Архів / Archive

Головна » Статті » 2013_04_18-19_KamPodilsk » Секція_1_2013_04_18-19

КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
Осадча Ганна
к.е.н., доцент
Бандюгіна Тетяна
студентка
Національний університет харчових технологій
м. Київ
 
КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ
 
Становлення України як держави з власною ринковою економікою посприяло утворенню нових вимог до систем управління підприємствами, в результаті чого значно підвищується роль фінансової звітності як інформаційного забезпечення при розробці та прийнятті управлінських рішень.
Притаманні ринковій економіці інтеграційні процеси, суть яких зводиться до об'єднання економічних суб’єктів з тісними організаційно-правовими, виробничо-технічними, комерційними та фінансовими зв’язками, посприяло формуванню консолідованої фінансової звітності.
Консолідована фінансова звітність - фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів  юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці [1]. Вона містить консолідовані: 1) баланс; 2) звіт про фінансові результати; 3) звіт про рух грошових коштів; 4) звіт про власний капітал; 5) примітки до консолідованої звітності.
При складанні консолідованої звітності материнське та дочірні підприємства подають свої фінансові звіти, складені за однаковий період і на ту саму дату балансу.
Консолідована звітність відображає фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів групи як єдиної економічної одиниці. Забезпечення достовірності та оперативності складання консолідованої фінансової звітності зменшує ризики її користувачів та сприяє підвищенню ефективності  підприємницької діяльності.
Концепція збереження капіталу стала економічною основою консолідованої фінансової звітності. Основне завдання якої є відобразити реальний приріст капіталу власника, який не містить результатів операцій між даною групою підконтрольних підприємств.
Суть об'єднання підприємств зводиться до об'єднання частини їх капіталів і виникнення на цій матеріальній базі нової юридичної особи - власне "об'єднання підприємств", учасники якого зберігають статус юридичної особи. Об'єднання підприємств обумовлює тісний взаємозв'язок та більшу чи меншу залежність самих підприємств-учасників від об'єднання.
Об'єднання підприємств утворюються підприємствами-учасниками на добровільних засадах, або за рішенням органів, які мають право утворювати об'єднання підприємств.
Як визначено в П(С)БО 19 "Об’єднання підприємств” - об’єднання підприємств – це група підприємств, що утворена шляхом придбання та яка діє на основі відносин контролю [2].
В ГКУ висвітлюється як об’єднані підприємства, на основі результатів діяльності яких формується консолідована фінансова звітність, є холдингова компанія, корпорація та промислово-фінансова група [3].
Майно учасників об'єднання не входить до складу майна об'єднання. З урахуванням цього розмежовується відповідальність об'єднання і його учасників як суб'єктів права.
Учасниками об'єднання можуть бути лише підприємства (організації) - юридичні особи, кожне з яких при входженні до об'єднання зберігає статус юридичної особи незалежно від організаційно-правової форми об'єднання.
Представлена редакція п. 1 ст. 12 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”: "Материнські підприємства на основі результатів діяльності об’єднань підприємств (холдингових компаній, корпорацій), що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність”, розкриває суб’єкти формування консолідованої фінансової звітності та виділяє об’єкти, які повинні відображатися в цих звітах [1].
Консолідована фінансова звітність є одним із елементів методу бухгалтерського обліку, адже вона формується на підставі даних бухгалтерського обліку відображених у вже складених індивідуальних фінансових звітах. Але слід зазначити, що недоцільно використовувати поняття "консолідований облік”, оскільки узагальнення показників діяльності групи підприємств відбувається тільки у формах звітності.
Під консолідованою фінансовою звітністю слід розуміти фінансову звітність, яка призначена для відображення фінансового стану, результатів діяльності та руху грошових коштів материнського (холдингового) підприємства та його дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, діючої на відносинах контролю. Виходячи з цього, можна стверджувати, що консолідація звітності являє собою процес формування показників фінансової звітності групи підприємств як єдиної економічної одиниці, створеної шляхом придбання та здійснення інвестицій.
Консолідована фінансова звітність відмінна, щодо технології підготовки та змісту інформації від зведеної фінансової звітності.
В результаті, при формуванні зведеної звітності застосовуються процедури підсумування показників індивідуальних звітів, а при формуванні консолідованої фінансової звітності - процедури зведення і консолідації звітності.
Зведена звітність є властивою для промислових об’єднань, які діяли в плановій економіці на основі єдиної державної форми власності. В даний час зведена звітність – це звітність міністерств, відомств та господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають відповідно у державній та комунальній власності. А консолідована фінансова звітність – це звітність об’єднань корпоративних підприємств.
За відсутності єдиного підходу до складання консолідованої фінансової звітності зумовлює потребу в обґрунтуванні організаційно-методичних питань та  формування їх показників.
В нормативних документах бухгалтерського обліку наведені лише загальні рекомендації щодо правил складання консолідованої фінансової  звітності. Це створює проблеми при формування консолідованої фінансової звітності на рівні груп підприємств. В цьому випадку методика розробляється індивідуально та закріплюється в положеннях облікової політики.
До суб’єктів, що здійснюють контролю консолідованої фінансової звітності належить служба внутрішнього контролю, в межах якої виділяється підрозділ контролю такої звітності. Служба внутрішнього контролю підпорядковується лише Раді директорів. До повноважень вказаної служби належить контроль діяльності дочірніх підприємств, зокрема, контроль дотримання єдиної облікової політики, перевірка достовірності показників консолідованої фінансової звітності.
Своєчасне  проведення та надання результатів консолідованої фінансової звітності управлінському персоналу групи підприємств сприяє удосконаленню організаційних засад внутрішнього контролю консолідованої фінансової звітності в системі груп підприємств.
 
Список використаних джерел
1.  Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до матеріалів: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
2.  П(С)БО 19 "Об’єднання підприємств[Електронний ресурс]. – Режим доступу:”http://it-prestige.com.ua/index.php/goodinfo/dlya-bukhgalterov/23-psbu/61-psbu19
3.  Господарський кодекс України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kodeksy.com.ua/gospodars_kij_kodeks_ukraini/statja-118.htm
Категорія: Секція_1_2013_04_18-19 | Додав: clubsophus (2013-04-15)
Переглядів: 1754 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2013_04_18-19
Секція_2_2013_04_18-19
Секція_3_2013_04_18-19
Секція_4_2013_04_18-19
Секція_5_2013_04_18-19
Секція_6_2013_04_18-19
Секція_7_2013_04_18-19
Секція_8_2013_04_18-19
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0