Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_4_2015_03_27

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОБЛІКУ ТМЦ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Роздобудько Тетяна

магістр

Єрошкіна Ольга

к. держ. упр., доцент

Університет економіки та права «КРОК»

м. Київ

 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ОБЛІКУ ТМЦ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

 

Здійснення господарської діяльності підприємства завжди пов’язано з придбанням поточних активів з метою перепродажу, або споживання в процесі виробництва. Операції називається товарними, якщо мова йде про оплату продукції, товарів, послуг та робіт, які виникають внаслідок звичайної діяльності підприємства.

Операційна діяльність підприємства – це основна діяльність підприємства визначена статутом, що характеризується рухом коштів від реалізації продукції, від надання права користування активами, сплати постачальникам, виплат працівникам.

Метою роботи є дослідження порядку формування собівартості товарів, який належить до поточних активів підприємства.

Товар - це майно, що утримується для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності [3, с.128]. Під товаром у широкому значенні розуміють матеріальну або нематеріальну власність, яка реалізується на ринку. Порядок відображення в обліку таких активів визначається П(С)БО 9 та МСБО 2.

Об’єктом роботи є господарські операції пов’язані з реалізацією товарів на підприємствах.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика обліку ТМЦ за національними та міжнародними стандартами обліку [1, 2]

Показник

За П(С)БО

За МСБО

1.

Запаси це

активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

 

активи які, утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;

перебувають у процесі виробництва для такого продажу;

існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

2.

Чиста вартість реалізації

це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацією.

попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для здійснення продажу.

3.

Відновлювальна вартість

сучасна собівартість придбання

-

4.

Справедлива вартість

 

-

це сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

5.

Методи оцінки вартості запасів при списанні

ідентифікована собівартість одиниці запасу, середньозважена собівартість, собівартість перших за часом надходження запасів (ФІФО), нормативні затрати, ціна продажу

собівартість одиниці запасу,

конкретна ідентифікація собівартості, ФІФО, стандартні витрати, роздрібна ціна

6.

Система обліку

Постійна

Постійна, періодична

 

Отже, порівнюючи П(С)БО 9 та МСБО 2 «Запаси» спостерігається тотожність понятійного апарату так як національні стандарти були розроблені на основі міжнародних. Але наявні і відмінності: у ПСБО наведено поняття первісної вартості запасів, а у МСБО окремо визначені статті щодо оцінки запасів, собівартості, витрат на придбання, витрат на переробку тощо.

Оцінка вартості за ПСБО може здійснюватись п’ятьма методами, а за МСБО двома.

Запаси визначаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

При відображенні руху поточних активів за МСБО використовують систему періодичного та постійного обліку, що відображають різні підходи до застосування методів оцінки собівартості реалізованих поточних активів та собівартості залишку.

При системі постійного обліку поточних активів їх рух відображається за видами і визначаються залишки на кожну дату коли відбувався рух. Така система забезпечує відображення фактичних залишків поточних активів. Собівартість реалізованих поточних активів визначається на момент відвантаження, а не лише в кінці звітного періоду, як добуток кількості реалізованих одиниць та собівартості одиниці. Ця система забезпечує користувачів необхідною інформацією, щодо залишків активів та дає змогу ефективно ними управляти протягом звітного періоду, контролювати, визначити фінансовий результат за кожною операцією по реалізації, не потребує проведення інвентаризації для визначення залишків, але цей метод може бути досить трудомістким з точки зору ведення обліку за умови відсутності належного програмного забезпечення.

Система періодичного обліку запасів передбачає, що надходження запасів показується на рахунку "Витрати на закупівлю" (або "Закупівлі"), який є рахунком елементів витрат і в кінці звітного періоду закривається на рахунок фінансових результатів. Для оцінки собівартості залишку поточних активів на складах наприкінці звітного періоду проводять інвентаризацію у місцях відповідального зберігання. Собівартість реалізованих активів визначається як сума собівартості залишку поточних активів на початок періоду та надходжень за період за мінусом собівартості залишку. Недоліком даного методу є необхідність проведення інвентаризації кожного звітного періоду та відсутність можливості отримувати дані аналітичного обліку щодо собівартості реалізованих запасів з метою оперативного управляння та контролю.

В період масового використання автоматизованих систем обліку рух запасів фіксуються миттєво. З практичної точки зору метод постійного обліку є надзвичайно розповсюджений на підприємствах України та світу і дає можливість суб’єктам господарювання нарощувати позитивні фінансові результати, а відповідно збільшувати дохідну частину бюджетів країни і позитивно впливати на добробут її мешканців.

 

Список використаних джерел

  1. Положення (стандарт) Бухгалтерського Обліку 9 «Запаси» Затверджено Наказом Міністерства Фінансів України від 20 жовтня 1999 р. № 246
  2. Міжнародний стандарт Бухгалтерського Обліку 2 «Запаси» Виданий Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку зі змінами станом на 1 січня 2012 року
  3. Інструкція «По інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11. серпня 1994р. №69
  4. Бухгалтерський облік [Текст] : навчальний посібник з виконання практичних завдань / за ред. І.І. Сахарцевої. - К. : Кондор, 2010. - 554 с.
Категорія: Секція_4_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 1498 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 623
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0