Архів / Archive

Головна » Статті » 2014_04_17-18_KamPodilsk » Секція_1_2014_04_17-18

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

УДК 657.1.

Гурочкіна Вікторія

к.е.н., доцент

Національний університет податкової служби України

м. Ірпінь

 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Анотація

У статті досліджено сутність облікової політики, розглянуто основні елементи наказу про облікову політику на етапі економічних реформ

Ключові слова: сутність, значення облікової політики, елементи, наказ про облікову політику підприємства

 

Впорядкованість господарської системи залежить від належного ведення обліку, результатом якого є збалансування соціальних диспропорцій та досягнення культурного, суспільного та сталого розвитку підприємства. Необхідною основою для соціального та культурного порядку є обліковий порядок, господарський і державний. Досягнувши та забезпечивши порядок суспільство може процвітати, прогресувати і досягти кращого майбутнього. Головним інструментом управління у вітчизняному бухгалтерському обліку є облікова політика підприємства. Через облікову політику власники підприємств і організацій реалізують свою власну політику у сфері бухгалтерського обліку підприємства.

Питання формування облікової політики підприємства дедалі набуває актуальності  з огляду світових інтеграційних процесів  в цілому, та постійну перебудову економічної системи держави зокрема. Якщо висвітлення та формування організаційно-технічної частини є узгодженим, то визначення методичної складової облікової політики залишається надзвичайно проблемним. Саме методична складова більшою мірою визначатиме вплив облікової політики на фінансові результати діяльності підприємства. Основні аспекти формування облікової політики відображено в роботах В.Я. Амбросов, Л.М. Васільєва, Ф.Ф. Бутинця, П.Є. Житнього, Л. Пантелійчук та інших. Проте визначення основних елементів облікової політики щодо об’єктів обліку є дискусійним питання сьогодення.

Мета даної статті є узагальнення теоретичних розробок вітчизняних науковців щодо сутності, значення та формування основних елементів  облікової політики за умов інтеграційної перебудови підприємств України.

Поняття «облікова політика» (accounting polisy) офіційно введено у міжнародну практику обліку в 1975 році з виходом Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку МСБО 1 «Розкриття облікової політики» [8]. Згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16 лип­ня 1999 р.: «Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності» [9]. Трактування поняття в Законі є стислим, проте це не означає, що облікова політика не займає вагомого місця в системі управління підприємством. Облікова політика є основою фінансового іміджу, так як саме в ній формують базові «принципи, методи і процедури».

Завдяки наявності ефективної облікової політики забезпечується точність та правдивість показників результативності господарської діяльності суб’єкта господарювання, хоча їх величина залежить від альтернативних оцінок активів і пасивів. На визначення фінансових результатів впливає вибір облікової політики, а саме: методичні підходи визнання доходів і витрат, амортизаційна політика, підходи до оцінки виробничих запасів.

Облікова політика – система способів і прийомів організації та ведення обліку на конкретному підприємстві, закріплена відповідним нормативним актом на невизначений термін [3, с. 120].

Отже, розглянемо більш детально різноманіття трактувань в науковій зарубіжній та вітчизняній літературі даного поняття. Бутинець Ф.Ф. [2, с. 15], Карпушенко М.Ю. [6, с. 25], Цвєткова Н. [15, с. 14] вважають, що облікова політика являється сукупністю способів ведення бухгалтерського обліку, які були обрані підприємством, Житний П. [5, с. 3], Сук П. [14, с. 2] розуміють під обліковою політикою принципи і правила ведення бухгалтерського    обліку, а Соколов Я.В. [13, с. 16] взагалі, трактує його як можливість легаль­но маніпулювати фінансовими результатами на конкретному підприємстві.

Враховуючи безперервний інтеграційний процес, перебудову економіки в цілому та адаптацію вітчизняних підприємств зокрема, доцільним є дослідження сутності поняття у нормативній базі, що є основою для зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.

У Міжнародних стандартах фінансової звітності № 1; 8 облікова політика – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні фінансових звітів [8]. У зв’язку з цим, облікова політика є індивідуальною, вона дозволяє максимально ефективно використовувати виробничий та фінансовий потенціал, здійснюючи маневрування засобами й враховуючи зміни ринкової кон’юнктури відповідно до стратегії і тактики конкретного підприємства.

В цілому аналіз підходів до трактувань у вітчизняній літературі поняття «облікова політика» свідчить про відсутність єдиної думки науковців з цього приводу. Враховуючи функціональну складову облікової політики, а саме:  можливість обирати та визначати шляхи пошуку альтернативних рішень щодо раціоналізації та спрощення облікового процесу на підприємстві, доцільним є доповнення трактування.

Отже, облікова політика – це сукупність можливих принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством з метою раціоналізації та спрощення облікового процесу для складання та подання фінансової звітності.

Підприємство повинне висвітлювати обрану облікову політику за принципом об’єктивності та достовірності (п. 6 розд. IV) [9].

 • принципів оцінки статей звітності;
 • методів обліку щодо окремих статей звітності.

Вимоги Мінфіну до облікової політики періодично змінюються, проте потрібно порівняти рекомендовані структурні елементи для підприємств і організацій, що представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика елементів облікової політики підприємства

 

Питання, що потребують визначення та затвердження на підприємстві

Лист Мінфіну від 21.12.05 р. [7]

Методичні рекомендації № 635 від 27.06.13 р. [12]

1

2

3

4

 1.  

