Архів / Archive

Головна » Статті » 2013_04_18-19_KamPodilsk » Секція_1_2013_04_18-19

ВЗАЄМОЗВЯЗОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Маслова Катерина
студентка
Національний університет водного господарства та природокористування
м. Рівне
 
ВЗАЄМОЗВЯЗОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
 
В сучасних умовах бухгалтерський облік задовольняє потреби користувачів в достовірній і об’єктивній інформації про справедливу вартість доходів, витрат, активів, зобов’язань і капіталу. У всьому світі саме облік давно є особливою галуззю науки, адже він є інструментом пізнання і систематизації господарських процесів.
Професор Сопко В.В. зазначав, що бухгалтерський облік це система безперервного, суцільного і взаємопов’язаного спостереження та відображення в грошовому виразі процесу створення суспільного продукту і пов’язаних з ним процесів обміну, розподілу та перерозподілу, за наявністю і рухом майна господарства, його майнових відносин з метою одержання інформації, яка необхідна для управління і прийняття рішень [1, с. 5].
Бухгалтерський облік як наука і практична діяльність тісно пов'язаний з цілою сукупністю фундаментальних і прикладних дисциплін. В умовах ринкової економіки для оптимального розвитку підприємств важливим напрямком є аналіз його діяльності.
Аналіз господарської діяльності – це економічний аналіз результатів діяльності підприємства, при якому комплексно оцінюється її відповідність поставленим меті і завданням. Такий аналіз є необхідним елементом управління. Він спрямований на виявлення величини і зміни у часі економічних показників, які характеризують виробництво, обіг, споживання продукції, товарів, послуг, ефективність використання ресурсів, якість вироблюваного продукту. В ході аналізу виявляються причини і можливі наслідки дії факторів, які спостерігаються і вивчаються.
Основними завданнями економічного аналізу є інформаційне забезпечення ефективності прогнозування, планування, регулювання, обліку, контролю, організації та стимулювання в системі управління господарюючим суб’єктом притаманними тільки економічному аналізу методом і прийомами з метою забезпечення вигод його власників як у поточному періоді, так і на перспективу.
Аналітична інформація є основою для прийняття управлінських рішень в довгостроковій перспективі для реалізації стратегії підприємства, а також у поточній – для оперативного реагування на зміни у поведінці витрат, доходів, активів, капіталу, зобов’язань і грошових потоків.
На сьогодні все більша кількість підприємств потребує аналітиків, які змогли б систематизувати та узагальнити інформацію про певний об’єкт, адже саме завдяки оперативній аналітичній інформації, що базується на даних бухгалтерського обліку забезпечується оптимізація операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Сучасний стан економіки України вимагає від підприємств підвищення продуктивності виробництва, конкурентоспроможності продукції, ефективності управління. Важлива роль в реалізації цієї мети відводиться економічному аналізу діяльності суб’єктів господарювання. За його допомогою розробляється стратегія та тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани та управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів та робітників.
Кваліфікований економіст повинен добре володіти сучасними методами економічних досліджень, методикою системного, комплексного економічного аналізу [2, с. 4].
Результати аналізу є необхідною умовою антикризового управління та мінімізації ризику банкрутства, оскільки підприємство за даними проведеного аналізу зможе прослідкувати свій фінансовий стан, визначити основні проблеми та перспективи подальшого розвитку.
Формування результативних показників, на підставі аналізу яких власники та керівники приймають ряд управлінських рішень, здійснюється на етапах первинного, аналітичного та синтетичного обліку.
Для цього проводять ретроспективний аналіз, який базується на фінансовій, статистичній та податковій звітностях; стратегічний аналіз, який включає плани, прогнози, кошториси, операційні і фінансові бюджети, дані засобів масової інформації, статистичних щорічників.
Поточний аналіз здійснюється шляхом аналізу господарських ситуацій, аналізу за даними рахунків бухгалтерського обліку та інших видів аналітичних досліджень. Він забезпечує моніторинг формування результативних показників, вплив на їх рівень і динаміку, є інструментом гармонізації фінансово-господарської діяльності підприємств [3, с.22].
Функціонування господарюючих суб’єктів в умовах невизначеності призводить до існування виробничих, фінансових та інших ризиків.
Дані оперативного, управлінського та фінансового обліку є головним джерелом інформації для аналізу господарської діяльності підприємства, причому джерелом, що забезпечує документальне обґрунтування аналітичних висновків. Потреби економічного аналізу ставлять до такої інформації підвищені вимоги щодо повноти даних, оперативності, достовірності, безперервності, доступності, що забезпечує бухгалтерський облік.
Економічний аналіз – важливий засіб подальшого вдосконалення бухгалтерського обліку і звітності. Це виявляється у пристосуванні останнього до вимог аналізу. Ці вимоги враховують при розробці системи показників обліку і звітності, форм звітів і первинних документів, а також при механізації та автоматизації облікових робіт.
Саме те, що бухгалтери почали першими аналізувати господарсько-фінансову діяльність підприємств, досить природно. Кожен бухгалтер, отримавши дані про результати господарювання підприємства, цікавиться станом господарських засобів і джерел їх утворення, використанням підприємством резервів для збільшення прибутку, рентабельністю продукції, відношенням доходів і витрат.
Отже, економічний аналіз і бухгалтерський облік є тісно взаємопов’язаними науками. Дані бухгалтерського обліку є головним джерелом інформації для економічного аналізу підприємства. Використовуючи дані обліку та звітності економічний аналіз одночасно висуває вимоги щодо їх удосконалення, сприяє раціональній організації облікової роботи з метою отримання повноцінної економічної інформації.
 
Список використаних джерел
1. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: загальна теорія бухгалтерського обліку: Навч.посіб. / В.В. Сопко, В.В. Сопко, О.В. Сопко. – Київ: КНЕУ, 2001. – 353 с.
2. Андреєва Г.І. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Г.І. Андреєва.– Суми: УАБС, 2007. – 241 с.
3. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика: Моногр. / І.Д. Лазаришина. – Рівне: НУВГП, 2005. – 369 с.
Категорія: Секція_1_2013_04_18-19 | Додав: clubsophus (2013-04-15)
Переглядів: 558 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2013_04_18-19
Секція_2_2013_04_18-19
Секція_3_2013_04_18-19
Секція_4_2013_04_18-19
Секція_5_2013_04_18-19
Секція_6_2013_04_18-19
Секція_7_2013_04_18-19
Секція_8_2013_04_18-19
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0