Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_2_2015_03_27

ДООЦІНКИ В ІНШОМУ СУКУПНОМУ ПРИБУТКУ УКЛАДАЧІВ МСФЗ- ЗВІТНОСТІ

Харламова Олена

к.е.н., доцент

Харківський національний університет

міського господарства імені О.М.Бекетова

м. Харків

 

ДООЦІНКИ В ІНШОМУ СУКУПНОМУ ПРИБУТКУ УКЛАДАЧІВ МСФЗ- ЗВІТНОСТІ

 

Питання відображення дооцінок у фінансовій звітності виявилося досить актуальним при відображенні у фінансовій звітності у форматі, передбаченому НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Зазначений стандарт поширюється в тому числі й на укладачів МСФЗ-звітності. Але водночас Методичні рекомендації Міністерства фінансів від 28.03.2013 р. № 433 щодо заповнення форм звітності не поширюються на укладачів МСФЗ-звітності, що ще більше ускладнює питання відображення дооцінок укладачами МСФЗ-звітності.

Перш за все слід з'ясувати, які активи підлягають дооцінці (уцінці). Це можуть бути основні засоби, нематеріальні активи, окремі фінансові інструменти. Варто зауважити, що не всі основні засоби та нематеріальні активи підлягають дооцінці. Відповідно до п. 29 МСБО 16 «Основні засоби» та п. 72 МСБО 38 «Нематеріальні активи», підприємство може вибрати для основних засобів і нематеріальних активів одну з двох моделей обліку: або за собівартістю (первісною вартістю), або за переоціненою вартістю.

Відповідно, ті основні засоби та нематеріальні активи, які згідно з  обліковою політикою обліковуються за первісною вартістю, не підлягають дооцінці. Такі активи відповідно до МСБО 16 і МСБО 38 обліковуються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. Якщо об'єкт основних засобів або нематеріальний актив знецінився, знецінення визнається за дебетом прибутків і збитків (інші витрати). Надалі, якщо перестануть діяти обставини, що призвели до знецінення активу (при відновленні його корисності), зазначену суму витрат сторнують. МСБО 36 «Зменшення корисності активів» не передбачає визнання доходів від відновлення корисності, як це прийнято в українській національній практиці. Міжнародний стандарт наполягає на сторнуванні збитку від зменшення корисності.

Під час відображення зменшення корисності (уцінки) об'єктів, які обліковуються за первісною вартістю, витрати відобразяться в рядку 2270 «Інші витрати» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), відповідно вплинуть на «Чистий фінансовий результат» у рядках 2350 або 2355 цього ж Звіту, і за логікою складання звітності відобразяться в рядку 4100 «Чистий прибуток (збиток) за звітний період» Звіту про власний капітал у графі 7 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)». Дана сума вплине й на рядок 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» Балансу (Звіту про фінансовий стан).

Будь-яке відновлення корисності також визнаватиметься у складі прибутку (збитку) поточного періоду, тобто відображатиметься в рядку 2270 «Інші витрати» за методом «сторно» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Далі сума вплине на ті ж рядки звітності, які вище зазначені.

Про можливість визнання дооцінок основних засобів і нематеріальних активів в МСБО 16 і в МСБО 38 йдеться тільки в описі моделі обліку за переоціненою вартістю. Отже, дооцінка можлива в тому разі, якщо обліковою політикою для цих активів передбачена модель переоціненої вартості. Дооцінка таких основних засобів та нематеріальних активів у обліку відображатиметься за кредитом іншого сукупного доходу. Дебетова частина проводки може змінюватися залежно від обраного способу відображення дооцінок: або анулювання зносу, або індексування первісної вартості та накопиченого зносу. На жаль, актуальна редакція діючого в Україні плану рахунків не передбачає рахунків для відображення іншого сукупного доходу. Тому укладачам МСФЗ-звітності рекомендується в робочому плані рахунків перейменувати деякі рахунки, а саме:

41 – “Капітал в дооцінках” è          “Інший сукупний дохід”;

