Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ПРЕДМЕТНО-ОБ’ЄКТНИЙ ЗМІСТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Кизименко Г.С., аспірант відділу державного фінансового контролю Відділення методології бухгалтерського обліку та фінансового контролю, ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, м. Київ, Україна

 

ПРЕДМЕТНО-ОБ’ЄКТНИЙ ЗМІСТ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ У МІНІСТЕРСТВІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

 

Підписання та ратифікація Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [1], знаменує новий етап реформування вітчизняної системи державного внутрішнього фінансового контролю (далі – ДВФК).

Як ключовий державний орган проведення єдиної державної бюджетно-фінансової політики і політики у сфері державного фінансового контролю в Україні, Міністерство фінансів України (далі – Мінфін) має стати для інших міністерств і центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ) взірцем функціонування новітніх механізмів ДВФК, зокрема функції внутрішнього аудиту – нової складової управлінської діяльності, що допомагає організації досягати поставлених цілей за допомогою систематичного, послідовного підходу до оцінки ефективності процесів управління та систем контролю й управління ризиками.

Об'єктом внутрішнього аудиту є діяльність ЦОВВ, його територіальних органів та бюджетних установ в повному обсязі або з окремих питань (на окремих етапах) та заходи, що здійснюються його керівником для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю [2].

Відповідно до Положення про порядок здійснення внутрішнього аудиту в Міністерстві фінансів України [3] внутрішнім аудитом є діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в Мінфіні, спрямована на удосконалення системи управління, запобігання незаконному, неефективному використанню бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у його діяльності та на підприємствах та установах, що належать до сфери його управління, поліпшення внутрішнього контролю.

Виходячи з міжнародного досвіду, можемо визначити, що ефективна реалізація функції внутрішнього аудиту в організації «надає об’єктивну і релевантну впевненість, та сприяє ефективності та продуктивності процесів корпоративного управління, управління ризиками та контролю» і, тим самим, додає вартості організації (та її зацікавленим сторонам), підвищує її корисність для суспільства [4].

У контексті прикладного застосування функцій внутрішнього аудиту окремого розгляду потребує прийнята у Мінфіні система управління.

Конституція України, Бюджетний кодекс України [5] та інші законодавчі акти України визначають Мінфін як ЦОВВ, що забезпечує формування державної фінансової та бюджетної політики.

В основі системи Мінфіну лежить бюджетна система України. Разом з тим, місцеві фінансові органи створюються тільки на регіональному рівні і в містах державного і обласного підпорядкування та їх районах. У містах районного підпорядкування, селах і селищах фінансові органи не створюються, а функції забезпечення бюджетного процесу покладаються, з одного боку, на районні фінансові органи, а з другого – на відповідні місцеві Ради народних депутатів. Місцеві фінансові органи мають, як правило, систему подвійного підпорядкування.

Провідне місце в системі органів Мінфіну належить центральному апарату міністерства, який складається з департаментів, управлінь, відділів та секторів. Кожний департамент так, чи інакше приймає участь у виконанні усіх функцій Мінфіну. Разом з тим, кожний з них має свою специфічну сферу діяльності.

До сфери управління Мінфіну також належать бюджетні установи, державні підприємства та казенні підприємства пробірного контролю.

Через Міністра фінансів Кабінет Міністрів України (далі – Кабмін) спрямовує і координує діяльність Державної фінансової інспекції України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної казначейської служби України і Державної фіскальної служби України [6]. Зазначені ЦОВВ також мають власну систему внутрішнього аудиту і тому повинні бути віднесені до об’єктів внутрішнього аудиту Мінфіну. Адже, відповідно до статті 18 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» [7] саме Міністр приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності ЦОВВ. До того ж, відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України [5] головний розпорядник бюджетних коштів (далі – РБК) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань РБК нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

Таким чином, виходячи із аналізу компетенції та існуючої системи управління Мінфіну, структура підконтрольних підрозділу внутрішнього аудиту суб’єктів та об’єктів внутрішнього аудиту з метою планування діяльності підрозділу внутрішнього аудиту (далі – ПВА) центрального апарату Мінфіну має включати три групи.

