Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_1_2015_03_27

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Дімчева Крістіна

бухгалтер з виробництва

ТОВ «Рибоконсервний завод «Дунай»

студентка

Національний університет біоресурсів і продовольства України

м. Ізмаїл

 

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Все, що є кожним суспільством, кожна наука, кожна людина, — наслідок історії. Це повною мірою відноситься і до бухгалтерського обліку. Він розвивався багато століть і став наукою [3].

Десь, колись, давним-давно один професор починав свої лекції пам'ятними і дуже вірними словами: «Історія є систематичний виклад достопам'ятних подій» [Мещерський, с. 30]. Це правильне визначення зберігає все своє значення і для історії бухгалтерського обліку.

Аналізуючи розвиток обліку, не можна обійтися без принципу історизму, який дозволяє об’єктивно дослідити витоки обліку, його місце в суспільстві та вплив на суспільне життя. Зверніть увагу на те, що до вивчення історії бухгалтерського обліку, узагальнення й викладення питань його розвитку є різні методологічні підходи. Відомий російський вчений Я.В. Соколов у своїй фундаментальній праці „Бухгалтерський учет: от истоков до наших дней” [2] зазначає, що основними підходами до вивчення історії обліку є: філософський, документальний, синтетичний та аналітичний. Представники філософського підходу (Ф.В. Єзерський, Я.М. Гальперін, А. Хаар) пояснювали історичний розвиток, спираючись на філософські закони еволюції суспільства. Прихильники документального підходу (О.О. Бауер, Б. Пенндорф, Р. де Рувер) надавали перевагу пошуку документів і давніх книг з обліку. Автори синтетичного підходу (О.М. Галаган, М.С. Помазков, А. І. Лозинський) узагальнювали фактичний матеріал із будь-якою філософською теорією. Представники аналітичного підходу (А.Ч. Літтлтон, Б.С. Ямей, Н.Р. Вейцман) вивчали історію не всього обліку, а окремих його категорій. Розглядаючи питання розвитку обліку, учені багато уваги приділяли вивченню основних етапів його розвитку, зокрема з’ясуванню джерел і чотирьох першооснов обліку. Я.В. Соколов зазначає , що сьогодні вчені не дають єдиної відповіді на питання, коли виникла бухгалтерія.

Розвиток обліку - це розвиток бухгалтерської думки. Є бухгалтери, переконані в тому, що в нашій справі практика - все, теорія - ніщо, «вигадують від нічого робити». Але якщо все-таки щось робити, треба знати, що робити, навіщо робити і як робити. На ці питання відповідь може бути дана тільки людською думкою, і на різних етапах бухгалтери відповідали на них по-різному.

Суть еволюції бухгалтерської думки ми можемо уявити як послідовне сходження від конкретного до все більш абстрактного розуміння господарства, що дозволяє більш ефективно керувати ним. Звідси випливає дуже важливий висновок.

Займаючись теорією бухгалтерського обліку, ми повинні уявляти його як ідею вдосконалення процесів управління господарською діяльністю [3].

В умовах переходу до ринкової економіки відродження справжньої бухгалтерії ускладнюється невизначеністю ситуації. Одні вважають , що до зовсім нового обліку можна і необхідно перейти відразу ; інші стверджують , що шлях може і повинен бути «далекий і довгий».

У нашій державі налічується близько півмільйона бухгалтерів . В умовах ринкової економіки роль та самостійність представників цієї професії надзвичайно зросли , але разом з тим підвищилась і їх відповідальність . Адже ціна помилки , якої може припуститися бухгалтер , велика і тягне за собою для підприємства відчутні штрафні санкції [4].

Передумовою виникнення бухгалтерського обліку був господарський облік.

Історія господарського обліку нараховує понад 6000 років. Його поява пов’язана з господарською діяльністю . Господарю треба булло знати: скільки і якого майна є фактично , яка заборгованість господаря і йому, яка ефективність господарювання та інше. Щоб все це знати, необхідна була писемність та арифметика. Невипадково деякі дослідники вважають, що потреба в господарському обліку дала поштовх до розвитку писемності та математики.

Безперечно, що систему господарського обліку складають матеріальні носії інформації (даних) – папіруси, глиняні та воскові таблиці, а нині – паперові первинні документи. Незалежно від матеріальних носіїв в обліку історично склалася система поточної реєстрації інформації .

Науковий пошук і розвиток суспільних відносин забезпечили перехід від облікового натуралізму до облікового реалізму. Важливим напрямом цього періоду було виникнення подвійної бухгалтерії (подвійне відображення)актів господарської діяльності). Виняткове значення мало введення єдиного грошового вимірника , що сприяло створенню єдиної системи обліку. Для успішного господарювання необхідна оперативна інформація , пов’язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріальних цінностей, наданням і використанням послуг, інформацію , яку одержують за допомогою господарського обліку. Тому підвищення його оперативності, максимальне наближення до потреб управління господарством у сучасних умовах має першочергове значення.

Цю інформацію в обліку одержують шляхом систематичного спостереження за здійснюваними господарськими діями (ситуаціями), їх вимірюванням у певних числових показниках і реєстрації за певною системою.

Господарський облік, як свідчить сама назва, це облік господарства, це облік господарської діяльності підприємства, суспільства , що містить у собі виробництво, реалізацію і розподіл мате матеріальних благ і розподіл матеріальних благ, необхідних для задоволення своїх потреб.

На відмінну від господарського обліку, бухгалтерський облік відображає господарську діяльність окремих підприємств, організацій і установ. Важливою особливістю бухгалтерського обліку є те, що господарські явища (фактори господарської діяльності: дії і події), які виражаються в натуральних і трудових вимірниках, обов’язково узагальнюються у грошовому вимірнику.

Зауважимо , що господарський облік історично зумовлений та відображає інтереси суспільства.

У сучасних умовах розвитку нашої держави господарський та бухгалтерський  облік мають виняткове значення [5].

 

Список використаних джерел

  1. Історія бухгалтерського обліку[Текст]: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни /[уклад. Т. О. Пасько];Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми :ДВНЗ«УАБС НБУ», 2009. – 177 с.
  2. Соколов, Я. В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней [Текст]: учеб. пособ. для вузов /Я.В. Соколов. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
  3. История бухгалтерского учета: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 272 с: ил.
  4. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»./ Вид. 2-е. доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ , 2000. – 640с.
  5. Білоусько В. С., Беленкова / за ред. В. С. Білоуська./ Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Х., 2006. – 423 с.
Категорія: Секція_1_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 1162 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0