Методи оцінки вибуття запасів:

+

+

 1.  

Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів

+

+

 1.  

Порядок обліку й розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення окремого субрахунку їх обліку

+

+

 1.  

Методи амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковуються за первісною вартістю

+

+

 1.  

Вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів

+

+

 1.  

Переоцінка (індексація) необоротних активів: критерії, періодичність, відображення результатів

+

Розширено п. 7

 1.  

Підходи до переоцінки необоротних активів

-

+

 1.  

Підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних активів до складу нерозпо­діленого прибутку

+

+

 1.  

Метод обчислення резерву сумнівних боргів (у разі потреби – спосіб розрахунку коефіцієнта сумнівності)

+

+

 1.  

Перелік створюваних забезпечень майбутніх витрат та платежів

+

+

 1.  

Порядок оцінки ступеня завершеності операцій з надання послуг

+

+

 1.  

Сегменти діяльності, пріоритетний вигляд сегмента, засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках

+

+

 1.  

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу

+

+

 1.  

Перелік і склад статей калькулювання вироб­ничої собівартості продукції (робіт, послуг)

+

+

 1.  

Поріг суттєвості щодо окремих об’єктів обліку

+

Розширено п. 15

 1.  

Кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності

-

+

 1.  

Порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом

+

+

 1.  

Дата визнання придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів

+

+

 1.  

База розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу

+

+

 1.  

Періодичність відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань

+

+

 1.  

Критерії розмежування об’єктів операційної нерухомості та інвестиційної нерухомості

 

+

 1.  

Підходи до класифікації пов’язаних сторін

-

+

 1.  

Дата включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до розрахунку середньорічної кількості простих акцій в обігу

-

+

 1.  

Дата первісного визнання необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу

-

+

 1.  

Складання окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами підприємства

+

+

 1.  

Застосування класу 8 та/або 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій 

+

+

 1.  

Робочий план рахунків (з субрахунками аналітичного обліку)

+

 

 1.  

Визначення одиниці аналітичного обліку запасів

-

+

 1.  

Спосіб складання звіту про рух грошових коштів

-

+

 1.  

Підходи до віднесення витрат, пов’язаних із поліпшенням об’єкта основних засобів, до пер­вісної вартості або витрат звітного періоду

-

+

 1.  

Порядок виплат, які здійснюються за рахунок прибутку (для державних і комунальних підприємств)

-

+

 1.  

Періодичність та об’єкти проведення інвентаризації

-

+

 1.  

Склад комісії для визначення строку корисного використання необоротних активів

+

 

 1.  

Переоцінка запасів: критерії, періодичність, відображення результатів

+

 

 1.  

Порядок оприбуткування матеріальних цінностей, одержаний на безоплатній основі

+

 

 1.  

Форми самостійно створених первинних документів та форм внутрішньої звітності

+

 

 

Отже, новації Мінфіну щодо обліково-аналітичної інформації обумовлює якісно вищий рівень корисності зовнішньої та внутрішньої форми звітності вітчизняного підприємства. Поступово зростає роль ефективного застосування облікових процедур з огляду на формування фінансового результату діяльності суб’єктів господарювання.

 

Список використаних джерел

 1. Амбросов В. Я. Облікова політика в агроформуваннях / В. Я. Амбросов, Т. Г. Маренич // Економіка АПК. – 2004. – № 7. – С. 96 – 99.
 2. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : [підручник для студ. вузів спец. 7.050106 «Облік і аудит»] / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 640 с.
 3. Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2001. – 224 с.
 4. Васільєва Л. М. Сутність облікової політики, її значення і вимоги, які до неї пред’являються  / Л. М. Васільєва  // Ефективна економіка. – 2013. – №6. / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2131
 5. Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства / П. Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 3. – С. 3 – 10.
 6. Карпушенко М. Ю. Організація обліку : [навч. посібник (для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за спеціальністю «Облік і аудит»)] / М. Ю. Карпушенко. – Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 241с.
 7. Лист Мінфіну від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=58984&cat_id=34931
 8. Міжнародні стандарти фінансової звітності № 1; 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.minfin.gov.ua.
 9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 10. Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку від 19.12.2006 р. № 1213. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1363-06
 11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України : від 16.07.1999 р.  № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
 12. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України : від 27.06.2013 р. № 635 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id =382876&cat_id=293537
 13. Соколов Я. В. Основы теории бухгалтерского учета. – М. : Финансы  и статистика, 2000. – 496 с.
 14. Сук П. Облікова політика підприємства / П. Сук // Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2005. – № 1. – С. 2 – 4.
 15. Цвєткова Н. Сучасна організація обліку та складання звітності для прийняття управлінських рішень / Н. Цвєткова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 3. – С. 14 – 27.
Категорія: Секція_1_2014_04_17-18 | Додав: clubsophus (2014-04-16)
Переглядів: 1367 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2014_04_17-18
Секція_2_2014_04_17-18
Секція_3_2014_04_17-18
Секція_4_2014_04_17-18
Секція_5_2014_04_17-18
Секція_6_2014_04_17-18
Секція_7_2014_04_17-18
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 597
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0