Архів / Archive

Головна » Статті » 2011_11_15-16_KamPodilsk » Секція_6_2011_11_15-16

ВИТРАТИ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІХІД
Сенчук Тарас
пошукувач,
Львівська комерційна академія,
м. Львів
 
ВИТРАТИ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ: КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ПІХІД
 
У сучасних умовах глобалізації економіки, динамізму зовнішнього середовища, підвищення конкуренції, де ключовий фактор економічного зростання ефективності функціонування підприємства – це підвищення пріоритетності інтелектуального капіталу й інноваційної праці, що безпосередньо пов’язано з витратами на дослідження та розробки. У зв’язку з цим, необхідним є формування нових підходів до агрегування інформації щодо вказаних витрат як ключових об’єктів обліку та контролю, що пов’язано з отриманням зацікавленими особами об’єктивної й оперативної інформації про вартість інтелектуальних розробок та окупність проведених досліджень.
Науково обґрунтована класифікація  витрат на дослідження і розробки – це метод дослідження, який полягає у розділенні їх на класи за певними ознаками в такий спосіб, щоб класи складали узагальнену впорядковану систему. Класифікація є вихідним підґрунтям, що забезпечуватиме реалізацію економічних завдань підприємства на ефективному рівні.
Проведені дослідження свідчать, що основна увага вітчизняних вчених приділяється витратам загалом, а що стосується конкретно витрат на дослідження і розробки, то їх поділ чи номенклатура взагалі не подаються. Дане питання цілком реально вирішити, виділивши ознаки, які б дозволили поділяти витрати для потреб раціональної організації облікового процесу, обґрунтованого визначення собівартості нового виду продукції, здійснення ефективного аналізу, досягнення оперативності при прийнятті управлінських рішень, а також підготовки інформації для відповідної звітності.
Вважаємо, що варто віднайти таке рішення, щоб групування витрат на дослідження та розробки відповідало П(С)БО і вимогам Податкового кодексу, і водночас задовольняло внутрішніх користувачів інформативністю та зручністю використання. З цією метою пропонуємо класифікувати витрати на дослідження та розробки за такими ознаками: за періодами, до яких вони відносяться – витрати звітного періоду, витрати майбутніх періодів і заплановані майбутні витрати; за економічним змістом –  елементи витрат: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальне страхування, амортизація, інші операційні витрати; – статті витрат (за розробленою номенклатурою статей витрат); за періодичністю виникнення: поточні і одночасні витрати; за ступенем узагальнення: загальні витрати та витрати у собівартості нового конкретного виду продукції; за часом виникнення: фактичні (визначені на основі даних обліку), прогнозовані (розраховані на тривалий період); за зв’язком з планом: планові, непланові; за ступенем нормування: нормовані (визначені на основі затверджених норм), ненормовані (не охоплені нормуванням).
На наш погляд, найважливіша ознака класифікації для усіх без виключення підприємств, що мають виробничі витрати, включаючи і досліджувані нами підприємства, є поділ витрат за статтями калькуляції. В основу зазначеного порядку покладено відношення витрат до способу їх включення до собівартості як окремих науково-дослідних робіт, так і всіх разом – прямо, безпосередньо чи опосередковано, шляхом їх віднесення пропорційно до обраної бази розподілу. Зауважимо, що зазначене групування має дворівневий поділ, який повно характеризує сутність поняття і містить чотири основні загальні статті: прямі матеріальні витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта; прямі витрати на оплату праці, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат; інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат; загальні дослідницькі (загальновиробничі) витрати.
Отже, враховуючи важливість економічної та обліково-аналітичної категорії витрати для функціонування усіх підприємств, включаючи підприємства, які здійснюють витрати на дослідження та розробки, їх класифікація, розроблена автором з врахуванням галузевих особливостей досліджуваних підприємств, містить ознаки та види витрат, які необхідні для вирішення завдань обліку, аналізу та управління ними. Ефективне управління витратами на дослідження та розробки дозволить: отримати об`єктивну і якісну інформацію про собівартість нових видів продукції;  використовувати гнучке ціноутворення на розроблену продукцію; оцінити діяльність кожного структурного підрозділу даних підприємств тощо.
 
Список використаних джерел
1.     Безверхий К. В. Організація обліку витрат на дослідження та розробки / К.В. Безверхий : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/Foa/2009_13/13_21.pdf.
2.     Безруких П. С. Бухгалтерский учет в промышленности : [учебное пособие] / П. С. Безруких, В. Б. Ивашкевич, А. Н. Кашаев. – [2-е изд., перераб. и доп.] – М. : Финансы и статистика, 1987. – 263 с.  
3.     Куцик П. О. Класифікація витрат як елемент побудови їх обліку і контролю / П. О. Куцик // Матеріали конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів ЛКА. – Львів, 1995. – С. 221 – 225.
4.     Палий В. Ф. Основы калькулирования : [учебное пособие] / В. Ф. Палий. – М. : Финансы и статистика, 1987. – 288 с.
5.     Свидерский Е. И. Секреты бухгалтерии. Бухгалтерский учет на производственных предприятиях различных организационных форм : [учебное пособие] / Е. И. Свидерский. – К. : Факт, 1997. – 250 с.
Категорія: Секція_6_2011_11_15-16 | Додав: clubsophus (2011-11-15)
Переглядів: 2558 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2011_11_15-16
Секція_2_2011_11_15-16
Секція_3_2011_11_15-16
Секція_4_2011_11_15-16
Секція_5_2011_11_15-16
Секція_6_2011_11_15-16
Секція_7_2011_11_15-16
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0