Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_2_2015_03_27

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Маляренко Олександр

магістр

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК КУРСОВИХ РІЗНИЦЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

 

Відповідно до Закону України "Про режим іноземного інвестування", іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту. Підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному капіталі якого, за його наявності, становить не менше 10 відсотків. Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс [1].

Теоретико-методологічні засади бухгалтерського обліку підприємств з іноземними інвестиціями розглядали в своїх роботах такі вітчизняні науковці як К.В. Бойко, Ф.Ф. Бутинець, Г.П. Голубнича, Н.О. Гура, Н.І. Дорош, Б.А. Засадний, К.Ф. Ковальчук, Ю.А. Кузьмінський, Т.Г. Мельник,  Є.В. Мних, М.С.Пушкар, П.Я. Хомин, Ю.А. Хоптинський, В.М. Шарманська, В.Г. Швець, та інші. Проте незважаючи на значні напрацювання, через швидуку зміну вітчизняного законодавства, залишаються питання щодо особливостей бухгалтерського обліку курсових різниць підприємств з іноземними інвестиціями, що зумовило вибір теми наукового дослідження.

Особливу увагу слід приділити перерахунку заборгованості засновників нерезидентів за внесками до статутного капіталу у зв’язку зі зміною валютного курсу. У бухгалтерському обліку заборгованість засновників може мати різний характер:

– якщо очікується внесення до статутного капіталу основних засобів, нематеріальних активів, запасів, заборгованість засновників належить до немонетарної і, отже, перерахунку не підлягає;

– якщо очікується отримання на рахунок підприємства валютних коштів, заборгованість належить до монетарної і підлягає перерахунку як на дату балансу, так і на дату здійснення розрахунків засновником-нерезидентом.

 Оскільки внесок у статутний капітал пов'язаний з інвестиційною діяльністю, виникає перша курсова різниця, яка внаслідок перерахунку відображається у складі доходів та витрат від неопераційної курсової різниці наступним чином [2].

Від’ємна неопераційна курсова різниця відображається у складі витрат з одночасним збільшенням витрат та неоплаченого капіталу:

Дебет 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць"

Кредит 46 "Неоплачений капітал".

Додатна  неопераційна курсова різниця відображається у складі доходів з одночасним збільшенням доходу від не операційної курсової різниці та зменшенням неоплаченого капіталу:

Дебет 46 "Неоплачений капітал"

Кредит 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці" [3, 4].

Проте для обліку фінансових інвестицій в підприємствах з іноземними інвестиціми передбачені особливі правила, згідно з якими курсові різниці, що виникають відносно фінансових інвестицій в господарській одиниці за межами України, відображаються у складі іншого додаткового капіталу. Від'ємна сума курсової різниці віднімається від суми іншого додаткового капіталу, залишок приводиться із знаком «–». Тобто при перерахунку фінансових інвестицій робляться наступі проводки.

У разі додатньої суми відображається дохід з одночасним збільшенням вартості фінансових інвестицій:

Дебет 14 "Фінансові інвестиції"

Кредит 425 "Інший додатковий капітал";

У разі від’ємної курсової різниці її сума відображається як зменшення додаткового капіталу з одночасним зменшенням вартості фінансових інвестицій:

Дебет 425 "Інший додатковий капітал"  

Кредит 14 "Фінансові інвестиції"[3,4].

Таким чином, у бухгалтерському обліку при зміні валютного курсу на дату балансу і на дату погашення вартість фінансових інвестицій слід перераховувати. При ліквідації підприємства-нерезидента або продажі акцій сума, накопичена на рахунку 425 "Інший додатковий капітал", відноситься відповідно до складу доходів або витрат від неопераційної курсової різниці наступними проводками:

У разі позитивної курсової різниці відбувається визнання доходу:

Дебет 425 "Інший додатковий капітал"

Кредит 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";

У разі негативної курсової різниці визнаються витрати у її розмірі з одночасним зменшенням додаткового капіталу на цю суму:

Дебет  974 "Втрати від неопераційної курсової різниці"

Кредит 425 "Інший додатковий капітал"[3,4].

Записи операцій в регістрах бухгалтерського обліку на рахунках обліку активів і пасивів, вартість яких визначається в іноземній валюті, виконуються підприємством з іноземними інвестиціями у грошовій одиниці України.

Зазначені записи операцій з активами і пасивами виконуються у тій іноземній валюті, в якій здійснюються платежі.

Доходи і витрати в іноземній валюті, за якими формується результат від здійснення фінансово-господарської діяльності за межами України, визначаються у грошовій одиниці України за курсом Національного банку України на дату здійснення відповідної операції в іноземній валюті або середній величині курсів. Середня величина курсів є результатом ділення добутку величин курсів Національного банку України і кількості днів їх дії у звітному періоді на кількість календарних днів у звітному періоді.

Таким чином, дослідження особливостей бухгалтерського обліку підприємств з іноземними інвестиціями дало змогу оцінити, що складність обліку полягає не лише в переході до заповнення звітності за міжнародними стандартами, а і в необхідності відображати експортно-імпортні операції водночас у двох валютах: національній валюті України (гривнях) та іноземній, при цьому виникають курсові різниці, які вимагають ретельного вивчення та детального оформлення у бухгалтреському обліку підприємств з іноземними інвестиціями.

 

Список використаних джерел

  1. Закон України "Про режим іноземного інвестування " від 19.03.1996 р. 94/96 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/93/96 – Назва з екрана.
  2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996 [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 –  Назва з екрана.
  3. Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 23.09.1994 р. 185/94 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ – Назва з екрана.
  4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua – Назва з екрана.
Категорія: Секція_2_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-27)
Переглядів: 2744 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0