Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_03_27_Lutsk » Секція_7_2015_03_27

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ОБЛІКУ Й АУДИТУ

Падій Ірина

студентка

Калюга Євгенія

д.е.н, професор

Національний університет біоресурсів і природокористування України

м. Київ

 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ОБЛІКУ Й АУДИТУ

 

За сучасних умов орієнтації економіки України на підвищення її конкурентоспроможності надзвичайно важливого значення набуває активізація інноваційної діяльності, оскільки без цього неможливо здійснити прогресивні структурні зрушення в країні, суттєво оновити розвиток держави.

У наш час нововведення охоплюють усі сфери людської діяльності, радикально впливають на процес господарювання, змінюють соціально-економічні відносини в суспільстві. Неперервні та постійні інновації стають необхідною та природною формою існування будь-якої фірми, забезпечують їй конкурентоспроможність і виживання на ринку.

Характерною рисою сучасності є інтенсивне зростання інноваційної активності на міжнародному рівні: збільшуються державні витрати на науково-дослідні розробки, змінюються системи освіти та професійної підготовки спеціалістів, створюються нові наукомісткі галузі виробництва, формуються національні інноваційні системи, осягаються процеси введення та поширення інновацій – як вони працюють і як змусити їх працювати краще. Отже, інноваційні процеси охоплюють усі зміни, що відбуваються на планеті внаслідок людської діяльності. Інновації – це інструмент впливу на соціально-економічний процес розвитку суспільства. А щоб він йшов у правильному напрямку, інноваціями необхідно управляти. Для того, щоб управляти, необхідно при підготовці фахівців спрямовувати зусилля на оволодіння ними основ товарної інноваційної політики, яка повинна реалізовуватись підприємствами, фірмами та компаніями у сучасних ринкових умовах.

Інноваційна політика підготовки фахівців із обліку й аудиту повинна складатися з наступного алгоритму: стратегічні проблеми, пов’язані з вирішенням питань регулювання факторів інноваційного середовища, формування та підтримка сприятливого інвестиційного клімату, що створює необхідну мотивацію для підприємницької впевненості та стійкий попит на інновації. У цій сфері необхідні: організація моніторингу загроз підприємницьким інноваціям, створення і підтримка інститутів розвитку та моніторинг результатів їх функціонування. Для заохочення інноваційної активності підприємств потрібно ввести податкові стимули, спрямовані на зниження ризиків інноваційної діяльності, технічне переозброєння та модернізацію підприємств, спонукання до інноваційного попиту.

Відповідальною і складною частиною коригування стратегії переходу на інноваційний шлях розвитку є визначення системи цілей і пріоритетів. До теперішнього часу інноваційний розвиток базувався на ідеології неолібералізму і ринкового фундаменталізму, заснованих на всемогутності ринку за пасивної ролі держави. Наслідком такої стратегії стали відставання країни в науково-технічному розвитку, втрата конкурентоспроможності, зниження рівня життя населення, загострення екологічних проблем. Досягнення поставлених цілей вимагає розробки та реалізації комплексних програм. Впровадження стратегічних програм і проектів повинно забезпечуватися формуванням інноваційних мереж та альянсів. Інноваційні мережі пов’язують воєдино весь процес створення, поширення та застосування інновацій.

Фахівець з обліку й аудиту сьогодні проводить не тільки традиційний облік, аналіз, контроль та аудит, зосереджуючись на проблемі їх здійснення, а й впроваджує стратегічні заходи задля підвищення ефективності розвитку суб’єкта господарювання у майбутньому.

Метою підготовки фахівців з обліку й аудиту є формування професійних навичок у сфері обліку, аналізу й аудиту діяльності підприємств.

Глобальна інформатизація суспільства вимагає більш складної та різнобічної інформації про усі сфери господарського життя підприємства. Великий вплив на структуру й якість облікової інформації мають зовнішні чинники: зміни у формуванні ринків сировини та збуту продукції, посилення конкуренції на внутрішньому й особливо на зовнішньому ринках, виснаження світових запасів енергоресурсів, ціни й інфляція, податкова політика держави, система захисту прав власників, споживачів, охорони навколишнього середовища тощо. Зазнають змін й основні функції облікового працівника. Крім надання для управління достовірної інформації про минулі факти й операції, він зобов’язаний забезпечувати економічну безпеку підприємства, здійснювати моніторинг поточних подій, брати участь у формуванні стратегії розвитку на майбутнє.

Для забезпечення означених вище функцій фахівець із обліку повинен мати глибокі знання з теоретичних основ бухгалтерського обліку й аналізу, сучасних методів оподаткування й організації правових відносин, досконало володіти комп’ютерною технікою, основами менеджменту, законами ринку, логістики, виробничої етики й іншими. Проте, сучасна система підготовки фахівців із обліку й аудиту у закладах вищої та середньої професійної освіти не зовсім відповідає вимогам часу. Не завжди випускники спеціальності «Облік і аудит» можуть знайти собі роботу (і не лише через відсутність вакантних місць, але й через низьку фахову підготовку). Причин тому багато. І їх можна поділити на дві групи: ті, що викликані чисто організаційними чинниками; ті, що вимагають покращення змісту підготовки облікових кадрів. Щодо першої, варто констатувати, що підготовкою та випуском фахівців із обліку займається значна кількість закладів освіти. У багатьох із них немає необхідної матеріальної бази, кадрового складу викладачів, відповідних інформаційних ресурсів, бібліотечних фондів. До організаційних проблем стосовно невідповідності якості підготовки фахівців сучасним потребам можна також віднести те, що теперішня система обліку на вітчизняних підприємствах орієнтується в основному на податкове законодавство. Часто нехтуються концептуальні основи та стандарти ведення бухгалтерського обліку. У багатьох підприємствах заведено так звані подвійні (потрійні) бухгалтерії, коли частина активів і процесів перебуває поза офіційним обліком і не включається до фінансової та податкової звітності.

На підставі проведеного дослідження обґрунтовано висновок щодо необхідності формування інноваційних інструментів для підвищення рівня професійної підготовки фахівців із обліку й аудиту, які передбачають реалізацію матеріальних і нематеріальних інтересів та одержання відповідних стимулів для постійного, динамічного, суттєвого розвитку фахової підготовки та здобуття відповідних професійних знань і навичок.

 

Список використаних джерел

  1. Вольф А. М. Краткий исторический очерк развития счетоводства и значение Луки Пачиоло / Вольф А. М. // Счетоводство – 1895. – Том VIII. – № 6. – С. 88–97.
  2. Галаган А. М. Счетоводство в его историческом развитии / А. М. Галаган. – М.-Л.: Тип. Госиздат, 1927. – 170 с.
  3. Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України (ФПБАУ) // Школа професійного бухгалтера. – 2012. – № 4(76).
  4. Важливість освіти бухгалтерів // Школа професійного бухгалтера. – 2012. – № 9(33).
Категорія: Секція_7_2015_03_27 | Додав: clubsophus (2015-03-26)
Переглядів: 628 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція_1_2015_03_27
Секція_2_2015_03_27
Секція_3_2015_03_27
Секція_4_2015_03_27
Секція_5_2015_03_27
Секція_6_2015_03_27
Секція_7_2015_03_27
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0