Moscow: JuNITI.

Книги без автора:

Merriam Webster’s collegiate dictionary (10th ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Перекладне видання (не на англ. мові)

Author, J. J. (2012). Nazva knigi [Book title: And subtitle]. (L. Khan, Trans.). Abingdon: Routledge.

Багатотомне видання, окремий том, глава з книги:

ГОСТ 7.1:2006

Zimmermann, H.-J. Fuzzy Set Theory – and its Applications. 3rd ed. [Text] / H.-J. Zimmermann. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996. – 315 p. doi:10.1007/978-94-015-8702-0

стандарт АРА

Zimmermann, H.-J. (1996). Fuzzy Set Theory – and Its Applications, 315. doi:10.1007/978-94-015-8702-0

Author, A. A. (2012). This is a chapter. In J. J. Editor (Ed.), Nazva knigi [Book title: And subtitle] (pp. 300−316). Abingdon: Routledge.

Author, A. A. (2012). This is a chapter. In J. J. Editor & B.B. Editor (Eds.), Nazva knigi [Book title: And subtitle] (pp. 300−316). Abingdon: Routledge.

Author, A. A. (2012). This is a chapter. In J. J. Editor, P. P.Editor, & B. B. Editor (Eds.), Nazva knigi [Book title: And subtitle] (pp. 300−316). Abingdon: Routledge.

Книга під редакцією не на англійській мові

Editor, J. J. (Ed.). (2012). Nazva knigi [Book title: And subtitle]. Abingdon: Routledge.

Editor, J. J., Editor, A. A., & Editor, P. P. (Eds.). (2012). Nazva knigi [Book title: And subtitle]. Abingdon: Routledge.

Editor, J. J., & Editor, P. P. (Eds.). (2012). Edited online book: And subtitle. Retrieved from http://www.xxxxxx.

Статті з журналів:

ГОСТ 7.1:2006

  1. Kim, J. Discovery of Cellulose as a Smart Material [Text] / J. Kim, S. Yun, Z. Ounaies // Macromolecules. – 2006. – Vol. 39, Issue 12 – Р. 4202–4206. doi:10.1021/ma060261e
  2. Сарымсаков, A. A. Диспергированная микрокристаллическая целлюлоза и гидрогели на ее основе [Текст] / A. A. Сарымсаков, М. М. Балтаева, Д. С. Набиев, С. Ш. Рашидова, Г. M. Югай // Химия растительного сырья. – 2004. – № 2. – С. 11–16.
  3. Пецко, В. І. Моделювання просторово-поляризаційних параметрів спектральних характеристик відрізаючих оптичних фільтрів [Текст] / В. І. Пецко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – 3/5 (69). – С. 32–38.

стандарт АРА

1.  Kim, J., Yun, S., Ounaies, Z. (2006). Discovery of Cellulose as a Smart Material. Macromolecules, 39 (12), 4202–4206. doi:10.1021/ma060261e

2.  Sarymsakov, A. A., Baltaeva, M. N., Nabyev, D. S., Rashidova, S. S., & Yugay, G. M. (2004). Dispergirovannaya mikrokristallicheskaya celljuloza i gidrogeli na ee osnove [Dysperhyrovannaya microcrystalline cellulose and Hydrogel Bases]. Chemistry vegetable raw materials, 2, 11–16.

3. Pecko, V. І. (2014). Modeljuvannja prostorovo-poljarizacіjnih parametrіv spektral'nih harakteristik vіdrіzajuchih optichnih fіl'trіv [Modeling spatial-polarization parameters of spectral characteristic of cutt-off optical filters]. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/5 (69), 32–38.

Збірники наукових праць:

ГОСТ 7.1:2006

Отчет о выполнении плана научно-исследовательских работ за 2003 год [Текст] : сб. науч. тр. / Рос. Акад. мед. наук, Сиб. отд. — Новосибирск : СО РАМН, 2004. — 83 с.

стандарт АРА

Otchet o vypolnenii plana nauchno-issledovatel'skih rabot za 2003 god [Report on implementation of research works for 2003] (2004). Russian Academy of Medical Sciences. Novosibirsk : SO RAMN, 83.