411 – “Дооцінка (уцінка) основних засобів” è “Інший сукупний дохід від переоцінок активів, які обліковуються за переоціненою вартістю”;

412 – “Дооцінка (уцінка) нематеріальних активів” è “Інший сукупний дохід від переоцінок програм із визначеною виплатою працівникам”;

413 – “Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів” è “Інший сукупний дохід від переоцінок дольових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з відображенням змін в іншому сукупному прибутку”;

414 – “Інший капітал в дооцінках” è “Інший сукупний дохід, що виникає в результаті переведення фінансової звітності іноземного підрозділу”;

415 –  відсутній è “Інший сукупний дохід, що виникає за інструментами хеджування”;

416 – відсутній è “Інший сукупний дохід” (наприклад, інший сукупний дохід, що виникає у разі зміни кредитних ризиків фінансових зобов'язань відповідно до п. 5.7.7 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»).

Використовуючи рекомендовані вище рахунки, дооцінку основних засобів і нематеріальних активів, які обліковуються за моделлю переоціненої вартості, слід відображати за кредитом субрахунку 411. Така дооцінка  відображатиметься в рядку 2400 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), відповідно, вона потрапить до рядка 2460 «Інший сукупний дохід після оподаткування» цього ж Звіту, відобразиться в рядку 4110 «Інший сукупний дохід за звітний період» Звіту про власний капітал (у графі 4 «Капітал в дооцінки») і вплине на рядок 1405 «Капітал в дооцінки» Балансу (Звіту про фінансовий стан).

Щодо фінансових інструментів, зміна справедливої ​​вартості яких відображається через інший сукупний дохід. Слід зазначити, що п. 5.7.5 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» передбачена можливість при первісному визнанні прийняти нескасоване рішення представляти в іншому сукупному доході подальші зміни справедливої ​​вартості інвестиції в дольовий інструмент, який не утримується для торгівлі (його придбання має стратегічний характер і даний інструмент не передбачається до продажу, принаймні, у найближчому майбутньому). Дооцінка таких дольових інструментів відображатиметься за аналогією до наведеної вище схеми для основних засобів і нематеріальних активів, які обліковуються за моделлю переоціненої вартості.

Дооцінку, що накопичилася на рахунках іншого сукупного доходу, зокрема пов'язану з переоцінкою основних засобів і нематеріальних активів, які обліковуються за переоціненою вартістю, можна прямо перенести до нерозподіленого прибутку. Таке перенесення можливе двома шляхами: одноразово — під час вибуття активу чи на пропорційно-часовій основі по мірі нарахування амортизації (п. 41 МСБО 16 та п. 87 МСБО 38). Украй важливо, що перенесення дооцінки до нерозподіленого прибутку не здійснюється через прибуток або збиток. Це означає, що накопичена сума дооцінки за кредитом субрахунку 411 не списується по дебету в кредит рахунку доходів. Перенесення дооцінки відображають так: Дт 411 “Інший сукупний дохід від переоцінок активів, які обліковуються за переоціненою вартістю”, Кт 44 “Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)”.

Зазначена бухгалтерська трансакція відіб'ється як від’ємна величина в рядку 2400 «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), відповідно, потрапить до рядка 2460 «Інший сукупний дохід після оподаткування» цього ж Звіту, відобразиться в рядку 4110 «Інший сукупний дохід за звітний період» Звіту про власний капітал (у графі 4 «Капітал в дооцінки» з мінусом і в графі 7 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» з плюсом) і, відповідно, вплине на рядки 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» і 1405 «Капітал в дооцінки» Балансу (Звіту про фінансовий стан).

На завершення слід звернути увагу, що укладачі звітності за національними стандартами не можуть скористатися цими порадами, оскільки П(С)БО передбачають відображення всіх переоцінок в іншому сукупному прибутку (тобто на рахунках додаткового капіталу) незалежно від того, за якою вартістю враховуються основні засоби та нематеріальні активи.

Категорія: Секція_2_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 2482 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUS



Наукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0