Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ» ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ушкаренко Ю. В., д.е.н., професор кафедри податкової та бюджетної політики

Шульга М. О., здобувач

Херсонський національний технічний університет

м. Херсон

 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПОНЯТТЯ «ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ» ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

 Харчова промисловість є складовою і стратегічно важливою галуззю агропромислового комплексу України. Її підприємства формують продовольчу безпеку країни, забезпечують населення необхідними продовольчими товарами, витрати на споживання яких складають понад 60% загальних грошових заощаджень населення [1, с. 163]. В умовах ринкових перетворень і глобалізації виробництва, розвитку інноваційних технологій головним завданням підприємств харчової промисловості є їх конкурентоспроможність. Одним з основних економічних ресурсів, що визначає результати діяльності харчових підприємств є фінансовий потенціал.

Дослідженню проблеми формування фінансового потенціалу присвячено багато публікацій видатних вчених, серед яких: І.Т. Балабанова, О.І. Барановський, О.М. Волкова, А.І. Даниленко, А.І. Ковальова, Д.С. Молякова, В.М. Родіонова, Н.О. Русак, О.О. Терещенко, М.Г. Чумаченко та ін.

Щодо фінансового потенціалу, то існує багато визначень, кожне з яких має певні відмінні риси. Е.Ю. Терещенко визначає «фінансовий потенціал» як фінансові ресурси, з приводу яких виникають відносини на підприємстві з метою досягнення його ефективного та рентабельного функціонування [2, с. 4]. Ідентичної думки дотримуються С.А. Лосєва, В.І. Зубкова, А.В. Накивайло і розглядають «фінансовий потенціал» як характеристику фінансової незалежності підприємства, його фінансової стійкості та кредитоспроможності [3, с. 5]. Проте такі визначення мають загальний характер. У своєму дослідженні Т.В. Паєнтко вважає, що фінансовий потенціал – сукупність фінансових ресурсів, спрямованих на реалізацію і нарощування економічного потенціалу, з метою максимізації прибутку [4, с. 96]. Таке визначення не враховує тієї особливості, що фінансовий потенціал проявляється у двох формах – наявній та прихованій.

В.Г. Бикова, Ю.М. Ряснянський та Д.О. Троц трактують фінансовий потенціал, як сукупність фінансових ресурсів, що беруть участь у виробничо-господарській діяльності й характеризуються можливістю їхнього залучення для фінансування майбутньої діяльності та певних стратегічних напрямків розвитку підприємства [5, с. 57; 6, с. 3]. Проте, лише наявність певної кількості ресурсів не може гарантувати оптимального результату від їхнього використання. «Фінансовий потенціал» у працях В.О. Кунцевич, визначається як обсяг власних, запозичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, якими воно може розпоряджатися для здійснення поточних та перспективних витрат [7, с. 124].

Найбільшої уваги заслуговує визначення Ф.І. Євдокимова та О.В. Мізіної, що «фінансовий потенціал» – система відносин на підприємстві з приводу досягнення максимально можливого фінансового результату за умови: наявності власного капіталу, достатнього для виконання умов ліквідності і фінансової стійкості; можливості залучення капіталу в обсязі, необхідному для реалізації ефективних інвестиційних проектів; рентабельності вкладеного капіталу; наявності ефективної системи керування фінансами, що забезпечує прозорість поточного і майбутнього фінансового стану [8, с. 54].

Аналізуючи існуючі визначення фінансового потенціалу, треба відзначити, що необхідно їх уточнення щодо підприємств харчової промисловості. Вважаємо, фінансовий потенціал підприємств харчової промисловості – це сукупність внутрішніх фінансових можливостей підприємства та його інвестування  для здійснення та виконання фінансових обов’язків, можливості ділового співробітництва та конкурентоспроможності підприємства.

Складовими фінансового потенціалу підприємств харчової промисловості є наступні елементи:

  • фінансовий потенціал стійкості харчового підприємства – результати поточної діяльності підприємства;
  • фінансовий потенціал розвитку підприємства – можливість подальшого конкурентоспроможного розвитку підприємства харчової промисловості, де мається на увазі сукупність всіх наявних ресурсів підприємства, що можуть забезпечити досягнення визначених стратегічних цілей з урахуванням впливу зовнішнього середовища.

Фінансовий потенціал підприємств харчової промисловості є органічною єдністю наявних фінансових ресурсів та можливостей їх використання у межах харчового підприємства. Цей потенціал доцільно розглядати як важливий показник ефективного розвитку підприємств харчової промисловості, що має використовуватися при прогнозуванні, реалізації стратегічних рішень подальшого розвитку підприємства.

 

Література

  1. Якимчук, Т.В. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової промисловості України [Текст] / Т.В. Якимчук// Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4. – С. 162–168.
  2. Терещенко, Е.Ю. Економічна сутність фінансового потенціалу підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2008dec/7_tereschenko.htm (дата звернення : 12.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.
  3. Бикова, В.Г. Фінансово-економічний потенціал підприємств загальнодержавного значення – оцінка та управління [Текст] / В.Г. Бикова, Ю.М. Ряснянський // Фінанси України. – 2005. – № 6. – С. 56–61.
  4. Троц, Д.О. Аналіз та діагностика фінансового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Д.О. Троц, О.Е. Бурдіна // Соціум. Наука. Культура. Економіка. Режим доступу: http://intkonf.org/trots-do-burdina-oe-analiz-ta-diagnostika-finansovogo-potentsialu-pidpriemstva/ (дата звернення : 12.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.
  5. Лосєва С.А. Финансово-инвестиционный потенциал предприятия и его влияние на управление инвестициями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cci.zp.ua/invest/article/knp20_7.doc (дата звернення : 12.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.
  6. Кунцевич, В.О. Поняття фінансового потенціалу розвитку підприємства та його оцінки  [Текст] / В.О. Кунцевич // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 14. – С. 18–21.
  7. Євдокимов Ф.І. Дослідження категорії «економічний потенціал промислового підприємства» [Текст] / Ф.І. Євдокимов, О.В. Мізіна // Наукові праці ДонНТУ. Серія 6 : економічна. – 2004. – Вип. 75. – С. 54–59.
  8. Паентко, Т.В. Налоговое регулирование в контексте формирования финансового потенциала предприятия [Текст] / Т.В. Паентко // Бизнесинформ. – 2006. –  № 9. – С. 96–98.

 

Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 841 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0