Першу групу формують структурні підрозділи апарату Мінфіну, а також підприємства та установи, що належать до сфери його управління, тобто безпосередньої сфери відповідальності міністерства. Для ПВА центрального апарату Мінфіну ці суб’єкти є безпосередніми підконтрольними суб’єктами для цілей внутрішнього аудиту. Стосовно них ПВА можуть проводитися усі різновиди (напрями) внутрішнього аудиту – аудит ефективності, аудит відповідності та фінансовий аудит. У ході таких аудитів об’єктами внутрішнього аудиту виступатимуть види діяльності та заходи, що вживаються керівниками таких підконтрольних суб’єктів для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю, у тому числі ті, що виконуються / вживаються в рамках формування і виконання бюджетних програм (підпрограм), контрольно-наглядових функцій, організації та надання адміністративних послуг. При цьому аудити ефективності, наприклад, формування і виконання бюджетних програм мають проводитися у головного виконавця такої програми (підпрограми), а у учасників бюджетної програми (підпрограми), які належать до першої групи підконтрольних суб’єктів, можуть проводитися аудити відповідності, фінансові аудити, у ході яких збиратимуться дані, необхідні для проведення аудиту ефективності.

До другої групи входять ЦОВВ, діяльність яких координується Кабміном через Міністра фінансів. Ці суб’єкти щодо ПВА Мінфіну не є безпосередньо підконтрольними, але від них (на письмові запити або, якщо це буде передбачено відповідними наказами Мінфіну, якими регламентується порядок здійснення координації діяльності цих ЦОВВ, завдяки виходу внутрішніх аудиторів безпосередньо на об’єкт) може одержуватися інформація, необхідна для проведення аудиту ефективності діяльності відповідних структурних підрозділів апарату міністерства, до повноважень яких віднесено здійснення координації відповідних ЦОВВ.

Третя група включає місцеві фінансові органи, які безпосередньо не належать до сфери управління (сфери відповідальності) міністерства. З огляду на адміністративно-територіальну і бюджетну реформи такі органи наділятимуться додатковими повноваженнями і тому не можуть бути не лише підконтрольними ПВА Мінфіну суб’єктами, а й, з точки зору здійснення внутрішнього контролю з боку самостійного структурного підрозділу Мінфіну, який здійснює методологічне забезпечення бюджетного процесу в частині місцевих бюджетів, матимуть більше самостійності у прийнятті управлінських рішень. ПВА Мінфіну може одержувати від таких органів інформацію на письмові запити в тій частині, яка буде потрібна, з огляду на цілі внутрішнього аудиту.

Список використаних джерел

  1. Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/847-2014-%D1%80 (дата звернення : 19.10.2015 р.). – Назва з екрана.
  2. Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-%D0%B (дата звернення : 19.10.2015 р.). – Назва з екрана.
  3.  Положення про порядок здійснення внутрішнього аудиту в Міністерстві фінансів України: наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2012 № 277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ftp://webmfu/nakazy/nakazy/ (дата звернення : 19.10.2015 р.). – Назва з екрана.
  4.  Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту (Стандарти). Редакція: травень 2013 року / Пер. з англ.: ВГО «Інститут внутрішніх аудиторів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://na.theiia.org/standards-guidance/Public%20Documents/IPPF%202013%20Ukrainian.pdf (дата звернення : 19.10.2015 р.). – Назва з екрана.
  5.  Бюджетний кодекс України : Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення : 19.10.2015 р.). – Назва з екрана.
  6.  Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF (дата звернення : 19.10.2015 р.). – Назва з екрана.
  7. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17.03.2011 № 3166-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3166-17 (дата звернення : 19.10.2015 р.). – Назва з екрана.
Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 286 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0