Архів / Archive

Головна » Статті » 2013_04_18-19_KamPodilsk » Секція_2_2013_04_18-19

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Безверхий Костянтин
к.е.н., головний бухгалтер
ТОВ «Нью-Паріс», м .Київ
 
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 
У сучасних умовах господарювання вітчизняні виробники продукції (товарів, робіт, послуг) для прийняття ефективних управлінських рішень приділяють незначну увагу класифікації економічної інформації про діяльність підприємств, особливо класифікації обліково-звітної інформації. Відповідно до класифікації обліково-звітної інформації підприємства можна виділити ту її частину, що підлягає оптимізації. Тому, питання класифікації обліково-звітної інформації підприємства є актуальним.
На сьогодні існуючий порядок класифікації обліково-звітної інформації підприємства характеризується певною невизначеністю і має широке коло проблем. В науковій літературі найчастіше досліджуються проблеми властивостей, обробки, структуризації, складу та класифікації економічної інформації. В той же час, в деякій мірі поза увагою залишаються питання класифікації обліково-звітної інформації підприємства.
Класифікацію відкривають філософські науки. Це вони дають єдиний метод наукової творчості, що забезпечує справді науковий світогляд для пізнання – діалектику, теорію і метод пізнання світу.
У „Новій філософській енциклопедії” класифікація (від лат. classis – розряд, клас та facio – роблю, розкладаю) – це загальнонаукове і загальнометодологічне поняття, що означають таку форму систематизації знання, коли вся область досліджуваних об'єктів представлена у вигляді класів, або груп, за якими ці об'єкти розподілені на підставі їх подібності в певних властивостях [1, c. 255].
Англійський філософ Ф. Бекон зазначав, що головними завданнями науки є систематизація, класифікація та обґрунтування всіх відомих наук (проект «Великого відновлення наук») [2, c. 108].
У „Великому тлумачному словнику сучасної української мови” (за редакцією В. Бусел), класифікацію подано як систему розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями [3, c. 544].
Відповідно до визначення, що наведено у великому бухгалтерському словнику за ред. А. Азріліяна, класифікація – це система супідрядних понять в якій-небудь галузі знань. Розподіл тих чи інших об'єктів по класах (відділам, розрядами) в залежності від їх загальних ознак [4, c. 508].
В економічній енциклопедії класифікація – це розподіл об’єктів, понять, назв на класи, групи, розряди за спільною ознакою [5, c. 764].
Відповідно до Бухгалтерського словника за ред. лідера Житомирської наукової бухгалтерської школи проф. Ф. Бутинця класифікація (рос.: классификация) – поділ множини сукупності будь-яких об’єктів (елементів) на групи (підмножини). Вона повинна відповідати наступним вимогам: а) підмножини, на які ділиться множина, не повинні перетинатися (мати спільні елементи); б) в сумі підмножини повинні складати вихідну множину об’єктів; в) кожен елемент повинен входити тільки до одного класу; г) поділ множин на групи повинен здійснюватись за однією ознакою [6, c. 87].
Класифікація (англ.: – classification) – з точки зору філософії це багатоступінчастий, послідовний поділ певної сукупності з метою систематизації, поглиблення і отримання нових знань щодо членів поділу. В економіці класифікація це: 1) поділ безлічі об’єктів на підмножину по їхній подібності або розходженню відповідно до прийнятих методів; 2) спосіб розподілу об’єктів, предметів або відносин, понять за класами, групами, розрядами, на підставі найбільш істотних ознак, властивим цим предметам або відносинам і (або) відносин, що відрізняють їх від інших предметів, при якому до однієї групи попадають об’єкти, яким належать однакова ознака [7, c. 136 – 137].
У листі Інституту української мови НАН України № 307/47 від 14.02.2013 р. класифікація тлумачиться як система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями [8].
Обліково-звітну інформації підприємства можна класифікувати за різними ознаками, що наведені у табл. 1.
Таблиця 1
Класифікація обліково-звітної інформації підприємства

У результаті проведеного дослідження встановлено, що на сьогодні недостатньо пророблені підходи до класифікації обліково-звітної інформації підприємства. Вважаємо, що класифікація обліково-звітної інформації має відповідати цілям, стратегії та специфіці діяльності підприємства (виробництво, торгівля, надання послуг, виконання робіт тощо), тому визначити єдиний, уніфікований склад обліково-звітної інформації підприємства, не представляється можливим.
Розроблено класифікацію обліково-звітної інформації підприємства для цілей бухгалтерського обліку в рамках стратегії управління, котра орієнтована на відповідні запити різних груп користувачів такої інформації, яка надасть можливість задовольнити інформаційні потреби будь-яких користувачів.
 
Список використаних джерел
1.    Новая философская энциклопедия: в четырех томах. Т. 2 / [руководители проекта: В. С. Степин, Г. Ю. Семигин]. – М.: Мысль, 2010. – 634 с.
2.    Присухін С.І. Філософія: [навч. посіб] / С. І. Присухін. – К.: КНЕУ, 2008. – 361 с.
3.    Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.
4.    Большой бухгалтерський словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с.
5.    Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / [Редкол.: … C. В. Мочерний (відп. ред.) та ін.]. – К.: Видавничий центр "Академія”, 2000. – 864 с.
6.    Бухгалтерський словник / [за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця]. – Житомир: ПП „Рута”, 2001. – 224 с.
7.    Облік, контроль та аналіз: Словник-довідник: навч. посіб. / [І. І Пилипенко, В. П. Пантелеєв, В. О. Шевчук та ін.] ; За ред. проф. В. П. Пантелеєва, В. О. Шевчука. – К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 368 с.
8.    Лист Інституту української мови НАН України № 307/47 від 14.02.2013 р.
Категорія: Секція_2_2013_04_18-19 | Додав: clubsophus (2013-04-15)
Переглядів: 748 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2013_04_18-19
Секція_2_2013_04_18-19
Секція_3_2013_04_18-19
Секція_4_2013_04_18-19
Секція_5_2013_04_18-19
Секція_6_2013_04_18-19
Секція_7_2013_04_18-19
Секція_8_2013_04_18-19
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0