Архів / Archive

Головна » Статті » 2014_05_22-23_KamPodilsk » Секція_4_2014_05_22-23

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ТАКТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 381.2

Сороківська Марія

к.е.н., доцент

Тарзиманова Христина

магістрант

Львівська комерційна академія

м. Львів

 

ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ЗАХОДІВ ТАКТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Анотація

В статті  розглянуто питання тактичного управління грошовими потоками підприємства. Охарактеризовано принципи організації такого управління, вказано основні його напрями. Наведено основні функціональні елементи тактичного управління грошовими потоками суб’єкта господарювання.

Ключові слова: грошові потоки, тактичне управління грошовими потоками, принципи управління грошовими потоками, тактика управління грошовими потоками

 

Управління грошовими потоками суб’єкта господарювання повинно враховувати особливості його фінансово-господарської діяльності та специфічні умови зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування. Однак така індивідуальність досягається шляхом використання сукупності загальних підходів, прийомів та методів.

Фінансова спроможність підприємства забезпечити дотримання своєчасності виконання поточних зобов’язань шляхом формування на основі грошових потоків необхідних коштів у визначений момент часу та із заданою абсолютною величиною визначається організацією тактичного управління грошовими потоками.

Питанням управління грошовими потоками підприємств присвячено праці О. Г. Білої [1], О. В. Мицак [2], І. Р. Чуй [2], В. Ясишеної [3].

Тактичне управління операційними грошовими потоками підпиємство повинно здійснюватися за такими напрямками:

 • пошук шляхів зростання вхідних грошових потоків (грошових надходжень від реалізації продукції, надання послуг);
 • зниження вихідних грошових потоків (витрат діяльності);
 • скорочення тривалості касового розриву (фінансового циклу підприємства);
 • синхронізація вхідних і вихідних грошових потоків у часі.

Базові положення організації тактичного управління грошовими потоками підприємства полягають в такому.

По-перше, грошові потоки не можуть виникати за пасивної економічної поведінки підприємства. Отже, необхідно здійснювати певні заходи щодо формування грошових потоків та впливу на їх параметри – управляти грошовими потоками.

По-друге, грошові потоки є невід’ємною складовою фінансового та операційного циклів, що вимагає узгодження фінансових рішень у сфері управління грошовими потоками із іншими напрямами управління фінансами.

По-третє, управління грошовими потоками потребує відповідного інформаційного наповнення системи прийняття управлінських фінансових рішень.

По-четверте, управління грошовими потоками передбачає однозначність трактування прийнятих фінансових рішень, чіткість їх доведення до виконавців та забезпечення адекватного зворотного зв’язку – моніторингу, перегляду та коригування фінансових рішень.

Організація тактичного управління грошовими потоками підприємства повинна здійснюватися із дотриманням певної сукупності загальних принципів, основними з яких є такі:

 • інформаційна достовірність, яка передбачає своєчасне та повне надання фінансової інформації щодо операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, структурованої відповідно до потреб підприємства або розгляду окремого управлінського фінансового рішення;
 • збалансованість – обґрунтоване використання для потреб управління грошовими потоками критеріїв і методів групування, зведення та узагальнення грошових потоків суб’єкта господарювання;
 • ефективність – визначення оптимального рівня розподілу грошових коштів у просторі та часі з метою мінімізації затрат на досягнення необхідного ефекту (наприклад, підтримання певного рівня ліквідності) та ін.

Тактичне управління грошовими потоками суб’єкта господарювання включає такі основні функціональні елементи:

 • формування та прискорення надходження вхідних грошових потоків;
 • концентрація надходження грошових коштів;
 • контроль за формуванням вихідних грошових потоків у часі;
 • прогнозування та планування грошових потоків та ліквідності підприємства;
 • формування системи моніторингу, управління та контролю ліквідності і платоспроможності підприємства;
 • оптимізація використання тимчасового надлишку грошових коштів у розпорядженні підприємства.

