Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

ПРІОРИТЕТИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білик Т.Л., асистент кафедри економіки підприємства

Подільський державний аграрно-технічний університет,

м. Кам`янець-Подільський, Україна

 

ПРІОРИТЕТИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА КАМ`ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Діяльність суб’єктів малого підприємства орієнтована в першу чергу на місцевий ринок, тісно пов’язана з існуючими районними проблемами і залежить від умов, які створюються для існування малого підприємництва на місцевому рівні. Тому розвиток підприємництва саме на місцевому рівні є одним з ключових напрямів державної політики сприяння підприємництву.

Основним негативним показником, який спостерігається в розвитку малого підприємництва є висока частка підприємств, що спрацювали збитково. Фінансовий результат малих підприємств від звичайної діяльності до оподаткування у 2013 році становив 45910,7 тис. грн. прибутку, очікуваний результат на 2014 рік 50000 тис. грн. прибутку, із загальної кількості підприємств 20,8%  спрацювали у 2013 році збитково, сума збитків становить 6379,1 тис. грн. Очікування на 2014 становить 20% збиткових. Частка малих підприємств, які спрацювали прибутково у 2013 році 79,2%, очікувана кількість прибуткових підприємств у 2014 році - 80%.  Зазначений показник є особливо важливим в контексті соціально економічного розвитку, адже через збитковість  підприємств бюджети всіх рівнів недоотримують значної суми коштів. Поряд з цим існує можливість зменшення кількості збиткових підприємств, що позитивно впливатиме на показники розвитку малого підприємництва.

З метою проведення діагностування підприємницького середовища, застосуємо метод – SWOT аналізу (рис. 1).

SWOT аналіз

Сильні сторони Позитивні фактори сьогодення

Слабкі сторони Негативні фактори сьогодення

1. Наявність значної кількості трудових ресурсів (близько 35 тис. осіб працездатних)

1. Негативна вікова структура населення

2. Наявність потужної бази для розвитку рекреаційного господарства

2. Розвиток рекреаційної галузі гальмується сильною конкуренцією з боку підприємців, що працють в регіоні.

3. Наявність  покладів корисних копалин

3. Розиток будівельної галузі потребує значних капіталовкладень, що створює перешкоди для  малого  та середнього бізнесу, який не володіє значними фінансовими ресурсами.

4.  Близькість до західних кордонів країни

4.Недосконалість законодавчо регламентованих  механізмів експортно імпортної  діяльності заважає суб’єктам малого та середнього бізнесу проводити зовнішньо – економічні операції.

5. Близькість до потужної наукової бази (Вищі навчальні заклади м. Кам’янця – Подільського)

Низький рівень заробітньої плати

Можливості Позитивні можливості, які очікуємо в майбутньому

Загрози Негативні можливості, які очікуємо в майбутньому

1. Наявні трудові ресурси створюють можливості для розвитку трудомістких  виробництв.

1.Вікова структура населення характеризується значною чисельністю населення передпенсійного та пенсійного віку, що в перспективі призведе до зменшення пропозиції робочої сили на ринку трудових ресурсів району.

2. Подальший розвиток галузі дозволить створити значну кількість нових робочих місць в населених пунктах району.

2.  Нарощування різновидів послуг регіону може різко скоротити попит на послуги підприємців району, що в подальшому приведе до переорієнтації ринку.

3. Розроблені поклади корисних копалин дозволяють створювати підприємства будівельної галузі, проте подальший розвиток будівельного сектору проходитиме в контексті диверсифікації.

3. Інвестування коштів в будівельну галузь лише крупними підприємствами обмежує конкуренцію та призводить до монополізації ринку.

4. Економіко географічне становище району сприяє   налагоджуванню зовнішньоекономічих  зв’язків з країнами Євроспільноти та Молдовою

4.Експорто орієнтовані економіки країн конкурентів швидко займають вільні ніші на міжнародних ринках

5. Наявність висококваліфікованих спеціалістів дозволяє розвивати венчурний, консалтинговий бізнес та бізнес в галузі ІТ – технологій.

5. Низький рівень заробітної плати спеціалістів високого рівня призведе до  насичення ринку трудових ресурсів низькокваліфікованою робочою силою.  

Рис. 1. Елементи SWOT аналізу

Джерело:сформовано автором на основі [3]

Негативним показником є рівень заробітної плати зайнятих в малому підприємництві в Кам’янець-Подільському районі, яка становить 1316 грн. (25  підприємців виплачують заробітну плату нижче мінімальної). Згідно статистичних даних за 2014 рік середня заробітна плата працівників Кам’янець-Подільського району становить 3170 гривень. Подальше підвищення зазначеного показника матиме позитивне значення для соціального розвитку нашого регіону [1].

