Архів / Archive

Головна » Статті » 2014_12_16_Lutsk » Секція_5_2014_12_16

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ

УДК 378.1:657

Слєсар Тетяна

к.е.н., доцент

Національний університет біоресурсів і природокористування

м. Київ

 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ

 

Анотація

У статті розглянуто проблеми підготовки фахівців з обліку і шляхи їх подолання з застосуванням інноваційних технологій та врахуванням постійних змін вимог роботодавців, а також удосконаленням діючих та впровадженням нових технологій освіти.

Ключові слова: кваліфікація бухгалтера, підготовка фахівців, регламентація роботи бухгалтера.

 

Трансформація змін в економіці держави, а також  організації і управлінні виробництвом відображається і в інформаційній системі. Важлива роль в цьому відношенні відводиться бухгалтерському обліку.Тому система обліку також має відповідним чином удосконалюватись з метою досягнення адекватності відображення  технологічних і організаційних процесів і задоволення потреб управління. Але створення бажаної системи обліку, підсиленняїї функцій в механізмі управління обумовлює необхідність критичного узагальнення досвіду використовуваних прийомів бухгалтерського обліку, виявлення позитивних тенденцій і визначення перспективних напрямків його розвитку як сфери управління [1, с. 9].Аналіз і оцінка пройденого обліком шляху та фінансового стану вітчизняних підприємств на даному етапі викликає потребу у фахівцях спроможних не лише здійснювати облік, а й забезпечувати бізнес-планування господарської діяльності. Така ситуація потребує, виходячи з постійних змін вимог роботодавців, пошуку інноваційних технологій в підготовці фахівців з обліку.

Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчить про потребу переорієнтації вищих навчальних закладів на підготовку фахівців з обліку, здатних здійснювати не лише технічні функції, а й задовольняти вимоги сучасного управління. Вивчення поглядів науковців з проблематичних питань фахової освіти підтверджує думку про доцільність кардинальних змін [2, с. 6-9] не лише з потреб вітчизняних підприємств, а й з вимог міжнародної стандартизації освіти [3;4;5].

Багатогранність і складність даної проблеми не викликає сумнівів. Її вирішення потребує виокремлення певних етапів.  Перш за все потрібно дослідити і привести до зіставності навчальні плани з підготовки фахівців за спеціальністю «Облік і аудит» українських вищих навчальних закладів. Як свідчить практика в різних вищих навчальних закладах вони не співпадають ні за наповненістю дисциплінами ні за виділеним часом на їх вивчення. Це стосується всіх рівнів підготовки. Окремого дослідження потребує підготовка фахівців за рівнем «Молодший спеціаліст». Випускники даного рівня, в основному, продовжують навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах для отримання рівня «Бакалавр». Відмінність у рівні їх підготовки за переліком вивчених у коледжі дисциплін приводить до ускладнень узгодженості навчальних планів на подальших етапах. Тому доцільно узгодити навчальні плани за конкретними спеціальностями на існуючих в Україні рівнях «Молодший спеціаліст», «Бакалавр» і «Магістр», що покращить маневреність студентів і наблизить цей процес до міжнародного рівня.

Із вступом в дію Міжнародних стандартів освіти для професійних бухгалтерів: МСО1 «Вступні вимоги професійної бухгалтерської освіти», МСО2 «Зміст професійної бухгалтерської освіти», МСО3 «Професійні навички», МСО4 «Професійні цінності етика та ставлення», МСО5 «Вимоги до практичного досвіду», МСО6 «Оцінка професійних здібностей та компетентності», МСО7 «Постійний професійний розвиток» визначились  методичні засади поєднання компонентів навчальних програм в процесі бухгалтерської освіти і в академічних навчальних закладах. Даний крок сприяє  підвищенню ефективності процесу стандартизації бухгалтерської освіти, а також потребує постійної орієнтації на освітні стандарти ООН і безперервного уточнення переліку дисциплін в порівнянні дисциплінами навчальних планів провідних навчальних закладів світу.

Але навіть найдосконаліші навчальні плани не в змозі вирішити недоліків у рівні підготовки, що виявляються роботодавцями на ринку праці.  Тому доцільно спрямовувати діяльність на постійне покращення якості, чому сприятимутьінновації в науці, постійний облік змін вимог роботодавців та моніторинг  навчально-виховного процесу, пропонуючи постійний перегляд вихідних умов.  Це відображається в безперервному оновленні змісту навчальних програм, в удосконаленні застосовуваних і впровадженні нових технологій навчання, оптимізації взаємодії викладача і студентів. Безперервне удосконалення навчального процесу забезпечуватиметься завдяки перевіреній в різноманітних системах менеджменту якості і апробованих в умовах освітніх форм: гуртків якості та ініціативних творчих груп. Їх діяльність має бути спрямована на вивчення нових тенденцій в розвитку освіти та впровадження ефективних педагогічних технологій. Такі підходи мають апробувати провідні фахівці, які в змозі вивчати досвід кращих зарубіжних університетів в періодичних виданнях на мові оригіналу та оволодіння ними під час зарубіжних стажувань.