Тези, матеріали конференцій:

ГОСТ 7.1:2006

1.  Martis, R. J. Application of higher order cumulants to ECG signals for the cardiac health diagnosis [Text] : 2011 Annual intern. conf. of the IEEE / R. J. Martis, U. R. Acharya, A. K. Ray, C. Chakraborty // Engineering in Medicine and Biology Society, EMBC, 2011. – P. 1697–1700. doi:10.1109/iembs.2011.6090487

  1. Holovacs, J. Computer modelling of characteristics of structures with  short periods [Text] : proc. 4th inter. conf. / J. Holovacs, A. Mitsa, V. Mitsa // Applied Informatics. – Eger-Noszvaj (Hungary), 1999. – P. 51–57.

стандарт АРА

1.  Martis, R. J., Acharya, U. R., Ray, A. K., & Chakraborty, C. (2011). Application of higher order cumulants to ECG signals for the cardiac health diagnosis. 2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 1697–1700. doi:10.1109/iembs.2011.6090487

  1. Holovacs, J., Mitsa, A., & Mitsa, V. (1999). Computer modelling of characteristics of structures with  short periods. Proceding of 4th international Conference.Applied Informatics. Eger-Noszvaj (Hungary), 51–57.
  2. Presenter, A. A. (2012, February). Title of paper. Paper presented at the meeting of Organization Name, Location.
  3.  

Авторські свідоцтва

ГОСТ 7.1:2006

А. с. 1007970 СССР, МПК В 25 .1 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / Ваулин В. С., Калов В. К. (СССР). — 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

— 2 с.

стандарт АРА

Vaulin, V. S., Kalov, V. K. (30.03.1983). Certificate of authorship 1007970 SSSR, MPK V 25 .1 15/00. Ustrojstvo dlja zahvata detalej (SSSR). 3360585/25-08; declared 23.11.81, № 12.

Патенти:

ГОСТ 7.1:2006

Спосіб генерації випадкових величин. Деклараційний патент України на корисну модель МПК G06F7/58 [Текст] / Заболотній С. В., Чепинога А. В., Салипа С. В. – № 57092; заявл. 16.07.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3.

стандарт АРА

Zabolotnii, S. V., Chepynoha, A. V., & Salypa, S. V. (2011). The method of generating random variables. Patent of Ukraine for useful model. G06F7/58. № 57092; declared 16.07.2010; published 10.02.2011, № 3.

Дисертації, автореферати дисертацій:

ГОСТ 7.1:2006

1.  Антопольский, А. Б. Лингвистическое описание и оценка информационных языков [Текст] : дис. ... канд. филол. наук / А. Б. Антопольский. — М., 1969. — 404 с.

2.  Бутковский, О. Я. Обратные задачи хаотичной динамики и проблемы предсказуемости хаотичных процессов [Текст] : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.03 / О. Я. Бутковский. – Ин-т радиотехники и электроники РАН. — М., 2004. — 39 с.

стандарт АРА

1.  Antopol'skij, A. B. (1969). Lingvisticheskoe opisanie i ocenka informacionnyh jazykov [Linguistic description and evaluation of information languages]. Moscow, 404.

2.  Butkovskij, O. Ja. (2004). Obratnye zadachi haotichnoj dinamiki i problemy predskazuemosti haotichnyh processov [Inverse problems of chaotic dynamics and predictability problems of chaotic processes] (Unpublished doctoral dissertation). Institute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences. Moscow.

Author, A. A. (2012). Title of thesis (Unpublished doctoral dissertation or master's thesis). Institute of Radio Engineering and Electronics, Russian Academy of Sciences. Moscow.

Електронні ресурси:

Веб-сайт:

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uga-port.org.ua/sites/default/files/bl_posiv_2013.pdf (дата звернення 02.02.2015). – Назва з екрана.

State Statistics Committee of Ukraine. Retrieved from http://uga-port.org.ua/sites/default/files/bl_posiv_2013.pdf.

Переклад
Форма входу
Пошук
Календар
«  Січень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 546
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0