Архів / Archive

Головна » Статті » 2013_04_18-19_KamPodilsk » Секція_1_2013_04_18-19

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Омелько Мар’яна
викладач
Могилів-Подільський технолого-економічний коледж ВНАУ
м. Могилів-Подільський
 
Міждисциплінарність бухгалтерського обліку
 
Навчальною дисципліною є науково обґрунтована система знань, вмінь, навиків для вивчення в закладах освіти. Логіка кожної навчальної дисципліни повинна відображати зміст науки, оптимальну логіку викладання навчального матеріалу; напрями практичного використання знань; проблемність викладання, реалізацію міждисциплінарних зв'язків тощо.
Вивчення бухгалтерського обліку як науки в нашому навчальному закладі розділяється на декілька навчальних дисциплін: бухгалтерський облік (теорія), фінансовий та управлінський облік, облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності, інформаційні системи і технології в обліку, облік і звітність у бюджетних установах.
Роль та значення кожної облікової дисципліни як навчального предмету у підготовці бухгалтерів визначається перед усім місцем, яке займає даний предмет у загальній структурі навчальних дисциплін зі спеціальності. Наприклад, основні теоретичні засади бухгалтерського обліку вивчаються на другому курсі поряд із вивченням дисциплін гуманітарної та загальноекономічної, професійної підготовки таких як політична економія, фінанси, фінанси підприємств, економіка підприємства, гроші та кредит. Місце навчальної дисципліни серед інших в навчальному плані визначається також вимогами до професійної підготовки спеціалістів та завданнями, які вирішуються навчальною дисципліною в навчальному процесі. Це передбачається стандартами вищої освіти, освітньо-кваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку.
Навчання бухгалтерському обліку є складним процесом, який включає: цілі навчання, його зміст, форми організації навчальної роботи з дисципліни, засоби навчання.
Облікова навчальна дисципліна має свої освітні, виховні, практичні, дидактичні та економічні цілі.
Освітня мета бухгалтерського обліку полягає в тому, щоб студент отримав чітке уявлення про елементи процесу бухгалтерського обліку в їх взаємозв'язку, зрозумів роль та місце бухгалтерської служби на підприємстві та перспективи розвитку наукових та практичних знань з бухгалтерського обліку. Крім того, при формуванні освітньої мети важливо виділити сутність міждисциплінарних зв'язків і намітити методи та форми їх встановлення та реалізації у навчанні з теми. Реалізація загальноосвітньої мети сприяє формуванню наукового світогляду студентів.
Виховна мета вивчення бухгалтерського обліку полягає в тому, щоб сформувати такі якості у майбутнього обліковця, які б забезпечили виконання обов'язків бухгалтера.
Практична мета при вивченні бухгалтерського обліку полягає у тому, щоб зрозуміти всю систему бухгалтерського обліку, безпосередньо здійснювати облік та вміти використовувати його результати; навчитися розуміти бухгалтерську звітність, щоб якнайкраще використовувати її для управління господарською діяльністю підприємства та контролю за нею.
Дидактична мета передбачає визначення змісту професійних знань, вмінь та навиків, а також методів їх формування.
Економічна мета визначає методи засвоєння студентами ролі працівників обліку щодо організації збереження, раціонального і економного витрачання матеріальних, грошових, фінансових та трудових ресурсів на кожній ділянці облікової роботи з метою збереження майна власника.
Зміст навчального предмету представляє собою сукупність знань, відповідну систему вмінь і навиків, що відображають: наукове визначення предмету бухгалтерського обліку; вибір способу обробки облікової інформації, що визначає ту чи іншу форму обліку; план рахунків бухгалтерського обліку, їх класифікацію, повну характеристику, а також організацію документування, аналітичного і синтетичного обліку; грошову оцінку як узагальнення облікових даних у єдиному грошовому вимірнику; калькуляцію як розрахунок єдиної величини собівартості одиниці виробленої продукції, або одиниці певного виду господарських засобів; використання документації як системи виміру і реєстрації всіх видів облікової інформації; форми первинної документації і вміти використовувати їх в обліку, обробляти їх і групувати за обліковими показниками; інвентаризацію як документальне відображення фактичного стану господарських засобів; бухгалтерський баланс як заключний етап систематизації і узагальнення облікових даних; бухгалтерську звітність як систему взаємопов'язаних облікових показників, що відображають результати діяльності підприємства або його підрозділів за визначений період.
У методичному плані зміст бухгалтерського обліку включає в себе ті ж структурні елементи, що і загальна освіта, а саме: систему знань (основні терміни, поняття, факти, теорії, знання про способи діяльності та методи пізнання, моделі та ін.); вміння і навики.
Вміння - це елементи діяльності, які дозволяють будь-що зробити з високою якістю, наприклад, точно і правильно виконувати будь-яку дію, операцію, серію дій або операцій.
Навики - це повністю автоматизовані, інстинктивно-подібні компоненти вмінь, які реалізуються на рівні безсвідомого контролю.
Навчальні дисципліни не можуть бути ізольовані один від одного. Саме тому в процесі навчання викладачу необхідно встановлювати міждисциплінарні зв'язки. Наприклад, викладач може скласти структурно-логічну схему міждисциплінарних зв’язків. Для цього, перш за все, необхідно:
- визначити зміст знань, вмінь і навиків, здобутих при вивченні попередніх дисциплін (забезпечуючі зв'язки);
- встановити, знання яких дисциплін допоможуть студентам раціональніше і ефективніше вивчати бухгалтерський облік. Наприклад, такі дисципліни, як статистика, економіка підприємства є суміжними для бухгалтерського обліку (суміжні зв'язки);
- встановити, для яких дисциплін бухгалтерський облік є основою при вивченні в подальшому (забезпечувані зв'язки).
Таким чином, при вивченні бухгалтерського обліку економічна сутність об'єктів обліку може бути зрозумілою для тих, хто використовує знання із суміжних навчальних дисциплін. Тому викладачі облікових дисциплін повинні знати, в чому конкретно проявляються зв'язки змісту їх навчальних дисциплін та систематично працювати над їх встановлення та реалізацією.
 
Список використаних джерел
1.  Чижевська Л.В. Методика викладання облікових дисциплін: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 504 с.
2.  Організація навчально-виховного процесу, випуск № 14, 2009. Форми, методи та організація навчання з дисципліни «Бухгалтерський облік».
Категорія: Секція_1_2013_04_18-19 | Додав: clubsophus (2013-04-15)
Переглядів: 1810 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2013_04_18-19
Секція_2_2013_04_18-19
Секція_3_2013_04_18-19
Секція_4_2013_04_18-19
Секція_5_2013_04_18-19
Секція_6_2013_04_18-19
Секція_7_2013_04_18-19
Секція_8_2013_04_18-19
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0