Архів / Archive

Головна » Статті » 2014_12_16_Lutsk » Секція_1_2014_12_16

ОРГАНІЗАЦІЯ – ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

УДК 657.1

Дідоренко Тетяна

к.е.н., доцент

Тернопільський національний економічний університет

м. Тернопіль

 

ОРГАНІЗАЦІЯ – ПРЕДМЕТ МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Анотація

У статті розглянуто основну термінологію що застосовується у бухгалтерському обліку. Дані визначення методиці та методології бухгалтерського обліку. Розкрито суть поняття теорії бухгалтерського обліку.

Ключові слова: теорія бухгалтерського обліку, методика, методологія, предмет, метод, організація бухгалтерського обліку.

 

В економічній літературі та нормативних документах пов’язаних з бухгалтерським обліком, використовуються такі поняття як теорія, методологія, організація, метод, методика, процес, технологія, техніка, процедура обліку. Але серед науковців і практиків існує різне розуміння та тлумачення цих термінів, що заважає розвитку науки про бухгалтерський облік. Тому виникає необхідність розглянути ці поняття, конкретизуючи їхню сутність, і на цій основі визначити їхню ієрархію, що дозволить удосконалити побудову та ведення бухгалтерського обліку.

Розгляд зазначених термінів розпочнемо з поняття ״теорія״ (грець. theoria – дослідження, спостереження) як найрозвинутішої форми наукового знання, яка дає цілісне, системне відображення закономірних та сутнісних зв'язків певної сфери дійсності [3].

Методологія – сукупність прийомів дослідження, які використовуються в будь-якій науці; вчення про метод пізнання і перетворення світу [4, 5, 6]; Поняття “методологія” має два основних значення: система певних способів і прийомів, які використовуються в тій чи іншій сферах діяльності (в науці, політиці, мистецтві і т.п.); вчення про цю систему (загальна теорія метода пізнання, теорія в дії) [2].

Якщо під методологією у вітчизняній науці та практиці розуміють систему наукових принципів, на основі яких проводиться дослідження та визначаються способи наукового пізнання (методи та прийоми дослідження), то під методикою розуміють сукупність прийомів дослідження, маючи на увазі насамперед і техніку дослідження.

Якщо методологія розглядається як вчення про організацію діяльності, то розглянемо зміст поняття “організація”. Згідно з філософським енциклопедичним словником, “організація” – це: 1) внутрішня впорядкованість, узгодженість взаємодії більш-менш диференційованих і автономних частин цілого, обумовлена його побудовою; 2) сукупність процесів чи дій, які призводять до виникнення і удосконалення взаємозв’язків між частинами цілого; 3) об’єднання людей, які разом реалізують деяку програму або ціль і діють на основі певних процедур і правил.

У найбільш загальному трактуванні організація - це влаштування, впорядкування, налагодження певної системи, основними складовими якого є структура (побудова) – система в статиці і процес – система в динаміці.

У науці поняття “організація” співвідноситься з такими поняттями, як “система”, “структура”, “процес”. Система – сукупність об’єктів, які складають одне ціле; структура – побудова, певний взаємозв’язок між складовими частинами цілого, їх взаєморозподіл; процес – просування, послідовна зміна стану в часі та просторі. Хоча єдиної думки щодо цих понять досі немає, але безсумнівним є те, що вони здебільшого характеризують багатогранність проявів деякого складного об’єкта, його побудову, зв’язки, функції тощо.

Бухгалтерський облік як складна система потребує структурування – цілеспрямованої діяльності зі створення, постійного впорядкування, влаштування та удосконалення організаційної структури бухгалтерського обліку з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства і здійснення контролю за раціональним використанням економічних ресурсів.

Основні види робіт облікового процесу – виявлення, вимірювання, первинна реєстрація господарських операцій, оброблення первинної інформації, в тому числі, її систематизація і отримання облікових показників з необхідною деталізацією та групуванням. Тобто обліковий процес можна розглядати як виконання працівниками бухгалтерії певних облікових процедур за технологічною послідовністю, де облікова процедура, як взаємопов’язана послідовність необхідних стандартних дій, передбачених правилами та порядком здійснення певних операцій – це порядок реалізації правил ведення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік – це галузь теоретичних та практичних знань, яка потребує наукового підходу, оскільки за допомогою таких його елементів, як спостереження, експеримент і розмірковування, висуваються нові ідеї та гіпотези, встановлюються відповідні закони, формуються концепції і теорії. Отримання нового знання про предмет та об’єкт вивчення здійснюється через постановку наукової проблеми, яка є містком між “старими” та “новими” знаннями. Тому дослідження сутності та змісту організації дозволяє розширити та поглибити знання про цей важливий аспект бухгалтерського обліку, що сприятиме отриманню нових знань про системи та підсистеми обліку.

Методика бухгалтерського обліку орієнтована на дії бухгалтера, а технологія обліку передбачає дії по зміні облікової інформації в процесі її оброблення, починаючи з її фіксації у первинних документах і завершуючи її узагальненням у формах бухгалтерської звітності. Методика у загальному розумінні описує діяльність виконавця (бухгалтера), а технологія описує стан та зміни предмета цієї діяльності (облікової інформації). Якщо методика обліку передбачає варіантність у виборі тих чи інших методів, способів, прийомів для практичного застосування, то технологія обліку передбачає чітке дотримання встановленого порядку і процедури обліку (кожна зміна стану облікової інформації узгоджується з діями обліковця), коли недотримання цього порядку порушує цілісність облікового процесу і, як наслідок, перешкоджає досягненню запланованого результату (отримання повної, об’єктивної та достовірної інформації про господарську діяльність підприємства).

Серед облікової термінології поряд із терміном “технологія обліку” використовується термін “техніка обліку. Буквально цей термін означає використовувані в бухгалтерському обліку технічні засоби, якими зараз є електронно-обчислювальні машини (ЕОМ). У бухгалтерському обліку термін “техніка обліку” має дещо ширше трактування: крім технічних засобів він також вказує на автоматизацію (АРМБ) праці бухгалтерів. Техніка обліку – це сукупність обчислювального обладнання, приладів, реєстраційної апаратури в поєднанні з методами і способами здійснення процесів обліку [1].

 

Список використаних джерел

1. Большой бухгалтерский словарь / авт.-сост. М. Ю. Агафонова; под ред. А. Н. Азрилияна. – М. : Ин-т новой экономики, 1999. – 574 с.

  1. Основы философии науки : учеб. пособие для аспирантов / В. П. Кохановский и др. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2005. – 603 с.
  2. Філософія : посібник для вузів / Причепій Є. М. [та ін..]. – К.: Академiя, 2001. – 575 с. – (Серія "Альма-матер").
  3. Философский словарь / под ред. М. М. Розенталя. – Изд. 3-е. – М.: Изд-во полит. лит., 1972. – 678 с.
  4. Философский энциклопедический словарь. – М. : ИНФРА – М, 2004. – 576 с.
  5. Философский энциклопедический словарь / гл. ред.: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. – М.: Сов. Энцикл., 1983. – 840 с.
Категорія: Секція_1_2014_12_16 | Додав: clubsophus (2014-12-15)
Переглядів: 613 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2014_12_16
Секція_2_2014_12_16
Секція_3_2014_12_16
Секція_4_2014_12_16
Секція_5_2014_12_16
Секція_6_2014_12_16
Секція_7_2014_12_16
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUS



Наукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0