Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ГРОШІ ТА ГРОШОВІ КОШТИ : СУТНІСТЬ І ДЕФІНІЦІЇ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ГРОШОВОГО ОБІГУ

Крохмалюк Л.І., студентка магістеріуму,

Семенишена Н.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам'янець-Подільський, Україна

 

ГРОШІ ТА ГРОШОВІ КОШТИ : СУТНІСТЬ І ДЕФІНІЦІЇ В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ГРОШОВОГО ОБІГУ

 

Під універсальним словом «гроші» розуміється безліч їх різновидів, що відрізняються видом «грошового матеріалу», способами обігу, використання, обліку грошової маси, можливістю перетворення одних форм грошей в інші.

Традиційні гроші визначалися як товар, стихійно виділений зі світу товарів на роль загального еквівалента. Однак дати визначення сучасним декретним грошам досить складно. Їх сутність намагалися виразити в різних формулюваннях. Наприклад, «Гроші - це те, що вони виконують», або: «Гроші - це вмістилище купівельної сили». Очевидно, такі визначення не можна визнати вдалими. Для того щоб визначити сутність грошей та дефініцію самого поняття «гроші», необхідно звернути увагу на ту обставину, що грошам, як відомо, властиві чотири функції: міра вартості; засіб обігу; засіб накопичення; засіб платежу.

Усі визначення поняття «гроші», «грошові кошти» випливають з історичного аспекту появи грошей. Загалом, існує 2 дві концепції походження грошей : перша - походження грошей як результат угоди між людьми, переконаними в тому, що для пересування вартостей в міновому обороті необхідні спеціальні посередники ; друга - гроші з'явилися в результаті еволюційного процесу, який незалежно від волі людей призвів до того, що деякі предмети виділилися із загальної маси і посіли особливе місце посередника в акті обміну [1].

На підставі проведених досліджень наведемо хронологію виникнення і розвитку грошей як платіжного засобу.

Таблиця 1

Хронологія розвитку грошей та грошового обігу*

Приблизно 2-3 тисячі років до нашої ери

Перші банки в Месопотамії. Роль банків в той час виконували храми, палаци правителів. Знайдені в руїнах міста Ур (Месопотамія) глиняні таблички містять відомості про те, що майже 3,5 тис. років до н. е. грошима служило срібло.

Приблизно в 2250 до нашої ери

На території нинішньої Туреччини почали гарантувати якість срібних злитків, які виконували тоді роль грошей

1200 році до нашої ери, Китай

З'явився ієрогліф, що позначає гроші

1000-500 років до нашої

З'явився перший китайський прототип грошей. Це були злитки металу у формі ножів, лопат, або мотик, які раніше використовувалися, як засіб обміну

630-640 рік до нашої ери, Лідія

Вперше з'являються гроші в сучасному розумінні цього слова. Їх роль виконували круглі монети, які виготовлялися зі сплаву золота з сріблом

600 рік до нашої ери

З'явилися перші банківські операції, які нагадували сучасні. Приблизно в цей же час Китай почав карбування монет із заліза. До цього гроші виготовлялися виключно з дорогоцінних металів, і дорівнювали вартості самого металу. Таким чином, в Китаї вперше з'явилося поняття «номінал»

Приблизно 500 рік до нашої ери, Спарта

Зроблено першу спробу фінансового ізоляціонізму. Спартанський законодавець Лікург заборонив використовувати срібні і золоті монети, щоб обмежити торгівлю іноземних купців предметами розкоші на території Спарти Спартанські гроші навмисне виготовлялися дуже важкими і об'ємними, щоб створити обмеження з їх транспортування. В Персії сталася справжня економічна революція - цар Дарій ввів в обіг монети і замінив ними бартер

У 910 році нашої ери

Китай починає масово випускати паперові гроші

1156 рік

Укладено перший контракт про курс обміну валют між генуезьких і Візантійськими купцями

12 століття. Італія

Відкрито велику кількість приватних банкірських будинків. У Генуї в цей же час офіційно зафіксований перший банківський переказ коштів

1 440 рік.

