Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_2_2015_03_27

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Гора-Горовська Марія

магістр

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

 

На сьогодні актуальними є питання про складання фінансової звітності для відображення  операцій з власним капіталом відповідно до вимог  міжнародних стандартів фінансової звітності. Проте відсутній механізм забезпечення застосування міжнародних стандартів фінансової звітності при складанні звітності та веденні обліку власного капіталу викликає труднощі при переході українських підприємств на міжнародні стандарти фінансової звітності.

Теоретичні аспекти обліку власного капіталу і відображення його у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ розглядають у своїх працях Г.П. Голубнича, Н.О. Гура, Н. І. Дорош, Т.Г. Мельник,  М. В. Саварин, В. Г. Швець та ін.

Міжнародні стандарти детально не регламентують питання обліку власного капіталу у силу специфічності національних законодавств, що визначають вимоги до формування власного капіталу для різноманітних форм організації бізнесу і, відповідно, відмінностей національних правил його обліку. Відображення інформації про власний капітал у фінансовій звітності в Україні майже не відрізняється від міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Основною відмінністю є те, що за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку є обов’язковим лише розкриття інформації про випущений капітал та резерви, а статті власного капіталу є згрупованими і носять рекомендований характер [1]. В Україні також доцільно надати суб’єктам господарювання право додаткового розкриття облікової інформації у фінансових звітах через додавання відповідних статей фінансових звітів, які деталізують регламентовані на нормативному рівні обов’язкові статті фінансових звітів. При розгляді потреби в додаткових статях необхідно виходити з вимоги доречності подання такої інформації для її розуміння, з огляду на мету складання кожного фінансового звіту. Перевагою сформованого підходу є забезпечення можливості складання фінансових звітів з урахуванням специфіки суб’єктів господарювання, яка, зокрема, визначає склад та структуру елементів фінансових звітів.

Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності», за винятком змін в результаті операцій з власниками (наприклад, внески в статутний капітал, виплата дивідендів та витрати, пов'язані з цими операціями з власниками), зміни в капіталі протягом періоду представляють загальну суму доходів і витрат (включаючи прибутки і збитки) від діяльності, яка  не пов’язана  з розрахунками з власниками [1].

На відміну від українського законодавства та МСФЗ американські облікові принципи (US GAAP) включають в себе окремий стандарт, присвячений питанням відображення капіталу в бухгалтерській звітності - стандарт ASC 505  «Розкриття інформації про структуру капіталу», згідно з яким підприємство повинно розкривати в рамках фінансової звітності в короткій формі права і привілеї власників різних типів цінних паперів, які випустило це підприємство.

Так як власний капітал є основним джерелом фінансування діяльності підприємств у Великій Британії, у бухгалтерському балансі і додатках до нього він представлений найбільш докладно. Крім статутного та додаткового капіталу, оцінка яких досить проста, велика увага приділяється статтям, пов'язаних з нерозподіленим прибутком і резервами.

Необхідно зазначити, що у Великій Британії згідно з стандартами SSAP 2 «Disclosure of Accounting Policies», Statement of standard accounting practice 18 «Revenue» у додатках до балансу розкриваються напрями резервування підприємства: пенсійні та відстрочені податкові платежі, реструктуризація компаній, викуп власних акцій, відображення подій, що відбулися після звітної дати, переоцінка необоротних активів. У самому балансі окремим рядком виділяють резерви на покриття деяких зобов'язань поточного року - в першу чергу, відстрочені податкові платежі, а також резерви на реструктуризацію компаній. Законодавство Великобританії надає компаніям широкі можливості розподіляти податкові платежі в часі, у першу чергу, за допомогою інвестиційного податкового кредиту, тобто відстрочення податкових зобов'язань, пов'язаних із здійсненням капітальних вкладень.

На нашу думку, в Україні слід застосувати практику Великобританії щодо розкриття інформації у фінансовій звітності про резервний капітал, що забезпечить прийняття більш ефективних управлінських рішень та особливостей формування резервів і розподілу податкових платежів у часі, що дозволить підприємствам протягом строку дії  кредиту підтримувати показники прибутку на оптимальному для них рівні.

Як показав проведений аналіз формування інформації у Звіті про прибутки та збитки у світовій практиці,  у багатьох країнах у звіті наводиться інформація про нерозподілений прибуток та використання прибутку. Так, стандарти GAAP рекомендують, крім Звіту про фінансові результати та Балансу, складати Звіт про нерозподілений прибуток. Така інформація є необхідною для аналізу діяльності підприємства та у першу чергу цікавить інвесторів. Тому, на нашу думку, доцільним є її наведення у Звіті про фінансові результати в Україні. Також слід зауважити, що список резервів - елементів капіталу за МСФЗ ширший, ніж у Національних стандартах бухгалтерського обліку. Таким чином, «резервами» мають називати резерв переоцінки основних засобів (МСФЗ 16 «Основні засоби»), резерв переоцінки нематеріальних активів (МСФЗ  38 «Нематеріальні активи»), резерв переоцінки фінансових активів (МСФЗ  39 «Фінансові інструменти : визнання та оцінка») тощо.

Варто зазначити, що міжнародні стандарти не містять суворої вимоги про те, щоб у звіті про фінансовий стан (баланс) обов'язково має бути наведена стаття «Нерозподілений прибуток» (параграф 54 МСБО 1  «Подання фінансових звітів»). Наприклад, неприбуткові організації можуть відносити сальдо нерозподіленого чистого фінансового результату в статтю «Приріст чистих активів».  Підприємства малого бізнесу можуть відображати нерозподілений прибуток у складі статті пасиву, яку наводять у балансі під єдиною назвою «Капітал і резерви» або як «Власний капітал» [1].

З наведеного вище можна зробити висновки, що проведене дослідження вимог МСФЗ і US GAAP дало можливість сформулювати основні рекомендації в частині розкриття інформації про власний капітал у бухгалтерській звітності. Також порівняльна характеристика міжнародних та національних стандартів та проведений аналіз вимог МСФЗ і US GAAP щодо обліку власного капіталу дав можливість сформулювати основні рекомендації в частині розкриття інформації про власний капітал у бухгалтерській звітності. Застосування наведених пропозицій  забезпечить прийняття більш ефективних управлінських рішень, що дозволить підприємствам підтримувати показники прибутку на оптимальному для них рівні.

 

Список використаних джерел

  1. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку «Подання фінансової звітності» [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] // Міністерство фінансів України: [сайт]. – Режим доступу:http://msfz.minfin.gov.ua. – Назва з екрана.
  2. Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»  від 07.02.2013 р.  № 73 [із змінами та доповненнями] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. – Назва з екрана.
  3. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Жолнер ; Київський національний університет. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 365с.
Категорія: Секція_2_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-27)
Переглядів: 1742 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0