Архів / Archive

Головна » Статті » 2013_04_18-19_KamPodilsk » Секція_4_2013_04_18-19

ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЗНОС» І «ЗНОШЕННЯ» ЗАСОБІВ ПРАЦІ
Баранік Олексій
старший викладач
Сумський національний аграрний університет
м. Суми
 
ДО ПИТАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ЗНОС» І «ЗНОШЕННЯ» ЗАСОБІВ ПРАЦІ
 
Характерною рисою засобів праці є їхня тривала участь у виробничому процесі зі збереженням основних особливостей і первісної форми. Однак, протягом терміну експлуатації вони втрачають свої споживчі і фізичні якості і стають непридатними для експлуатації.
Використання засобів праці при виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) обумовлює поступове перенесення їх вартості на продукцію (роботи, послуги), якою визначається їх зношення. Величина, якого не може бути більше, ніж вартість засобів праці.
В результаті зношення відбувається роздвоєння вартості засобів праці: одна її частина переноситься на готовий продукт і поступає у сферу обігу, інша - в розмірі, що все зменшується, залишається фіксованою в засобах праці. Завдяки такому перенесенню вартість засобів праці зберігається у вартості готової продукції (робіт, послуг) і по мірі її реалізації повертається до свого початкового пункту в грошовій формі.
Тому, в умовах інтенсивного розвитку науково-технічного прогресу все більше виникає потреба у вивченні питань, пов’язаних із з’ясуванням і уточненням економічного змісту таких понять, як «знос» і «зношення», оскільки, дослідження економічної літератури показало, що є місце як їх ототожнення, так і абсолютно різне їх тлумачення.
В результаті дослідження поглядів вчених на економічний зміст зносу можна виділити основні критерії його трактування.
В даний час, більшість вчених-економістів поняття «знос» трактують, як втрату споживчих властивостей або вартості об’єкта, що амортизується. Дане трактування, на наш погляд, походить від визначень, які наведені у більшості статистичних, економічних та фінансових словниках. Так, зокрема, у статистичному словнику [1, с. 153], знос основних засобів трактується: як «часткова або повна втрата основними фондами споживчих характеристик та вартості в процесі експлуатації, під впливом сил природи, внаслідок технічного прогресу та підвищення продуктивності праці…», у словнику-довіднику фінансиста АПК [2, с. 78]: як «поступова втрата основними засобами їх вартості внаслідок зношення у виробничому процесі (фізичний знос) або внаслідок технічного старіння машин і зниження вартості їх відтворення в нових умовах (моральний знос)…».
На погляд [3, с. 483] дане визначення є найбільш точним, так як за змістом краще відображає дане поняття, виражає саме його фізичне та моральне старіння та кількісний аспект зносу основних засобів. Крім того, даний чинник дає можливість чітко відрізнити знос від амортизації, а також відводить амортизації функцію грошового виразу зносу. В той же час, на наше переконання, з цим твердженням погодитися досить важко.
Інші автори поняття «знос» тлумачать як суму амортизації об’єкта засобів праці (основних засобів) з початку його корисного використання.
Вважаємо і в цілому підтримуємо автора [3, с. 483], що дане формулювання викладено некоректно, оскільки знос означає ставати непридатним як внаслідок тривалого використання так і бездіяльності. Тому знос засобів праці необхідно розглядати власне як втрату тими чи іншими об’єктами своїх фізичних властивостей.
Основною причиною дискусій з даного аспекту бухгалтерської практики міститься у відсутності єдиної думки серед економістів, бухгалтерів відносно сутності поняття «знос» та «зношення».
Так, існувала думка, що знос характеризує фізичне зношення активу. Але той факт, що дія більшості факторів, що призводять до фізичного вибуття активу, можна виправити чи попередити відповідним обслуговуванням та доглядом, привів вчених та практиків до думки, що знос представляє собою відкладені експлуатаційні витрати, тобто витрати майбутніх періодів.
Також, знос розглядають як зменшення корисності в результаті дії зовнішніх по відношення до активу факторів, таких, як технічне старіння протягом часу і неадекватність, тобто нездатність виробляти те, на що пред’являється попит.
Знос трактується як і зниження вартості. Крім того, знос (амортизацію) характеризують як фонд, за рахунок якого здійснюється заміна необоротних активів.
Як зазначають автори [4, с. 61] «знос - це втрата вартості основних засобів під впливом природних сил, умов експлуатації, науково-технічного прогресу, яка потребує відшкодування в грошовій та натуральній формі шляхом ремонту або оновлення за рахунок як власних коштів (включаючи прибуток), так і позикових. З цього випливає, що знос як накопичена сума амортизації зовсім не відображує фактичного рівня зносу, що потребує усунення. Це виключно розрахунковий показник бухгалтерського обліку, який указує, яка частина запланованих сум амортизації вже є нарахованою».
На нашу думку, знос - втрата натурально-речових властивостей засобів праці як в цілому, так і окремих їх частин через тертя, динамічні удари, термічні дії, кліматичні умови і інші природні причини. Величина фізичного зносу змінюється і наростає нерівномірно протягом всього терміну служби засобів праці. Як показує виробнича практика, знос, наприклад, машин та обладнання збільшується з введенням їх в експлуатацію, в період освоєння, це, - як зазначає К. Маркс [6], - «болезни детства» машин. Потім протягом відносно тривалого періоду спостерігається стабілізація величини зносу, після чого знос знову, але вже більшою мірою збільшується - це «болезни возраста, вышедшего за приделы средней продолжительности жизни» [6].
В той же час, зношення за допомогою амортизаційних відрахувань враховується як елемент витрат виробництва. Вартість засобів праці в ході їх виробничого використання безперервно акумулюється в грошовій формі, що і складає суть процесу їх амортизації. Утворюваний таким чином грошовий фонд використовується для придбання нових засобів праці замість вибулих.
Отже, зносу підлягають усі без винятку засоби праці, при цьому факт участі їх у процесі виробництва немає значення. Знос поширюється як на діючі засоби праці так і недіючі.
Зношення ж, по суті, є економічним процесом. Ми підтримуємо думку [7, с. 132] і вважаємо, що «зношення» - не що інше, як втрати засобами праці вартості внаслідок зносу, як фізичного, так і морального.
Таким чином, зношення є відображенням зносу в економічній дійсності. А тому, на наш погляд, «знос» і «зношення» - різні поняття.
 
Список використаних джерел
1. Статистический словарь [Текст] : справочное издание / Гл. ред. М. А. Королев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 623 с.
2. Словник-довідник фінансиста АПК [Текст] : наук. вид. [М. Я. Дем’яненко, П. Т. Саблук, В. М. Скупий та ін.] / за ред. П. Т. Саблука та М. Я. Дем’яненко. – К. : ІАЕ УААН, 1997. – 234 с.
3. Щирська О. В. Економічна сутність поняття «амортизація» та «знос»: історичний аспект [Текст] / О. В. Щирська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. - № 2(20). – С. 478-485.
4. Бачевський Б. Є. Відшкодування зносу основних виробничих фондів [Текст] : Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Б. Є. Бачевський, О. О. Решетняк, І. В. Заблодська. – К. : Центр навчальної літератури, - 2007. – 176 с.
5. Маркс К. Капитал. Процесс обращения капитала [Текст] / Карл Маркс, Фридрих Энгельс. - Соч. 2-е изд. - Т. 24. – М. : Издательство политической литературы, 1978. – 646 с.
6. Утенкова К. О. Місце амортизації і зносу в процесі відтворення основних засобів [Текст] / К. О. Утенкова // Наука й економіка. – 2009. - № 4(16). Т. 2. – С. 130-134.
Категорія: Секція_4_2013_04_18-19 | Додав: clubsophus (2013-04-18)
Переглядів: 1647 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2013_04_18-19
Секція_2_2013_04_18-19
Секція_3_2013_04_18-19
Секція_4_2013_04_18-19
Секція_5_2013_04_18-19
Секція_6_2013_04_18-19
Секція_7_2013_04_18-19
Секція_8_2013_04_18-19
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0