Винахід друкарського верстата Іоганном Гутенбергом, котрий швидко пристосували для виробництва паперових грошей. До цього в паперові гроші подібним чином друкували в Китаї, але європейцям про цей факт, швидше за все, не було відомо

1649 рік

Банками Голландії, Англії та Франції розпочато випуск чеків, в сучасному їх розумінні

1661 рік

в Швеції створено перший в світі держбанк - Банк Швеції

1705 рік

Перша книга, присвячена грошам – «Гроші і торгівля. Пропозиція про забезпечення народу грошима». Автор - шотландець Джон Ло

1837 рік

Винайдено телеграфний апарат, що зробило революцію у сфері фінансів. У XVIII ст. телеграф стає основним інструментом фінансових комунікацій. На самому початку XX століття більше вісімдесяти відсотків банківських платежів в світі відбувалися за допомогою телеграфного зв'язку

1937 рік

Створено перший прототип комп'ютера в коледжі Айови Через кілька років, в 1946 році, був створений перший в світі комп'ютер, в університеті штату Пенсільванія. Його вага становила тридцять тонн,. Машина могла робити 5000 операцій в секунду

1950 рік

Створення першої у світі кредитки - Diners Club. Спочатку вона була призначена для оплати в ресторанах

1969 рік

Комп'ютери вперше об'єднані в мережу

1970 роки

Американська компанія Intel створює перший у світі комп'ютерний чіп

1971рік

Скасовується прив'язка долара до золота. Домовленість Бреттон Вудської конференції-скасована

1972 рік

Комп'ютер вперше приходить у фінансову сферу США. Створюється перша в світі електронна мережа для обліку банківських чеків

1993 рік

Винахід електронних грошей Digi Cash. На базі даної технології пізніше створили смарт-картки з чіпом, на який записувалась інформація про стан рахунку клієнта

1995 рік

Електронні гроші починають домінувати над паперовими. 90% всіх банківських платежів в Америці виробляються в електронній формі.

1 998 рік

США створюють платіжну систему PayPal, яка дає можливість користувачам ПК пересилати один одному гроші за допомогою електронної пошти

2002 рік

Введена єдина європейська валюта - євро. Для проведення безготівкового розрахунок євро стали застосовувати дещо раніше - в 1999 році

2003 рік

Роберт Мандел (Лауреат Нобелівської премії в галузі економіки) передбачає появу до 2040 року єдиної світової валюти, створеної на основі трьох основних світових валют - долара, ієни та євро

*Систематизовано на основі [3]

 

Отже, як свідчить історія, першою країною, яка почала випускати гроші у вигляді монет, був Китай і лідійське царство в VII столітті до н.е.

Звідси можна зробити висновок : гроші - це особливий товар, який є загальним еквівалентом. З появою грошей товарний світ розділився на два полюси: на одному зосередилися всі товари, як певні корисні речі і споживчі вартості, а на іншому – гроші, як вираження вартості цих товарів.

В бухгалтерському обліку прийнято оперувати поняттям «грошові кошти».

В таблиці 2 можна побачити, як різні  автори по-різному трактують визначення терміну «грошові кошти».

Таблиця 2

Трактування терміну «грошові кошти» [4]

 

Джерело

Визначення автора

Власний коментар

1

2

3

Кондраков М.П.

Це кошти в касі у вигляді готівки та грошових документів, на рахунках в банках, в виставлених акредитивах та відкритих особистих рахунках, чекових книжках тощо.

Поняття відображає матеріальну сутність грошових коштів.

Єфіменко В.І.

Це готівка, яка зберігається на підприємстві, гроші в банках (на рахунках); банківські векселі, грошові чеки та перекази від клієнтів.

Визначення обґрунтовує грошові кошти як активу.

Сєкіріна Н.В.

Кошти короткочасного функціонування, один з найважливіших видів оборотних засобів.