Проведений SWOT аналіз дозволяє зробити наступні висновки: наявні трудові ресурси, поклади корисних копалин та потужна база для розвитку є сприятливими умовами для стрімкого розвитку  малого та середнього бізнесу та мультиплікації їх у соціальні блага для населення району.  В протилежному випадку зловживання фактором часу, відстрочення зазначених кроків призводитиме до нівелювання конкурентних переваг перерахованих в  графі «сильні сторони» матриці SWOT. На основі проведеного аналізу можна виокремити наступні недоліки та диспропорції в розвитку економіки регіону, сфери підприємництва, а також проблеми, пріоритетні завдання які можна розв'язати за участю суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Головною метою є спрямування дій райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських об’єднань підприємців для концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших державних й місцевих ресурсів, виробничого та наукового потенціалу, ресурсів суб’єктів господарювання на створення і підтримання сприятливих умов розвитку малого і середнього підприємництва, формування та впровадження ефективної державно-громадської системи його обслуговування, підтримки та захисту.

Перелік пріоритетних завдань наступний: усунення адміністративних та організаційних перешкод у підприємницькій діяльності; формування сприятливого середовища для розвитку підприємництва; забезпечення відкритості та прозорості політики органів місцевого самоврядування щодо регулювання господарської діяльності; розвиток ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з підприємцями та їх громадськими об'єднаннями; створення рівних умов для суб’єктів підприємницької діяльності у використанні ресурсів територіальної громади міста та сіл району, як правило, на конкурентній основі (конкурс, аукціон); удосконалення інфраструктури підтримки підприємництва, зорієнтованої на надання комплексних та доступних послуг для підприємців; стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання; розвиток міжрегіонального та міжнародного економічного співробітництва; збільшення обсягів доступних для суб'єктів малого та середнього підприємництва фінансових ресурсів для забезпечення їх ефективного функціонування; розвиток системи інформаційного забезпечення; створення умов для розвитку підприємницької ініціативи соціально вразливих категорій населення, удосконалення соціально-трудових відносин; підвищення бізнес-освіти підприємців.

Цільовий проект 1  « Підтримка сільськогосподарського виробника  малого та середнього бізнесу»: всебічна підтримка і сприяння в  розвитку сільськогосподарських підприємств, особистих підсобних  та фермерських господарств. Пріоритетні завдання: покращення матеріально-технічного забезпечення сільгоспвиробників; розширення доступу сільгоспвиробників до фінансово-кредитних ресурсів через механізм  здешевлення  відсоткових ставок за кредити; збільшення обсягів внутрішніх і зовнішніх інвестиційних ресурсів для розвитку  сільськогосподарського виробництва;  вдосконалення  кадрового та інформаційного забезпечення сільгоспвиробників. Очікувані результати: збільшення обсягів виробництва сільськогосппродукції; зменшення рівня безробіття на селі; збільшення доходів сільського населення; підвищення  рівня знань і вдосконаленні практичних навичок прибуткового ведення господарства.

Мета проекту 2 «Створення бізнес-центрів на території району»: створення сприятливих умов для розвитку підприємництва в районі. Пріоритетні завдання : організація роботи бізнес центрів; залучення інвестицій в сферу малого бізнесу району;  супровід підприємців-початківців; надання послуг для суб’єктів господарювання. Очікувані результати: збільшення кількості  суб’єктів господарювання; створення додаткових робочих місць; збільшення надходжень в бюджет;  покращення бізне-середовища.

Таблиця 1

Заходи по реалізації проекту 1  « Підтримка сільськогосподарського виробника  малого та середнього бізнесу»

п/п

З А Х О Д И

Термін виконання

В и к о н а в ц і

Джерела фінансування

Вартість

тис.грн.

1.1

Сформувати програми підготовки майбутніх фахівців для малого підприємництва сільського господарства в професійно-технічних навчальних закладах та надати пропозиції по включенню  в навчальні плани

Щорічно

районний центр зайнятості, управління АПР,

відділ економічного розвитку і торгівлі,

професійно-технічні заклади

За рахунок власних кошторисних призначень

 

1.2

Сприяти укомплектуванню кадрового потенціалу сільського господарства через центри зайнятості шляхом проведення перепідготовки та профнавчання  безробітних

2015

2016

районний центр зайнятості

ФССНВБ

250

250

1.3

Сприяння  створенню на базі місцевих освітніх закладів (ЗОШ, ) груп із навчання традиційним народним технологіям виробництва консервованої продукції з місцевих продуктів для  подальшого відкриття власної справи

Щорічно

райдержадміністрація, органи місцевого самоврядування, управління освіти, молоді і спорту РДА

За рахунок власних кошторисних призначень

 

1.4

Організувати  навчальні семінари з фермерами, підприємцями з питань провадження нових механізмів, що забезпечують ефективну  роботу підприємств в умовах СОТ, звертаючи особливу увагу  на розвиток  органічного землеробства, енергозбереження

Постійно

районний центр зайнятості,

служба дорадництва,

управління  АПК

 органи місцевого самоврядування

-//-

 

1.5

Підтримка наукових досліджень у органічному виробництві

Постійно

Подільський аграрно - технічний університет

-//-

 

1.6

Організувати для безробітних сільської місцевості, інформаційні та тематичні семінари, тренінги з питань орієнтації на підприємницьку діяльність, звертаючи особливу увагу на  навчання традиційним народним ремеслам та  місцевим технологіям виробництва консервів

Постійно

районний центр зайнятості,

служба дорадництва,

управління  АПК

 органи місцевого самоврядування

-//-

 

1.7

Здійснення тематичних виїздів мобільних консультативних пунктів з питань сприяння розвитку селянських, фермерських господарств

Постійно

ЦССМ

 

-//-

 

2.1.