Тактику управління грошовими потоками необхідно розглядати як комплексне поняття, у структурі якого можна виділити:

 • цілі та завдання управління грошовими потоками;
 • основні напрями управління грошовими потоками;
 • критерії прийняття управлінських фінансових рішень;
 • методи кількісної оцінки грошових потоків;
 • форми управління грошовими потоками.

Найбільш ефективний інструмент тактичного управління грошовим потоком є платіжний календар. З його допомогою можна спрогнозувати надходження і витрачання грошових засобів, завчасно виявити песимістичний сценарій розвитку ситуації і обґрунтувати можливі варіанти його коригування.

Платіжний календар охоплює рух всіх коштів підприємства, основна частина яких проходить через рахунки підприємства в банку. Його складають на квартал із розбивкою по місяцях або на місяць із розбивкою по декадах або тижнях.

Інформаційним забезпеченням для складання платіжного календаря є:

 • план реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
 • кошториси витрат й договори на поставку матеріальних ресурсів з постачальниками;
 • банківські виписки з рахунків підприємства за попередні періоди;
 • узгоджені відповідно до чинного законодавства строки виплати заробітної плати, премій тощо робітникам і службовцям підприємства;
 • строки внесення платежів до державного бюджету й до позабюджетних державних фондів;
 • дані податкового обліку щодо платежів з податку на прибуток, податкового зобов'язання з ПДВ і податкового кредиту;
 • кредитні договори з банками в частині строків одержання та сплати кредитів і процентів за користування ними;
 • дані бухгалтерського обліку про стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • обсяги нарахування та строки виплати заробітної плати;
 • оперативні матеріали відділів постачання, збуту, інших функціональних підрозділів про надходження коштів на підприємство у відповідні строки або потребу в коштах, яка виникає в даний період

Розробку платіжного календаря необхідно розпочинати з дохідної частини з тим, щоб мати можливість реально виконати видаткову частину.

Міру деталізації всієї інформації, яка включається до платіжного календаря, визначає підприємство, виходячи з конкретної платіжно-розрахункової ситуації, що складається. У будь-якому разі балансованою величиною при складанні платіжних календарів виступає залишок (сальдо) поточного рахунку в банку і сума касової готівки, бо саме їх розмір визначає на кожний даний момент платоспроможність підприємства, або від'ємна величина, що утворюється в разі недостачі поточних надходжень коштів для покриття очікуваних платежів.

Таким чином, тактичне управлінням грошовими потоками підприємства повинно бути націлене на досягнення таких цілей: забезпечення повноти та своєчасності покриття потреби підприємства у капіталі для фінансування його операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Особливо актуальним на даний момент часу для багатьох підприємств є погашення кредитів; підтримання прийнятного рівня платоспроможності та ліквідності, а також попередження формування чи розвитку фінансової кризи; збільшення вхідних грошових потоків як основного джерела фінансування підприємства та їх оптимізації у розрізі видів; скорочення циклу обороту грошових коштів; підтримання адекватного балансу між формуванням резерву ліквідності та втраченими альтернативними можливостями;забезпечення ефективності використання грошових коштів підприємства через оптимальний їх розподіл у часі та просторі; скорочення операційних витрат підприємства, пов’язаних із генеруванням його грошових потоків.

 

Список використаних джерел

 1. Біла О. Г. Фінанси підприємств : навч. посіб. / О. Г. Біла. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 383 с.
 2. Мицак О. В. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / О. В.Мицак, І. Р. Чуй. – Львів : Магнолія – 2006, 2007. – 216 с.
 3. Ясишена В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств / В. Ясишена // Економічний простір. – 2008, № 16. – С. 123-131.
Категорія: Секція_4_2014_05_22-23 | Додав: clubsophus (2014-05-21)
Переглядів: 943 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2014_05_22-23
Секція_2_2014_05_22-23
Секція_3_2014_05_22-23
Секція_4_2014_05_22-23
Секція_5_2014_05_22-23
Секція_6_2014_05_22-23
Секція_7_2014_05_22-23
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0