Гроші виступають основним засобом обігу в короткостроковому періоді

НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Готівка, грошові кошти на рахунках в банках і депозити до запитання

Дане поняття відображає матеріальну  сутність грошових коштів

 

Відповідно до МСБО 7 та МСФЗ 7 порядок визначень основних термінів при обліку грошових коштів та наведено в табл. 3.

Таблиця 3

Терміни, що використовуються при обліку грошових коштів [2]

Терміни

Визначення

1

Грошові кошти

Cash

Готівка, гроші на рахунках у банках до запитання

2

Еквіваленти грошових коштів

Cash

Equivalents

Короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком коливань вартості

3

Овердафт

Overdraft

Кредитний залишок на активному рахунку, що виникає при здійсненні платіжної операції на суму, що перевищує дебетовий залишок на рахунку

4

Монетарні активи

Monetary assents

Грошові кошти та інші активи, які можуть бути отримані у чітко визначеній сумі грошей

5

Негрошові операції

Non-Cash Transactions

Ті операції при яких не використовуються грошові кошти та їх еквіваленти

6

Рух грошових коштів

Cash Flow

Надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів

7

Операційна діяльність

Operating Lease

Це основна діяльність підприємства, яка приносить дохід, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.

8

Інвестиційна діяльність

Investing Activities

це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів

9

Фінансова діяльність

Financing Activities

це діяльність, яка спричиняє зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу підприємства.

 

Фінансовий актив

Financial Assents

це будь-який актив, що є:

 • грошовими коштами;
 • інструментом власного капіталу іншого підприємства;
 • контрактним правом, щоб отримувати грошові кошти або інший фін. актив від іншого підприємства чи обмінювати фін. інструменти з іншим підприємством;
 • контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися власними інструментами капіталу підприємства

 

Систематизація дефініцій дозволяє зробити висновок, що гроші є необхідним елементом і невід'ємною частиною економічних взаємовідносин суспільства, грошові кошти є специфічним та найбільш ліквідним оборотним активом підприємств, які представлені у формі готівки, коштів на рахунках в банку та депозитів до запитання.

Сутність грошей характеризується їх участю у:

 • у розвитку економічних відносин у суспільстві;
 • розподілі валового національного продукту, придбанні нерухомості, землі. Прояв сутності неоднаковий, оскільки різні можливості грошей обумовлені різними соціально-економічними причинами;
 • визначенні цін, що виражають вартість товарів. Виготовлення товарів (надання послуг) здійснюється людьми за допомогою знарядь праці, з використанням предметів праці. Вироблені товари володіють вартістю, яка визначається сукупним обсягом перенесеної вартості знарядь і предметів праці та новоствореною живою працею вартості;
 • служать засобом загального обміну на товари, нерухомість, твори мистецтва, коштовності та ін.
 • покращують умови збереження вартості.

Список використаних джерел

 1. Возникновение и эволюция денег [Електронний ресурс] / http://www.grandars.ru/student/finansy/vozniknovenie-deneg.html (дата звернення 22.10.2015 р.). — Заголовок з екрана.
 2. Жолнер, І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами [Текст] : навч. посіб. — К. : НУХТ, 2012. — 335 с. — Доступно також з мережі Інтернет : http://pidruchniki.com/13601016/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/finansoviy_oblik_za_mizhnarodnimi_ta_natsionalnimi_standartami (дата звернення 23.10.2015 р.). — Назва з екрана.
 3. Лебедев, О. История возникновения денег и этапы развития денежных отношений [Елекронний ресурс] / О. Лебедев. — Режим доступа : http://timesnet.ru/magazine/12/3830/ (дата звернення 25.10.2015 р.). — Заголовок з екрана.
 4. Піскунов, Р. О. Морфологічний аналіз дескриптивних визначень поняття «грошові кошти» [Електронний ресурс] / Р.О. Піскунов, В.А. Сухачова. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Pedagogica/5_169789.doc.htm (дата звернення : 25.10.2015 р.). — Назва з екрана.
Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 2599 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0