Архів / Archive

Головна » Статті » 2011_11_15-16_KamPodilsk » Секція_6_2011_11_15-16

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Марценюк Роман
аспірант,
Львівська комерційна академія,
м. Львів
 
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Заготівельна діяльність підприємств забезпечує безперервний процес руху сільськогосподарської продукції та сировини від виробника до переробних та торговельних підприємств і безпосередньо до кінцевих споживачів.
Мета будь-якої діяльності, зокрема, і заготівельної – отримання прибутку, який являється фінансовою базою подальшого розвитку, показником ефективності діяльності, що залежить від повного та достовірного визначення доходів і витрат, понесених підприємством на його отримання.
В економічній літературі та господарській практиці, пов'язаній з категорією доходів, застосовується безліч термінів. У вітчизняній практиці серед вчених найбільш поширене визначення доходів, як у П(С)БО 15 "Дохід”. Є вчені, які розуміють дану категорію по-іншому. Проте, їхні твердження щодо визначення даної категорії мало чим відрізняються. Окремі вчені це поняття розширюють, інші навпаки, намагаються зробити його стислішим, проте зміст та економічна суть самої категорії не змінюється.
Так, вчені Загородній А. Г. і Вознюк Г. М., вважають, що доходи – це збільшення економічних вигод протягом звітного періоду у формі набуття або зростання активів чи зменшення зобов’язань, що забезпечує зростання капіталу і не є внесками учасників [4, с. 166].
На нашу думку, дохід – це економічна категорія, внаслідок якого відбувається примноження активів чи зменшення зобов’язань підприємства, протягом відповідного звітного періоду, вартість яких достовірно можливо визначити, що призводить до збільшення власного капіталу підприємства.
Доходи у кожній сфері суспільного виробництва чи в певній галузі економіки мають свій індивідуальний характер та виступають джерелом покриття матеріальних витрат, амортизації, витрат на оплату праці, відрахувань, непрямих податків тощо. Слід зазначити, що сучасні умови господарювання висувають нові завдання щодо вирішення проблем обліку операцій із продажу, так як існуючі дослідження базуються на класичному підході. Тому деякі аспекти обліку операцій із реалізації продукції у системі управління заготівельних підприємств потребують, на нашу думку, більш глибокого дослідження, що залежать від особливостей діяльності заготівельних підприємств.
До основних особливостей діяльності заготівельних підприємств, що впливають на методику й організацію бухгалтерського обліку та контролю доходів операційної діяльності належать: процес заготівлі продукції; технологія та різноманітність способів обробки продукції заготівель, що вимагають матеріальних, енергетичних і людських ресурсів; різна тривалість виробничого циклу при переробці певних видів сільськогосподарської продукції; незначні обсяги незавершеного виробництва; наявність на складах залишків готової продукції тощо.
В економічній літературі, на нашу думку, приділено недостатньо уваги проблемі класифікації доходів, яка є необхідним елементом належної організації та методики обліку основної операційної діяльності заготівельних підприємств. Результати проведеного дослідження дали підстави запропонувати додаткові класифікаційні ознаки доходів заготівельних підприємств, а саме: за видами реалізованої продукції (продукція тваринництва, рослинництва, металобрухт тощо); за можливістю передбачення доходів (минулих періодів, звітного періоду, майбутніх періодів); за видами контрагентів (кінцевий споживач; торговельні підприємства; промислові підприємства тощо). Запропоновані класифікаційні ознаки, на наш погляд, сприятимуть ефективніше здійснювати організацію аналітичного обліку, що дасть можливість оперативніше реагувати на зміни у структурі доходів за сегментами ринку, видами заготовленої продукції тощо, а також дасть можливість проводити аналіз та здійснювати контроль за такими доходами.
Також, доходи від операційної діяльності заготівельних підприємств у бухгалтерському обліку можна класифікувати за групами: виручка від реалізації заготовленої продукції та послуг (за видами); інші операційні доходи (за видами). До інших операційних доходів у більшості випадків зазвичай включаються доходи одержані від послуг операційної оренди приміщень; штрафи, пені, неустойки нараховані дебіторами за невиконання умов договорів купівлі-продажу; списання кредиторської заборгованості; доходи від операційної курсової різниці (для підприємств, які експортують заготовлену продукцію) тощо.
Отже, доходи від операційної діяльності заготівельних підприємств – важлива складова діяльності, оскільки вони сприяють стимулюванню їх розвитку. Тому, заготівельні підприємства повинні приділяти увагу належній організації та методиці обліку доходів від основної операційної, які залежать від обґрунтованої класифікації таких доходів.
 
Список використаних джерел
1.       Дежухарова Х. Т. Теоретична та облікова сутність терміну "Дохід” / Х. Т. Дежухарова // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : тези доповідей учасників ІХ Міжнародної наукової конференції. – К. : Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – С. 33 – 35.
2.       Дерій В. А. Витрати та доходи підприємств у теорії господарського обліку / В. А. Дерій // Стан, проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю у контексті сучасних концепцій управління : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – С. 154 – 157.
3.       Кутер М. И. Теория бухгалтерского учета : [учебник] / М. И. Кутер. — М. : Финансы и статистика, 2008. – 592 с.
4.       Завгородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. – Львів : Видавництво "Національний університет "Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.
5.  Озеран В. О. Бухгалтерський облік в споживчій кооперації : [навч. посібник] / В. О. Озеран, П. О. Куцик, А. М. Волошин. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. – 660 с.
Категорія: Секція_6_2011_11_15-16 | Додав: clubsophus (2011-11-15)
Переглядів: 3090 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2011_11_15-16
Секція_2_2011_11_15-16
Секція_3_2011_11_15-16
Секція_4_2011_11_15-16
Секція_5_2011_11_15-16
Секція_6_2011_11_15-16
Секція_7_2011_11_15-16
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0