Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_3_2015_10_30

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

Лагдан А.В., студентка, Смагло О. В., асистент

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

м. Вінниця, Україна

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ

 

Зростання продуктивних сил, створення світового ринку, поглиблення міжнародного поділу праці, формування світової системи господарства, інтернаціоналізація та глобалізація господарських зв’язків призвели до розвитку міжнародних валютних відносин, які за своєю сутністю є складною та багатогранною системою відносин, що прямо чи опосередковано пов’язані зі сферою зовнішньоекономічної діяльності. Валютні відносини наділені ознаками хаотичності, так як проявляють дії та прагнення окремих економічних суб’єктів при різноманітності їхніх інтересів та мотивацій. І в цьому сенсі саме валютний ринок виступає об’єктивним організатором валютних відносин, який сегментує та впорядковує прагнення різноманітних економічних агентів, а також, маючи зворотній вплив на валютні відносини, здійснює своєрідне їх регулювання. Таким чином, необхідність існування валютного ринку викликана потребою організації валютних відносин.

Дослідження проблем діяльності та розвитку валютних ринків привертають увагу багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців та практиків, що пояснюється розширенням спектру, оновленням і модернізацією валютних операцій, а саме:  О.В. Дзюблюк, Л.П. Петрашко, М.І. Савлук, Л. Бальцерович, Л.Н. Красавіна, Ф.С. Мишкін, М. Фрідмен, В.В. Шмельов та ряд інших [2].

Сучасні процеси, що відбуваються на валютному ринку, і в першу чергу проблеми курсових коливань, відіграють значну роль в економічному житті держави. Валютне регулювання може стимулювати економічний розвиток у країні та відповідно впливати на стан окремих секторів, галузей і підприємств, а також на місце держави на світовому ринку. Зміни ж в економіці країни та її міжнародному становищі, у свою чергу, впливають на розвиток валютних відносин й відповідним чином вносять коригування у валютну політику, що проводиться в державі. Розбалансованість валютного ринку, негативне сальдо торговельного балансу, високі темпи інфляції свідчать про те, що нині залишається нерозв’язаною проблема проведення ефективної валютної політики і визначення оптимального рівня валютного курсу [1, с. 40].

З одного боку, валютний ринок – це особливий інституціональний механізм, в основі якого лежать відносини з купівлі-продажу іноземної валюти між банками, брокерами й іншими фінансовими інститутами. З іншого, валютний ринок – це сукупність певних інститутів та механізмів, які у своїй взаємодії забезпечують можливість здійснювати валютні операції із врахуванням поточної ринкової ситуації [2].

На сьогодні валютний ринок в Україні – це переважно міжбанківський ринок, адже саме в ході міжбанківських валютних операцій здійснюється основний обсяг угод з купівлі-продажу іноземних валют . Важливим елементом валютної політики є валютне регулювання, тобто діяльність держави та уповноважених нею органів, спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійснення операцій з валютними цінностями [3, с. 340].

Національна валютна система є органічною частиною системи грошових відносин окремих держав. Її функціонування регулюється національним законодавством. На його основі встановлюється механізм взаємодії національних і світових валют, спосіб їх конвертованості, рейтинг та механізм регулювання валютних курсів, формування та використання міжнародної валютної ліквідності, золотовалютного запасу, кредитних ресурсів тощо [4].

Згідно з чинним законодавством на Національний банк України покладено завдання організації валютного ринку в Україні. У ст. 45 Закону України «Про Національний банк України» зазначається, що Національний банк визначає структуру валютного ринку України та організовує торгівлю на ньому валютними цінностями відповідно до законодавства України про валютне регулювання. Національний банк має повноваження щодо визначення офіційного курсу національної грошової одиниці до іноземних валют та проведення валютних інтервенцій з метою стабілізації валютного ринку [5].

За сучасних економічних умов, ускладнених світовою фінансовою кризою, національний валютний ринок переживає далеко не найкращі часи. Співвідношення гривні і долара хвилює не тільки професіоналів, а й широкі верстви населення України. Проте, крім дій Національного банку України, на валютні курси в Україні впливають і події світових валютних ринків. У найближчій перспективі валютний ринок буде підданий ще більшому дисбалансу, оскільки погіршаться темпи економічного зростання як на світовому рівні, так і в межах нашої держави. На функціонування валютного ринку вельми активно впливає стан макросередовища, коливання ділової активності та нестабільність в країні. Тому необхідно формувати заходи щодо регулювання валютного ринку з урахуванням усіх чинників впливу, загальнонаціональної програми економічного розвитку держави [4].

Широко застосовуються в Україні валютні обмеження щодо руху капіталів. НБУ регламентує порядок вивезення, переказування і пересилання за межі України коштів у іноземній валюті. Також НБУ регламентує порядок надання і одержання резидентами кредитів у іноземній валюті, якщо їх терміни і суми перевищують встановлені законодавством межі, порядок розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах за межами України та порядок переміщення громадянами валюти через митний кордон України. Наявність таких валютних обмежень в Україні свідчить про існування проблем, пов’язаних із наповненням внутрішнього валютного ринку країни іноземною валютою, і має на меті недопущення відпливу капіталів за межі країни [3, с. 340].

Питання стабілізації валютного ринку України дуже важливе в сучасних умовах. Економіка без ефективного валютного ринку просто не зможе функціонувати. Слід зазначити, що сучасна економіка України має розглядатися як невід’ємна частина світової економічної системи, де поглиблюються процеси регіоналізації та глобалізації, відбувається транснаціоналізація продуктивних сил і капіталів, утверджується інноваційна модель економічного розвитку [1, с. 44].

Отже, що перспективи України на міжнародному валютному ринку з фінансового погляду є негативними. До основних проблем належать можливість поступової девальвації гривні, що негативно впливає на макроекономічні показники розвитку, зростання рівня доларизації й необхідність подальшого стимулювання ринку. Зменшення валютних резервів, збільшення кредитної заборгованості, девальвація гривні, велика інфляція – усі ці показники можуть у разі не прийняття певних заходів призвести до дефолту національної валюти, а отже і всієї економіки України. З цієї метою необхідно проводити комплекс заходів, спрямованих на лібералізацію валютного ринку.

 

Список використаних джерел

  1. Мещеряков, А.А. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки [Текст] / А. А. Мещеряков, С. В. Сопотян // Вісник Академії митної служби України. – 2014. – № 1. – С. 40 – 45.
  2. Журавка, Ф.О. Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України [Електронний ресурс] / Ф.О. Журавка, І.О. Школьник. – Режим доступу: http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/Zhuravka_32.pdf (дата звернення : 16.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.
  3. Салмінський, Д.В. Валютне регулювання і контроль в сучасник умовах економічного зростання України [Текст] / Д.В. Салмінський // