Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_3_2015_03_27

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У ПРАКТИЦІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКОВОГО ЗНАННЯ

Король Катерина

аспірантка

Одеський національний економічний університет

м. Одеса

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У ПРАКТИЦІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКОВОГО ЗНАННЯ

 

В ринкових умовах господарювання зростає необхідність вести бухгалтерський облік затрат не обмежуючись лише вимогами чинного законодавства. Адже суб’єкт господарювання повинен мати інформацію про величину вартості виробництва, як в цілому, так і за кожним видом продукції. Так, це надасть йому можливість приймати рішення відносно цін, структури виробництва, маркетингової стратегії реалізації та напрямів інвестування економічних ресурсів. Крім того, існує потреба моніторингу якості та корисності прийнятих управлінських рішень, забезпечення якої можливо за наявності інформації про наслідки таких рішень, порівняння затрат, доходів і фінансових результатів за окремими видами продукції та структурними підрозділами. Однак значення інформаційного забезпечення, що надає  управлінський облік, не обмежується наведеними завданнями, адже  використання одержаної інформації є необхідним для розробки і складання планів, бюджетів, кошторисів, стратегій, програм виробництва та розвитку тощо.

Таким чином, управлінський облік постійно знаходиться в сфері інтересів підприємства. Для успішного задоволення окреслених завдань доцільним є вивчення проблемних питань щодо змісту економічної категорії «управлінський облік» в сучасній практиці бухгалтерського облікового знання.

Розуміння змісту терміну «управлінський облік» в економічній літературі є неоднозначним. Проведене дослідження дало змогу виокремити такі підходи до його визначення:

Перший підхід, згідно з яким управлінський облік розглядається як «система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством» [11]. Цей підхід підтримують вчені  Пилипенко І.І., Пантелеєв В.П., Шевчук В.О. [9, c.64], Сук Л.К., Сук П.Л. [12, c.592], Верига Ю.А., Іщенко В.Л., Гладких Т.В. [4, c.98], Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. [14, c.6]. За цим підходом управлінський облік передбачає дві взаємопов’язані складові:

1) «система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів» [11], причому Верига Ю.А., Іщенко В.Л., Гладких Т.В. [4, с.98], Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж. [14, c.6]. наведений елемент уточнили як «процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації про діяльність підприємства» [2, с.98].;

2) «забезпечення управління підприємством» [12, c.592; 9, c.64].

Ми підтримуємо це підхід, однак зауважуємо на наявність інших підходів до трактування змісту управлінського обліку.

Представники другого підходу: Вахрушина М.А, Расказова-Ніколаєва С.А., Сидорова М.І [3, c.7], Лишиленко О.В [8, с.3] , Атамас П. Й. [1, c.5], Карпова Т.П. [7, c.26], Палій В.Ф. [10, c.5], – визначають  управлінський облік як забезпечення інформаційної підтримки системи управління. Наведений підхід є характерним і для західних вчених: Друрі К. [5, c. 25], Аткінсон Е.А., Банкер Р.Д., Каплан Р.С., Янг С.М., [13, c. 857], Энтони Р., Рис Дж. [6, с.269], Атріл П., Макларни Е. [15, c.23].

Крім того, в межах означеного підходу можна виділити групу вчених: Вахрушина М.А., Расказова-Ніколаєва С.А., Сидорова М.І. [3, c.7], Лишиленко О.В. [8, с.3], Атамас П.Й. [1, c.5], Энтони Р., Рис Дж. [6, с.269], – які уточнюють, за рахунок яких дій ця інформаційна підтримка здійснюється: через «виявлення, вимірювання, фіксацію, збір, зберігання, захист, аналіз, підготовку, інтерпретацію, передавання та приймання інформації». Також вчені Вахрушина М.А., Расказова-Ніколаєва С.А., Сидорова М.І. [3, c.7], Атріл П., Макларни Е. [15, c.10] зауважують: управлінський облік є «самостійний напрям бухгалтерського обліку» [3, c.7].

Однак наведені підходи не є вичерпними і знаходяться у постійному розвитку. Так, Палій В.Ф. вже не визначає управлінський облік як самостійний напрям обліку а як систему внутрішнього оперативного управління, наполягаючи на тому, що ключовим в управлінському обліку є саме «управління» а не «облік» [10, c.5]. Інші вчені, зокрема Карпова Т.П., визначають управлінський облік через його предметні складові – об’єкти, ознаки, завдання і цілі [7, c.26].

Підтримуючи обидва підходи, визначимо зміст управлінського обліку як систему підготовки і обробки інформації для забезпечення системи управління в процесі планування, управління, контролю і оцінки діяльності підприємства.

 

Список використаних джерел

1. Атамас П. Й. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник./ П.Й.Атамас. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. – ISBN 978-966-364-769-2.

2. Бахрушина М.А.Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов. 2-е изд., доп. и пер. — М.: ИКФ Омега-Л; Высш. шк., 2002. – 528 с. – ISBN 5-901386-48-5 (ИКФ Омега-Л). – ISBN 5-06-004377-0 (Высш. шк.)

3. Вахрушина М.А. Управленческий учет- 1: учеб.пос. / М.А. Вахрушина, Расказова-Ніколаєва С.А., Сидорова М.І.. – М.: БИНФА, 2011. – 141с.

4. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник. [текст]: навч.посіб./ [Ю.А.Верига, В.Л.Ішенко, Т.В.Гладких та ін.]. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 292с. – ISBN 978-617-673-102-3.

5. Друри, К. Введение в управленческий и производственный учет: пер. с анг./ К. Друри; под ред. С.А. Табалиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1994. – 560с.

6. Энтони Р. Учет: ситуации и примеры: пер.с англ. / Под ред. и с предисл. А.М.Петрачкова. / Р. Энтони, Дж Рис. – [2 изд., стер.] – М.: Финансы и статистика, 1998.– 558 с. – ISBN 5-279-02052-4         .

7. Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник для вузов / Т.П. Карпова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2004. – 351 с. – ISBN 5-238-00633-0.

8. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік: навч.посіб. / О.В. Лишиленко. – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2006. – 245с. – ISBN 966-364-198-3.

9. Облік контроль і аналіз: Словник-довідник: навч.посіб./ І.І. Пилипенко, В.П. Пантелєєв, В.О. Шевчук та ін.; за ред.проф. В.П. Пантелеєва, В.О. Шевчука. – К:Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. – 368с. – ISBN 978-966-2425-22-2.

10. Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финансового учета). — М.: Инфра-М, 2006. — 279 с. – ISBN 5-16-002733-5.

11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV: за станом на 02.09.2014 [Електронний ресурс] // ВВР України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/996-14.– Назва з екрана.

12. Сук Л.К., Сук П.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник./ Л.К.Сук, П.Л. Сук – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-96914-4-6.

13. Управленченский учет, 3-е издание: пер. с англ. / Энтони А. Аткинсон, Раджив Д. Банкер, Роберт С. Каплан, С. Марк Янг. – М: Издательський дом «Вильямс», 2005. – 874 с. – ISBN 5-8459-0635-0.

14. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова. / Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 416 с: ил. – (Серия по бухгалтерскому учету и аудиту). –ISBN  5-279-01212-2.

15. Atrill, Peter. Accounting and finance for non-specialists / Peter Atrill and Eddie McLaney. – 7th ed. - Printed by Ashford Colour Press Ltd., Gosport, 2011. – 576р. – ISBN 978-0-273-74588-4 (pbk.).

Категорія: Секція_3_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 859 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0