Архів / Archive

Головна » Статті » 2013_05_30-31_KamPodilsk » Економічний блок досліджень

СТАН УКРАЇНИ У СВІТОВИХ ІТ РЕЙТИНГАХ В АСПЕКТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Комендант О.В., к.е.н., асистент кафедри міжнародної економіки
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна
 
СТАН УКРАЇНИ У СВІТОВИХ ІТ РЕЙТИНГАХ В АСПЕКТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
 
Впровадження економіки знань та формування інформаційної економіки стало основним напрямом розвитку багатьох країн світу в ХХІ ст. Україна не стоїть осторонь глобальних процесів інформатизації і рухається у напрямі побудови і впровадження економіки знань. Передумовами, що задекларовані і прописані в офіційних нормативних документах для створення відкритого інформаційного суспільства з вільними правами доступу до знань і правом захисту пересічними громадянами персональної інформації в Україні є: "діяльність всесвітньо відомої школи кібернетики; формування на початку 90-х років минулого століття концепції та програми інформатизації; створення різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій і загальнодержавних інформаційно-аналітичних систем різного рівня та призначення” [3].
Незважаючи на складний кризовий стан в світовій економіці в останні роки, зміни у процесі розвитку інформаційного суспільства і впровадження економіки знань в Україні відбуваються, хоча і повільними темпами. Позитивним щаблем на шляху впровадження економіки знань і забезпечення ефективного розвитку інформаційного суспільства спрямованого на підвищення національної конкурентоспроможності є діючі державні базові закони та нормативно-правовими актами на вищому рівні.  Серед основних документів, що регулюють пріоритетний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в державі на сьогоднішній день є: Закон України «Про Концепцію Національної програми інформатизації»[1]; «Про Національну програму інформатизації»[2]; «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства України на 2007–2015 роки»[3]; «Про електронні документи та електронний документообіг»[4]; «Про електронний цифровий підпис»[5], «Про захист персональних даних»[6], «Про доступ до публічної інформації»[7]. Як бачимо, регулювання ІТ сектору вже вийшло на прийнятний необхідний рівень: доступ до персональних даних нормативно регулюється і електронний підпис вже діє. Але чи зазначені документи суттєво вплинули на стан України у світовому інформаційному співтоваристві? Відповідь на питання опосередковано дають світові рейтинги міжнародних організацій, що обраховують стан розвитку інформаційної сфери в країнах.
За даними Всесвітнього економічного форуму, відповідно до доповіді «Глобальний звіт про розвиток інформаційних технологій 2013: Зростання та праця у гіперзв’язаному світі» [8]  та «Звіт з глобальної конкурентоздатності»[9], рейтинг України за основними 4-ма індексами, що стосуються інформаційно-комунікаційних технологій щорічно зростає. За останні 3-4 роки обрані індекси мали наступні значення:
1. Індекс мережевої готовності (WEF Networked Readiness Index) 2013  рік – 73 місце,  2011–2012 роках — 75 місце із 142 країн (90 місце у 2010–2011 роках із 138 країн) [8];
2. Глобальний індекс конкурентоспроможності (WEF Global Competitiveness Index) у 2012–2013 роках — 73 місце із 144 країн, у 2011–2012 роках — 82 місце із 142 країн та у 2010–2011 роках — 89 місце із 139 країн [9];
3. Індекс технологічної готовності (WEF Technological Readiness Index) у 2012–2013 роках — 81 місце із 144 країн, у 2011–2012 роках — 82 місце із 142 країн та у 2010–2011 роках — 83 місце із 139 країн [9];
4. Індекс електронного уряду ООН 2012 (UN e-Government Index) 2011–2012 роках — 68 місце із 193 країн (54 місце у 2010–2011 роках із 192 країн) [10].
Як бачимо, позитивна динаміка змін присутня у всіх показниках. Це говорить про позитивні зрушення в ІТ сфері в Україні. Звісно, що індекси – це тільки певна характеристика ІТ сфери і робити характеристику всього стану сфери ІТ в Україні виключно спираючись на індекси було б некоректно. Хоча вони демонструють сигнали до позитивних змін в інформаційному середовищі.  Всі розглянуті індекси є кумулятивними, як і більшість індексів, що обраховуються міжнародними організаціями, вони складається в середньому із 10 індикаторів. Основними показниками розглянутих індексів, за якими Україні вдалося поліпшити позиції, згідно Всесвітнього економічного форуму є: «макроекономічна стабільність» — 112 місце (на 20 пунктів), «ефективність фінансових ринків» — 116 місце (на 3 пункти), «стан державних і приватних інститутів» — 131 місце (на 3 пункти), «доступність» - на 2 місці в світі за цінами на мобільний зв'язок та на 6 місці в світі за тарифами на Інтернет згідно Індексу мережевої готовності. Загалом проаналізовані індекси показують позитивну тенденцію змін і кожен рік є кращим за попередній.  Хоча, нажаль, частка сфери ІТ у ВВП України залишається ще на дуже низькому рівні – за даними  Деркомстату становить у 2011 р. 0,9 %   та 2012 р. — 1%.[11].
Незважаючи на відносно позитивні зміни стану України у рейтингах міжнародних організацій в них показники знаходиться все ще на найнижчому рівні середньо-розвинутих країн і ситуація змінюються недостатніми темпами в порівнянні з країнами –лідерами цих рейтингів. Позитивним є те, що в звітах  на вищому рівні все активніше декларуються і прописується необхідність активного впровадження і розвитку інформаційного суспільства, а за цим вже будуть дії. Ось, наприклад, що декларує як першочергові завдання задля розвитку інформаційного суспільства "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації”: ширше використовувати у практиці державного управління програмно–цільового підходу як ефективного механізму реалізації державної інформаційної політики; створення нових спеціалізованих мережних структур і технологій, побудованих на основі міжнародних стандартів; організацію і розгортання широкої суспільно політичної пропагандистської підтримки процесу переходу країни до інформаційного суспільства; розширення і вдосконалення подання до мережі Інтернет об’єктивної політичної, економічної, правової, екологічної, науково–технічної, культурної та іншої інформації про Україну, зокрема тієї, що формується в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, навчальних закладах, наукових установах та організаціях, архівах, а також бібліотеках, музеях, інших закладах культури; розширення можливості для доступу в установленому порядку до інших національних інформаційних ресурсів; створення в Україні належних умов для розвитку індустрії програмного забезпечення (насамперед йдеться про податкові пільги для підприємств із розробки програмного забезпечення) [12].
Таким чином, аналіз стану України у світових ІТ рейтингах в аспекті впровадження економіки знань на початок 2013 року показав покращення індексних позицій, хоча все ще залишаеться на найнижчому рівні середньо-розвинутих країн.
 
