Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_4_2015_03_27

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

Чириченко Юрій

д.е.н., доцент, професор кафедри

Магдич Анатолій

студент

Полтавська державна аграрна академія

м. Полтава

 

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

Обов’язковою ресурсною складовою виробничого потенціалу, як відомо, є засоби праці, недостатня забезпеченість якими та їх незадовільний технічний стан суттєво впливають на конкурентоспроможність товарів та послуг, що виробляються. Саме тому одним із важливих напрямків економічного аналізу є аналіз основних засобів підприємства, головні завдання якого – дати оцінку забезпеченості підприємства засобами праці та виявити резерви підвищення ефективності їх використання [3].

Мета економічного аналізу - визначити забезпечення основними засобами за умови найбільш інтенсивного їх використання та пошуку резервів підвищення їх віддачі. Завдання аналізу:

- визначити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів основними засобами і рівень використання їх за уза­гальнюючими й окремими показниками;

- встановити причини зміни їхнього рівня;

- розрахувати вплив використання основних засобів на обсяг виробництва продукції та інші показники;

- вивчити ступінь використання виробничої потужності підприємства й обладнання;

- виявити резерви підвищення інтенсивності й ефективності використання основних засобів.

Джерелами інформації для аналізу основних засобів є форми фінансової та статистичної звітності, а також дані аналітичного обліку. За результатами року складається фінансова та статистична звітність. Інформацію про необоротні активи містять Баланс (Звіт про фінансовий стан), Примітки до фінансової звітності (форма № 5), форми № 11-03, 1- амортизація [2].

До методичних прийомів узагальнення результатів аналізу основних засобів підприємства належать: прийоми систематизації отриманих результатів, їх групування та узагальнення; визначення втрачених можливостей і обчислення обсягу невикористаних резервів; визначення напрямів і розробка економічно обґрунтованих заходів щодо підвищення ефективності діяльності; прийняття управлінських рішень і контроль за їх використання [1].

Аналіз стану та ефективності використання основних засобів підприємства передбачає проведення наступної аналітичної роботи [1] (рис. 1).

Рис. 1. Етапи аналізу основних засобів

 

Сучасна наука пропонує значну кількість підходів до оцінювання ефективності використання основних засобів. Наведені сучасні підходи до визначення ефективності використання основних засобів досить різноманітні, але в переважній більшості ґрунтуються на одних оціночних показниках, які слід розглядати як три підсистеми: 1) показники, які характеризують технічний стан (відтворення) основних засобів; 2) узагальнюючі показники використання основних засобів; 3) часткові показники використання основних засобів [2]. Характеристика основних показників, які характеризують функціональний стан, ефективність використання основних засобів представлено у табл. 1.

Таблиця 1

Показники стану та ефективності використання основних засобів

Показник

Характеристика

Показники, що характеризують функціональний стан основних засобів

Коефіцієнт зносу

показує, яка частина вартості основних засобів перенесена на готову продукцію (списана на витрати діяльності в попередніх періодах). Розраховується як відношення зносу основних засобів підприємства (суми амортизації об’єкта основних засобів з початку його корисного використання) на певну дату до первісної (переоціненої) їх вартості на ту ж дату.

Коефіцієнт придатності

показник, зворотний до коефіцієнта зносу. Він показує, яка частина основних засобів придатна для експлуатації в процесі здійснення господарської діяльності (не перенесена на готову продукцію), і обчислюється як відношення залишкової вартості основних засобів підприємства на певну дату до їх первісної (переоціненої) на ту ж дату

Коефіцієнт оновлення основних засобів

характеризує інтенсивність уведення в дію нових основних засобів. Він показує частку введених основних засобів за визначений період у загальній вартості основних засобів на кінець звітного періоду

Екстенсивне оновлення

характеризує темпи збільшення обсягу експлуатованих основних засобів

Інтенсивне оновлення

передбачає заміну діючих основних засобів новими, більш ефективними.

Коефіцієнт вибуття основних засобів

характеризує рівень інтенсивності їх вибуття зі сфери виробництва.

Коефіцієнт приросту основних засобів

характеризує рівень приросту основних засобів або окремих його груп за певний період

Показники, що характеризують ефективність використання основних засобів

фондо-віддача

відношення вартості виробленої продукції до первісної середньорічної вартості основних виробничих засобів сільськогосподарського призначення. В умовах інфляції, коли швидкими темпами зростають ціни на знаряддя праці, а також вартість капітального будівництва, цей показник доцільно визначати за товарною продукцією, оціненою в поточних цінах реалізації. Розрахована таким способом фондовіддача, хоч і не повністю, але все ж об’єктивніше характеризує економічну ефективність використання основних виробничих засобів, ніж валова продукція, що оцінюється в порівнянних цінах

фондо-місткість

показник, обернений до фондовіддачі, який визначається відношенням середньорічної вартості основних засобів до обсягу виготовленої продукції. Істотного підвищення фондовіддачі можна досягти завдяки вдосконаленню структури основних виробничих засобів

Показники оцінки технічної оснащеності

технічна забезпе-ченість

відношення вартості технічних засобів включаючи обладнання до сільськогосподарських угідь (ріллі, посівів)

Енергозабез-печеність

відношення наявних енергетичних засобів у к.с. (механічних і електричних двигунів, робочої худоби та ін.) до площі ріллі

Енергоозб-роєність праці

відношення середньорічної кількості енергетичних потужностей до середньорічної чисельності працівників

Рентабель-ність основ-них засобів

визначає ступінь використання основних засобів

Сукупність резервів підвищення використання основних засобів виробництва може бути визначена за такими групами: технічне вдосконалення засобів праці; збільшення тривалості роботи машин та обладнання; покращення організації та управління виробництвом.

 

Список використаних джерел

  1. Маяковська Ц. В. Аналіз ефективності використання основних засобів та резерви їх підвищення [Електронний ресурс] / Ц. В. Маяковська, Н. І. Коваль // Економіка/3.Фінансові відносини. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/Economics/75812.doc.htm.
  2. Тарасюк Ю. В. Особливості аналізу використання основних засобів [Електронний ресурс] / Ю. В. Тарасюк // Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/ default/files/studconf/421.pdf.
  3. Швець Н. В. Проблемні питання аналізу основних засобів підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Швець, О. Л. Бродський // БІЗНЕС-ІНФОРМ. – 2012. - № 8. – С. 159 – 162. – Режим доступу : http://www.business-inform.net/pdf/2012/8_0/159_162.pdf.
Категорія: Секція_4_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 5665 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 623
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0