Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Журавльова Т.В., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Таврійський національний агротехнологічний університет

м. Мелітополь, Україна

 

ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

 

В аграрному секторі існує низка особливостей розвитку підпри­ємництва. Підприємництво сприятиме розширенню сфери при­кладання аграрної праці, створенню нових можливостей для пра­цевлаштування незайнятого сільського населення і вивільнених працівників з підприємств, що діють неефективно. Вільне підпри­ємництво здатне значно зміцнити економічну базу місцевих рад народних депутатів, позитивно вплинути на розвиток сіл, невели­ких міст [1].

Широкому розвитку підприємництва в аграрній сфері України заважають певні складності. Вони виникають, зокрема, через брак достатніх грошових заощаджень (первинного капіталу) працівників сфери АПК — потенційних підприємців; малооб’єктної виробничої й обслуговуючої матеріально-технічної бази; належного правового за­хисту і певних юридичних гарантій підприємців з питань власності, розпорядження майном, отримання і розподілу доходів.

Важли­ве значення мають розроблення принципів підприємництва, визначення практичних шляхів його розвитку і підтримка з боку держави і суспільства та ін.

Основні принципи вільного розвитку аграрного підприємництва такі: використання різних форм власності, господарювання і розмі­рів підприємств; переважний розвиток малого підприємництва; збе­реження і раціональне використання наявної матеріально-техніч­ної бази виробництва продовольства.

Перший принцип передбачає розвиток аграрного підприємницт­ва на основі всіх форм власності — державної, колективної та інди­відуальної (приватної). Це відповідає програмі роздержавлення та приватизації і забезпечує більш стійку основу для підприємництва в умовах ринку [2].

Сутність другого принципу полягає в необхідності поєднання рі­зних організаційних форм підприємницької діяльності: агрокомбінатів, агрофірм, виробничих систем, державних підприємств, това­риств, міжгосподарських і спільних підприємств, акціонерних і па­йових товариств, агроцехів промислових підприємств, кооперативів, сімейних та індивідуальних господарств. Це забезпечить стійкість аграрної економіки в екстремальних умовах і конкурентність у гос­подарюванні.

Третій принцип розвитку підприємництва, враховуючи концеп­цію демонополізації, передбачає необхідність поєднання різних розмірів підприємництва незалежно від організаційних форм. Це можуть бути великі, середні й малі агрокомбінати, агрофірми, ко­оперативи, селянські (фермерські) господарства, особисті підсобні господарства громадян, агроцехи промислових підприємств, агродільниці міських жителів, кооперативи. Відмінність у розмірах гос­подарських одиниць в аграрному секторі зумовлена двома важливими природними чинниками: нерівномірним територіальним розселенням людей, що склалось історично, і різною характеристикою агропотенціалу земель.

Четвертим принципом розвитку підприємництва є широке залу­чення до нього громадян на основі прискореного розвитку дрібного аграрного підприємництва з дотриманням оптимальних співвідно­шень різних типорозмірів господарств. Концентрація і централіза­ція виробництва призвели не тільки до важкокерованої гігантоманії господарств, а й до зменшення кількості неповних господарів.

П’ятий принцип розвитку підприємництва передбачає сприяння поглибленню спеціалізації й розширенню кооперації. Підприємни­цтво тісно пов’язане з професіоналізмом, ґрунтується на ньому, по­роджує і поглиблює його. Професіоналізм, у свою чергу, породжуєть­ся спеціалізацією праці й сприяє її поглибленню. Поглиблення спе­ціалізації з метою збереження виробничо-технічних зв’язків потре­бує розвитку і розширення кооперації [2].

Зарубіжна практика розвинених країн підтверджує, що з розвит­ком малого підприємництва поглиблюється спеціалізація і особливо швидко розширюється кооперація.

Шостим принципом розвитку підприємництва є збереження і більш результативне використання наявної матеріально-технічної бази виробництва продовольства, що зумовлено насамперед специ­фікою економічної ситуації в країні. Розвиток малого підприємниц­тва потребує створення нової малооб’єктної матеріально-технічної бази виробництва. Проте держава, суспільство в цілому, а тим біль­ше потенційні підприємці не мають потрібних ресурсів для реаліза­ції цього завдання найближчим часом. Вийти із становища, що склалося, можна завдяки розвитку підприємництва на наявній ма­теріально-технічній базі виробництва продовольства і поступовому створенню ефективнішої аграрної основи.

З урахуванням здійснення цих принципів можливі й доцільні такі конкретні шляхи розвитку аграрного підприємництва:

- контрактне підприємництво на діючих і створених заново державних і колективних підприємствах;

- створення селянських (фермерських) господарств;

- розширення кількості й розмірів особистих підсобних госпо­дарств сільських жителів;

- розвиток агроцехів підприємств інших галузей народного гос­подарства;

- розвиток агродільниць міських жителів;

- розвиток приватних агрофірм і приватно-орендних підпри­ємств.

Агробізнес є формою підприємництва в аграрному секторі еконо­міки країни. До агробізнесу залучаються всі виробничі та обслуго­вуючі сфери діяльності агропромислового комплексу. Отже, агробізнес — це сукупність економічних відносин в аг­рарному секторі країни.

 

Список використаних джерел

1.Білоус, Г.І. Розвиток малого підприємництва в Україні [Текст] / Г.І.Білоус // Економіка України. – 2008. – № 2. – С. 34-36.

2.Основи підприємницької діяльності та агробізнесу [Текст] /  За ред. М. М. Ільчука. — К.: Вища освіта, 2002. — 398 с.: іл.

Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 1114 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUS



Наукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0