Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_6_2015_03_27

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ В НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДАХ В УКРАЇНІ

Цибульник Марія

магістр

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м. Київ

 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ В НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДАХ В УКРАЇНІ

 

Зазначені у фінансовій звітності НПФ дані є результатом діяльності НПФ та об’єктивним її відображенням. Для здійснення об’єктивної оцінки фінансової звітності необхідно проводити аудит. Проте недостатня розробленість деяких питань аудиту недержавних пенсійних фондів знижує ефективність управлінських рішень в області інвестиційної і фінансової політики і зумовлює необхідність удосконалення теорії та методів аудиту НПФ.

Теоретико-методологічні засади аудиту розглядали в своїх роботах такі вітчизняні науковці як Ф.Ф. Бутинець, Г.П. Голубнича, Н.О. Гура, Н.І. Дорош, Б.А. Засадний, К.Ф. Ковальчук, Ю.А. Кузьмінський, Л.Г. Ловінська,  О.І. Малишкін, Є.В. Мних, М.С.Пушкар, П.Я. Хомин, Ю.А. Хоптинський, В.М. Шарманська, В.Г. Швець. Проблеми аудиту діяльності неприбуткових організацій і відображення її у фінансовій звітності, а також особливості функціонування недержавних пенсійних фондів та обліку в них досліджують у працях такі вітчизняні вчені-економісти, як Гура Н.О., Ємець В., Лібанова Е.М., Лондар С.Л., Левицька С.О., Ловінська Л.Г., Мельник Т.Г., Неліпович О.В., Олійник Я.В., Швець В.Г. та інші. Незважаючи на значні напрацювання, комплексного дослідження аудиту діяльності НПФ не здійснювалося, що зумовило вибір теми наукового дослідження.

Обов’язковість проведення аудиту НПФ визначено у ст. 5 Закону України [2,3]. Відповідно до цієї статті планові аудиторські перевірки діяльності НПФ повинні проводяться не рідше ніж один раз на рік. Результати аудиторських перевірок підлягають опублікуванню. Аудиторська перевірка проводиться аудитором, який має право на провадження аудиторської діяльності і займається виключно наданням аудиторських послуг згідно із законодавством. Аудиторська перевірка проводиться згідно із законодавством на підставі договору, який укладається між аудитором та юридичною особою, що перевіряється. При цьому, плануючи перевірку НПФ аудитор має враховувати специфіку цього фінансового інституту та його взаємодію з іншими фінансовими установами.

Метою аудиту річної звітності НПФ є висловлення аудитором незалежної думки про її достовірність у всіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, П(С)БО, внутрішнім положенням НПФ. Конкретизуючи мету аудиту НПФ можливо зазначити, що вона є отримання аудитором впевненості в тому, що відповідають законодавчим та нормативним вимогам:

- процедури ведення бухгалтерського обліку;

- порядок формування індивідуальних пенсійних рахунків учасників;

- здійснення виплат недержавних пенсій учасникам або спадкоємцям;

- операції з інвестування грошових коштів;

- процес розподілу прибутку між учасниками;

- інформація бухгалтерської та спеціальної звітності.

Об'єктом аудиту є річна фінансова звітність НПФ, річна фінансова звітність адміністратора НПФ, інша звітність про діяльність НПФ та інша звітність про здійснення діяльності з адміністрування НПФ за формами, встановленими Положенням [5].

Аудиторській перевірці підлягають:

 • документація, щодо законності створення та реєстрації НПФ;
 • документація, щодо правомочності діяльності адміністратора НПФ;
 • процедури бухгалтерського обліку НПФ та адміністратора;
 • процедури персоніфікованого обліку, інвестиційна діяльність та її відповідність нормативам і інвестиційній декларації;
 • механізм розподілу прибутку від інвестування активів НПФ;
 • витрати НПФ та їх відповідність вимогам законодавства;
 • правильність розрахунку кількості одиниць пенсійних внесків;
 • повнота здійснених пенсійних виплат;
 • звітність НПФ.

Незважаючи на нескладність обліку, на перший погляд, перед аудитом діяльності НПФ постають нелегкі завдання стосовно конкретизації етапів перевірки діяльності НПФ, вибору найбільш повних і достовірних джерел аудиторських доказів та дієвих процедур їх отримання. Підтвердження правомочності діяльності НПФ та осіб, які здійснюють адміністрування, управління активами НПФ та виконують функцію зберігача аудитор отримує в процесі ознайомлення з статутними, реєстраційними документами, договорами, укладеними Радою фонду. В аудиторському звіті розкриваються основні відомості про НПФ та його адміністратора.

Аудит НПФ повинен здійснюватися відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності», МСА 570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень [5].

При проведенні аудиторського контролю необхідно застосовувати такі методичні прийоми, як розрахунково-економічні дослідження документів за формою та змістом, зустрічну перевірку документів, взаємний контроль операцій, розрахунково-аналітичну і логічну перевірку документів, групування даних, добутих у процесі дослідження - хронологічне, систематизоване і хронологічно-систематизоване [5].

Отже, порядок проведення та методи аудиторської перевірки недержавного пенсійного фонду аудитором плануються відповідно до «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та іншої звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів» [5], які затверджені спільним Рішенням Нацкомфінпослуг та Аудиторської Палати України. Відповідно до цього Рішення, аудиту підлягає річна фінансова звітність НПФ та річна фінансова звітність адміністратора НПФ, а також звітність, перелік якої затверджений національним регулятором.

 

Список використаних джерел

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996 [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 –  Назва з екрана.
 2. Закон України "Аудиторську діяльність" від 22.04.1993 р. 3126-XII зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/10-675745 – Назва з екрана.
 3. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення": від 09 липня 2003 р. № 1058-IV) [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057-15 – Назва з екрана.
 4. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та іншої звітності недержавного пенсійного фонду та адміністратора недержавних пенсійних фондів: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  від 27.12.2005 №5203 [Електронний ресурс] // Урядовий портал. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws.
Категорія: Секція_6_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-27)
Переглядів: 636 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0