Але опановуючи зарубіжний досвід, не зайвим буде повернутись до часів соціалізму і взяти на озброєння деякі вітчизняні методи підготовки фахівців з обліку. Заслуговують на увагу використовувані в минулому столітті в середніх спеціальних навчальних закладах (технікумах) такі методи навчання бухгалтерівяк ділова гра. Цей прийом дозволяє виявити рівень знань студентів та сприяє повній зайнятості всієї академічної групи. Також даний метод розширює пізнавальні можливості практичної діяльності, шляхом перебування кожного студента в ролі кількох посадових осіб, якщо творчо підійти до підготовки такого завдання. Варто звернути увагу і на те, що даний метод навчання активізує навчальний процес і наближає його до практичної діяльності.

В умовах сьогодення провідними вищими навчальними закладами практикується апробація, як дисциплінарних, так і міждисциплінарних тренінгів – форми активного навчання. Особливістю даної форми є тренування, в результаті якого відбувається формування і відпрацювання вмінь і навичок, а також створення умов саморозкриття учасників і самостійного пошуку ними  способів розв’язання проблем. Хоч облікова діяльність і обмежена законодавчою базою, але в ній досить широке поле для прийняття самостійних рішень.

Важлива роль в процесі опанування навчальною інформацією відводиться і доведенню теоретичного матеріалу до студентів. Традиційні лекції не можуть сприйматись, як єдина і незмінна форма навчання. Облікові дисципліни потребують подання частини матеріалу у вигляді схем і таблиць, тому доцільно такі лекції проводити у вигляді презентацій із застосуванням мультимедійної техніки. Але поєднання різних форм лекцій залежить від багатьох факторів, зокрема і, рівня підготовки студентів.

Особливої уваги потребує етап контролю засвоєння знань (залік або іспит). При  проведенні контролю виникає також багато проблемних питань, потребуючих всебічного дослідження. Одним з актуальних питань є те, хто здійснював навчальний процес: один викладач чи кілька? В більшості навчальних закладів України у підсумковому контролі задіяні два викладачі. А в зарубіжній практиці застосовується вибіркове незалежне оцінювання робіт підсумкового контролю викладачем не причетним до навчального процесу, або навіть викладачем іншого навчального закладу. Такий підхід передбачає врахування співвідношення моральної і матеріальної винагороди з рівнем затрат часу і інтелекту, що в Україні, на жаль, поки що не враховується.                   Окремої уваги потребує дослідження освітньої діяльності відповідно до вимог Болонської системи, що викликає багато дискусій. В процесі апробації багато складових зарубіжного досвіду, виявляються не завжди доцільним  для застосування в Україні.

Враховуючи не лише вітчизняний, а й зарубіжний досвід можна зробити обґрунтований висновок, що облікова освіта є важливою складовою підготовки сучасних управлінців. Для того,  щоб отримати висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з обліку потрібно на всіх рівнях підготовки («Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Магістр») враховувати, що вимоги роботодавців постійно змінюються, чому і має бути підпорядкований навчальний процес з впровадженням інноваційних технологій. Крім того фахівців з обліку необхідно налаштовувати на безперервну самоосвіту  та самовдосконалення, а також на здатність володіння економічним мисленням, навичками наукової, організаторської та виховної роботи.

 

Список використаних джерел

  1. Кирейцев Г. Г. Функции учета в механизме управления сельско-хозяйственным производством [Текст] / Г.Г.Кирейццев. – Киев : Изд-во УСХА, 1992. – 240 с. : ил.
  2. Бутинець Ф.Ф.  Бухгалтерський облік : роздуми вченого [Текст] / Ф.Ф.Бутинець. – Житомир : ПП «Рута», 2001. – 100 с.
  3. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) // Школа професійного бухгалтера. — 2012. — № 2 (78).
  4. Міжнародний стандарт «Вимоги щодо компетентності для професіоналів з обліку, аналізу та аудиту» // Школа професійного бухгалтера. — 2012. — № 4 (76)
  5. Важливість освіти бухгалтерів // Школа  професійного бухгалтера. — 2012. — № 9 (33).
Категорія: Секція_5_2014_12_16 | Додав: clubsophus (2014-12-15)
Переглядів: 1055 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2014_12_16
Секція_2_2014_12_16
Секція_3_2014_12_16
Секція_4_2014_12_16
Секція_5_2014_12_16
Секція_6_2014_12_16
Секція_7_2014_12_16
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0