Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_1_2015_03_27

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ В ОЦІНЦІ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Маренич Тетяна

д.е.н., професор

Губар Анна

магістрант

Харківський національний технічний університет

сільського господарства імені Петра Василенка

м. Харків

 

СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ В ОЦІНЦІ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

 

Ринкові трансформації господарських відносин, що впродовж тривалого часу спостерігаються в Україні, вимагають глибоких, мобільних та системних змін структурних елементів економіки, одним із яких є бухгалтерський облік. На сьогодні змінилася діалектика організації та ведення бухгалтерського обліку. Одним із ключових питань стало широке впровадження у вітчизняну практику концепції справедливої вартості як основної методики в оцінці господарських засобів та джерел їх утворення.

Теоретичні основи методології оцінки майна та зобов’язань за справедливою вартістю в зарубіжній обліковій практиці регламентуються МСО, відповідно до яких справедлива (ринкова) вартість визначається як базова оцінка [1]. Згідно з МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» справедлива вартість визначається як сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими, незалежними сторонами [2]. Аксіома справедливої вартості є універсальною для оцінки майна та зобов’язань СГД незалежно від галузі національної економіки, в якій він провадить діяльність.

В Україні з прийняттям П(С)БО 30 «Біологічні активи» оцінка сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю стала пріоритетною [3]. Такий підхід має надавати неупереджену та виважену картину конкурентоспроможності вітчизняного продукту сільськогосподарського виробництва відносно внутрішнього та світового ринку. Таким чином, облікова наука в Україні сьогодні має визначити основні методологічні засади формування справедливої вартості як базису оцінки біологічних активів.

Проте наразі більшість вітчизняних науковців у галузі бухгалтерського обліку негативно ставляться до необхідності оцінки продукції сільськогосподарського виробництва за справедливою вартістю щодо оцінки самої концепції справедливої вартості та можливостей її застосування в бухгалтерському обліку сільськогосподарської діяльності. Так, З.М. Левченко наголошує на недостатній розповсюдженості практичного застосування оцінки продукції за справедливою вартістю, причини якої пов’язані з: відсутністю методичного забезпечення механізму формування справедливої вартості; недоступністю інформації щодо вартості продукції на активному ринку; нестабільністю політики держави щодо формування державних закупівельних цін на сільськогосподарську продукцію; відсутністю доступу більшості агарних підприємств до біржового ринку продукції [7]. В підтвердження цього В.Б. Моссаковський додає, що справедлива вартість для оцінки продукції в Україні має обмежене поширення через нерозвинену систему ринкових відносин [8].

П.М. Сенищ виділяє суб’єктивізм справедливої вартості: «У різних суб’єктів різні можливості щодо доступу на ринки, різні наміри та очікувані шляхи отримання економічних вигод» [9]. Постає питання щодо неупередженості, об’єктивності, виваженості, ефективності, точності такої оцінки, а, відповідно, етимології терміну «справедлива вартість». Щодо цього О.Д. Гудзинський визначає, що нормативне закріплення поняття «справедлива вартість» означає відмову суспільства від історичного значення категорії «справедливість» і свідчить про активний наступ капіталу на людину [5].

Згідно нашого дослідження аргументів «проти» оцінки продукції сільськогосподарського виробництв за справедливою вартістю значна кількість, які суттєво обґрунтовані та підтверджені чисельними дослідженнями. Але, на нашу думку, впровадження оцінки продукції за справедливою вартістю є позитивним явищем в обліковій науці та практиці, так як вона надає реальну, об’єктивну, неупереджену, точну та актуальну картину стану функціонування активного ринку сільськогосподарської продукції. З цього приводу І.М. Бурденко зазначає, що справедлива вартість є зовнішньою, незалежною оцінкою, що сприяє формуванню зрозумілої і прозорої інформації для користувачів фінансової звітності [4].

Справедлива вартість є необхідною та фундаментальною основою бізнес-планування щодо оцінки майбутніх вигод при прийнятті управлінських рішень, а тому інформацію про справедливу вартість продукції можна розглядати як релевантну. В підтвердження цього звернемось до результатів дослідження Т.Є. Кучеренко, яка зазначає, що  справедлива вартість активів і доходів, необхідних для покриття майбутніх зобов’язань і витрат в умовах реального ринкового середовища, характеризує ефективність управління контрольованими ресурсами у звітному періоді [6].

Безумовно, ці проблемні питання, окреслені нами в ході наукового дослідження, залишаються відкритими та невирішеними. Однак, сильні сторони оцінки продукції сільськогосподарського виробництва за справедливою вартістю заслуговують на особливу увагу з боку науковців, а тому мають бути урегульовані разом із проблемами функціонування такої оцінки з метою створення єдиного консенсусу необхідності існування оцінки продукції за справедливою вартістю в Україні.

 

Список використаних джерел

  1. Міжнародний стандарт оцінки 1 «Ринкова вартість як база оцінки» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dpo-group.ru/legislation/mso1-4.asp
  2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої вартості» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_068
  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи», затв. Наказом МФУ від 18.11.2005 №790 » // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05
  4. Бурденко І.М. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності / І.М. Бурденко, І.В. Макаренко // Вісник НБУ. – № 2. – К., 2014 – С. 44-51.
  5. Гудзинський О.Д. Роль економічної теорії у формуванні професійних знань бухгалтера / О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев, В.К. Савчук // Вісник КНУ. Економіка. – Вип. 53. – К., 2001. – С. 9–12.
  6. Кучеренко Т.Є. Регламентування облікової політики фінансової звітності / Т.Є. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит. –2009. №5. – С.24-34.
  7. Левченко З.М. Справедлива вартість як пріоритет в оцінці активів / З.М. Левченко // Вісник Полтавської державної аграрної академії: Економічні науки. – №2. – Полтава, 2010. – С. 160-162.
  8. Моссаковський В.Б. Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні: Монографія. / В.Б. Моссаковський. – К.: Інтерпрекс ЛТД, 2009. – 326 с.
  9. Сенищ П.М. Роль і місце бухгалтерського обліку в сучасній економічній системі / П.М. Сенищ // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Вип. 17. – Т.2. – Кам’янець- Подільський, 2009. – С. 9-13.
Категорія: Секція_1_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 698 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0