Забезпечити надання дотацій  сільськогосподарським роботодавцям на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних

2015

2016

районний центр зайнятості, роботодавці

 

ФССНВБ

150

150

2.2

Забезпечити надання одноразової допомоги для започаткування підприємницької діяльності на селі

Постійно

районний центр зайнятості

ФССНВБ

200

200

3.1

Забезпечити участь сільгоспвиробників

 у  семінарах з  питань роз’яснення чинного законодавства щодо ведення соціально відповідального бізнесу, легалізації “тіньової” зайнятості, детінізації заробітної плати найманих працівників

Постійно

райдержадміністрація,

районний центр зайнятості, ОДФС,

Пенсійний фонд,

служба дорадництва

органи місцевого самоврядування

За рахунок власних кошторисних призначень

 

Джерело:сформовано автором на основі [3]

Заходи щодо вдосконалення нормативного регулювання підприємницької діяльності спрямовані на: удосконалення законодавчої бази; упорядкування процедури розробки, прийняття, обліку, відстеження результативності, перегляду та скасування регуляторних актів; забезпечення роботи «гарячої лінії» з питань підприємницької діяльності;  впорядкування діяльності «Центру адміністративних послуг» [2].

Нестабільна суспільно-політична ситуація на Сході України, згортання інвестиційних процесів, посилення девальваційних очікувань національної валюти,  в першу чергу вдарили по банківських установах, які або припинили видавати кредити або стали видавали їх під високі відсотки й заставу, що у кілька разів перевищує суму кредиту. У таких умовах підприємці залишилися без можливості отримання кредитів на придбання приміщень, обладнання, або поповнення обігових коштів, вимушені відмовлятися від розширення свого бізнесу, створення нових робочих місць, залучення нових технологій тощо.

Ураховуючи зазначені проблеми, основу складають заходи, що спрямовані на: надання фінансово-кредитної допомоги на відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими підприємцями для реалізації інвестиційних проектів; надання кредитів для суб’єктів господарювання району через обласний фонд підтримки підприємництва на умовах спів фінансування;  створення банку даних щодо банківських та небанківських установ та переліку їх послуг в сфері мікрокредитування. Метою діяльності у сфері ресурсного та інформаційного забезпечення є забезпечення рівних умов отримання ресурсів територіальної громади району всіма суб’єктами господарювання, підвищення питомої ваги малого підприємництва у розвитку економіки району. З метою удосконалення механізмів взаємодії органів влади з громадськими об’єднаннями підприємців планується налагодження постійного діалогу “влада – підприємці”, забезпечення оперативності та відкритості обміну інформацією, підвищення ефективності управлінських рішень.

Досягнення зазначеної мети здійснюватиметься у напрямку: спрощення доступу суб’єктів малого підприємництва до ресурсної бази району; формування позитивного іміджу суб’єктів малого підприємництва; забезпечення підтримки малого підприємництва шляхом подальшого формування та розвитку інфраструктури; розширення взаємодії органів влади з громадськими об’єднаннями підприємців, розвиток соціального партнерства; створення сприятливих умов для залучення до підприємницької діяльності безробітних, жінок, молоді, інвалідів, звільнених у запас військовослужбовців; забезпечення соціального захисту найманих працівників; розвиток перспективних форм ведення бізнесу.

Мета формування інфраструктури підтримки підприємництва: об’єднати всі можливі джерела підтримки малого підприємництва в районі, зробити мале підприємництво привабливим для залучення іноземних і вітчизняних інвестицій, створити оптимальні механізми ефективного використання матеріальних, фінансових та інвестиційних ресурсів, донести дану інформацію до суб’єктів господарювання, створити оптимальну мережу підтримки  малого підприємництва.

Реалізація заходів на 2015-2016 роки дозволить: створити сприятливі умови для стійкого розвитку малого підприємництва; забезпечити поєднання інтересів району, споживачів та підприємців; сприяти розв'язанню економічних і соціальних проблем району завдяки забезпеченню зайнятості населення, створенню умов для зростання конкурентоспроможності економіки на основі активізації інноваційних процесів. Збільшення внеску малого бізнесу в економіку району і міста, зростання доходів працівників сфери малого підприємництва в свою чергу сприятиме формуванню середнього класу та посилить його вплив на процес побудови громадянського суспільства.

Список використаних джерел

  1. Діяльність суб`єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення : 11.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.
  2. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності [Текст] : [закон України : офіц.текст: за станом на 11.07.2014 р. // Верховна Рада України; Закон від 11.09.2003 № 1160-IV. – Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – N 9. – С. 79. – Доступно також з мережі Інтернет : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1160-15 (дата звернення : 11.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.
  3. Програма підтримки малого підприємництва у Кам’янець-Подільському районі на 2015-2016 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kprda.gov.ua/?page_id=5577 (дата звернення : 11.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.
Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 349 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0