Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_2_2015_03_27

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКТАМИ

Струк Наталія

к. е. н., доцент

Мулінська Галина

аспірант

Львівський національний університет імені Івана Франка

м. Львів

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКТАМИ

 

Динамічний розвиток сучасного ринкового середовища та дія механізмів державного регулювання диктують жорсткі умови функціонування підприємств роздрібної торгівлі нафтопродуктами (надалі НП), оскільки стан ринку НП має стратегічне значення для національної економіки.

Конкурентні переваги на ринку можливо отримати лише за умови функціонування ефективної системи управління операційними витратами, які здійснюють відчутний вплив на фінансовий результат підприємства. Наявність адекватної нормативно-правої та методичної бази, її постійний моніторинг, є прерогативою формування достовірного та своєчасного інформаційного забезпечення системи управління про операційні витрати підприємства.

Метою нашого дослідження є з’ясування ключових аспектів нормативно-правового регулювання обліку витрат операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі НП.

Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», операційна діяльність – це «основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю. Основною діяльністю вважаються  операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу» [1].

Порядок визнання і склад витрат операційної діяльності для усіх видів економічної діяльності, окрім банків та бюджетних установ, регламентуються П(С)БО 16 «Витрати» [2], а для підприємств торгівлі деталізуються «Методичними рекомендаціями з формування складу витрат та порядку їх планування у торговельній діяльності» [3]. На відміну від ПСБО 16, «Методичними рекомендаціями» визначається поняття «поточні витрати підприємства торгівлі», як «грошове відбиття витрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства, що за натурально-речовим складом становлять спожиту частину матеріальних, нематеріальних трудових та фінансових ресурсів. До складу поточних витрат входять витрати операційної діяльності» [3]. Згідно таких рекомендацій, витрати операційної діяльності торговельних підприємств поділяють на: витрати, які включають до собівартості реалізованих товарів та (або) продукції власного виробництва; адміністративні витрати; витрати на збут; інші операційні витрати. Окрім цього відомо, що витрати операційної діяльності підприємства торгівлі групують за економічними елементами: матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.

Відображення в обліку операцій, пов’язаних із визнанням витрат операційної діяльності, здійснюється із урахуванням вимог  Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [4]. Адже саме цією інструкцією регламентується інтегроване ведення фінансового та управлінського обліку витрат.

Доцільно також згадати, що порядок обліку витрат у сфері торгівлі НП регулюють «Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами» [5] та «Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України» [6]. Норми природного убутку НП регламентуються Постановою комітету СРСР по матеріально-технічному забезпеченню «Про затвердження норм природного убутку нафтопродуктів при прийманні, зберіганні, відпуску та транспортуванні» [7]. Згадані правила та постанова, прийняті більше 18-ти років тому, не відповідають європейським стандартам і оновленому чинному законодавству через використання застарілих норм та нормативів.

Донедавна, відповідно до Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» [8], роздрібна торгівля НП через мережу АЗС належала до видів діяльності, які підлягали патентуванню. Проте цей закон втратив чинність на підставі Податкового кодексу України і для підприємств роздрібної торгівлі НП торгові патенти скасовано.

В результаті дослідження нормативно-правового регулювання обліку витрат операційної діяльності підприємств роздрібної торгівлі НП, нами виявлено, що бракує спеціальних законодавчих актів для ринку НП. З іншого боку, простежується певна уніфікованість чинного законодавства, яке визначає основні засади ведення обліку витрат на усіх підприємствах, зокрема і для підприємств роздрібної торгівлі НП. Ринок НП розвивається, що зумовлює збільшення діапазону та різноманітності здійснюваних господарських операцій, які потребують адекватного їх відображення в обліковій системі підприємства. Відтак, процедура обліку витрат у сфері торгівлі НП набуває дедалі більше специфічних рис і потребує своєчасного нормативно-правового регулювання, зважаючи на євроінтеграційний поступ вітчизняної економіки.

 

Список використаних джерел

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2003 р. № 73. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затв. Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.

3. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності, затв. Наказом Міністерства економіки України від 22 травня 2002 р. № 145. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=145488.

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999 р. № 291. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

5. Правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затв. Постановою КМУ від 20 грудня 1997 р. № 1442. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1442-97-%D0%BF.

6. Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України, затв. наказом Мінпаливенерго, Мінекономіки, Держспоживстандарту України від 20 травня 2008 р. № 281/171/578/155. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0805-08.

7. Постанова комітету СРСР по матеріально-технічному забезпеченню «Про затвердження норм природного убутку нафтопродуктів при прийманні, зберіганні, відпуску та транспортуванні» від 26 березня 1986 р. №40. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0040400-86.

8. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 № 98/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/98/96-%D0%B2%D1%80.

Категорія: Секція_2_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 2484 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0