Література
1. Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації Верховна Рада України; Закон від 04.02.1998 № 75/98-ВР/ . [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/anot/75/98-%D0%B2%D1%80. – Заголовок з екрану.
2 .Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації Верховна Рада України; Закон від 04.02.1998 № 75/98-ВР/ . [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/74/98-%D0%B2%D1%80.– Заголовок з екрану.
3. Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 рокиВерховна Рада України; Закон від 09.01.2007 № 537-V/ . [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/537-16.– Заголовок з екрану.
4. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг
Верховна Рада України; Закон від 22.05.2003 № 851-IV. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/851-15
. -Заголовок з екрану.
5. Закон України "Про електронний цифровий підпис
Верховна Рада України; Закон від 22.05.2003 № 852-IV. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/852-15. -Заголовок з екрану.
6. Закон України "Про захист персональних даних
Верховна Рада України; Закон від 01.06.2010 № 2297-VI. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17. -Заголовок з екрану.
7. Закон України Про доступ до публічної інформації
Верховна Рада України; Закон від 13.01.2011 № 2939-VI
. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17-Заголовок з екрану.
8. Global Information Technology Report 2013. Growth and Jobs in a Hyperconnected World / World Economic Forum. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2013/#=. – Заголовок з екрану.
9. Global Competitiveness Report 2013. Growth and Jobs in a Hyperconnected World / World Economic Forum.  Geneva Switzerland-2012. [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-2013/#=– Заголовок з екрану.
10. E-Gpvernment Survey 2012. E-Government for the People / United Nations [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan048065.pdf – Заголовок з екрану.
11. Державний Комітет Статистики України [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  www.ukrstat.gov.ua – Заголовок з екрану.
12. Звіт про роботу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації за 2012 рік / [Електронний ресурс].  – Режим доступу:  http://www.nkrz.gov.ua/img/zstored/File/2013_03/nkrzi-ua.pdf – Заголовок з екрану.
Категорія: Економічний блок досліджень | Додав: clubsophus (2013-05-30)
Переглядів: 1050 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Технологічний блок досліджень
Економічний блок досліджень
Соціальний блок досліджень
Природничий блок досліджень
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 597
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0