Архів / Archive

Головна » Статті » 2012_12_11-12_KamPodilsk » Секція_2_2012_12_11-12

МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАННЯ ЗЕМЛІ КАПІТАЛОМ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
Чижевська Ольга
асистент кафедри обліку і аудиту,
Подільський державний аграрно-технічний університет,
м. Кам′янець-Подільський
 
МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАННЯ ЗЕМЛІ КАПІТАЛОМ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
 
Історія розвитку економічної науки засвідчує існування різних підходів до визначення сутності і структури капіталу. На різних стадіях суспільного виробництва капітал розглядався економістами як майно, нагромаджене багатство, вартість, що приносить додаткову вартість тощо.
В сучасній економічній літературі досить часто говориться про землю як капітал, або про «земельний капітал». Стосовно земель сільськогосподарського призначення мова йде про «аграрний капітал» та необхідність його включення в господарський обіг і відображення в балансах аграрних підприємств. Ці проблеми розглядали в своїх роботах такі вітчизняні вчені як Жук В.М., Саблук Д.П., Кірейцев Г.Г., Моссакковський В, Б., Третяк А.М. та багато інших вчених.
Включення землі як аграрного капіталу в господарський обіг пов’язують переважно з наявністю у неї грошової оцінки та можливістю її купівлі-продажу, тобто з функціонуванням у якості товару.
Вивчення та узагальнення наукових думок з цього питання  дозволяє нам стверджувати, що включення землі в господарський оборот не пов’язано ні з наявністю у неї грошової оцінки, ні з наявністю у господарюючого суб’єкта права власності на неї, а виключно з виконанням землею функцій засобу виробництва, тобто з утриманням її з метою використання у процесі виробництва, постачання товарів, здавання землі в оренду або використання її для інших адміністративних і соціально-культурних потреб. Мова йде в цьому випадку про встановлення так званого економічного права власності на об’єкт та результати його використання.
Поняття капіталу в економіці є досить широким і до сих пір не має однозначного тлумачення. У зв’язку з цим складається парадоксальна ситуація. В розумінні капіталу як уречевлених результатів трудової діяльності людини, земля може бути лише частково віднесена до капіталу. В той же час як носій нової вартості вона є ним, хоча для прихильників різних економічних напрямків, це твердження не є беззаперечним.
Щодо бухгалтерського обліку то поняття капіталу в ньому суттєво відрізняється від загальноекономічного його тлумачення. Преш за все, в обліку оперують поняттям власного капіталу. Використання слова «власний» свідчить про те, що мова йде про привласнення. При цьому мова йде про привласнення не тільки об’єкта, а й економічних результатів від його використання.
Не дивлячись на те, що модель економічного привласнення серед зарубіжних науковців з обліку отримала не менше визнання ніж модель юридичного привласнення, вітчизняний облік віддає перевагу саме останній в питаннях визнання об’єктів в бухгалтерському обліку. А отже, частиною капіталу підприємства земля може бути, лише за наявності права власності у господарюючого суб’єкта на неї. Юридичне право власності дає можливість розпоряджатись даним активом, наприклад, змінювати власника шляхом купівлі-продажу або обміну на інші активи. Все це є можливим за умови наявності активного ринку земельних ресурсів в країні.
Відповідно до Концептуальних основ (1989): текст, що залишився та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку під власним капіталом слід розуміти частину в активах підприємств, що залишається після вирахування його зобов’язань [1, п.49; 2]. Капітал при цьому вважається синонімом чистих активів. Таке розуміння власного капіталу відповідає фінансовій концепції капіталу, яка прийнята більшістю підприємств країн Західної Європи при складанні фінансової звітності [3, с.72].
Відповідно фундаментальна облікова модель Активи = Капітал - Зобов’язання показує залишкову частку прав на активи. Отже сума власного капіталу, яка наводиться в балансі, не відображає ні поточну ринкову, ні іншу оцінку активів підприємства для його власників. Це лише різниця між активами і зобов’язаннями. Як наслідок значення власного капіталу перебуває у безперервній залежності від умовностей оцінки активів і зобов’язань, можливостей достовірного її визначення.
Виходячи з цього, відповідність земельних ресурсів критеріям визнання капіталом, за тією чи іншою економічною концепцією, в повній мірі або частково, не може бути підставою для подібного її трактування у бухгалтерському обліку. З позиції обліку вартість землі може бути лише складовою власного капіталу, до того ж інвестиційної його частини.
Принципам сучасного бухгалтерського обліку відповідає, на нашу думку, логічна послідовність «право власності на ресурс та економічні вигоди від його використання - достовірна оцінка ресурсу - визнання його активом - відображення прав власності на актив =  включення його вартості до складу власного капіталу підприємства». Вихідним моментом в ній, як і в більшості питань, які стосуються землі, є право власності на неї.
Парадоксальна ситуація, яка склалась в нашій країні, коли при наявності приватної власності на землі сільськогосподарського призначення відсутня можливість реалізації прав власності на них в повній мірі, у зв’язку із запровадженням мораторію на операції купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення, унеможливлює визнання земельних ресурсів активами в бухгалтерському обліку підприємств та відображення їх в балансовому обліку.
Відсутність не тільки активного, а взагалі ринку земель сільськогосподарського призначення говорить про неможливість достовірної оцінки даного виду активів, а отже, й про нереальність включення їх вартості до власного капіталу аграрних підприємств.
Лише в умовах функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення до капіталу аграрних підприємств включатиметься вартість земель, що їм належить на правах приватної власності. Але цей ринок повинен бути суворо регульованим зі сторони держави і соціально обмеженим та контрольованим, враховуючи загальнонаціональне значення землі.
 
Список використаних джерел
1. Концептуальна основа фінансової звітності: РМСБО, 2010 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.minfin.gov.ua/file/link/332198/file/buh.pdf
2. П(С)БО 2 «Баланс»: наказ Міністерства фінансів України від  31.03.99  N 87 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://www.minfin.gov.ua/file /link/ 340516/file/Положення%20(стандарт)%20бухгалтерського%20обліку%202%20Баланс.pdf
3. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. К.: Видавництво «Лібра», 2004,- 880 с.
4. Земельний кодекс України: Закон України від  25.10.2001 № 2768-III [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
 
Категорія: Секція_2_2012_12_11-12 | Додав: clubsophus (2012-12-11)
Переглядів: 963 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2012_12_11-12
Секція_2_2012_12_11-12
Секція_3_2012_12_11-12
Секція_4_2012_12_11-12
Секція_5_2012_12_11-12
Секція_6_2012_12_11-12
Секція_7_2012_12_11-12
Секція_8_2012_12_11-12
Секція_9_2012_12_11-12
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 639
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0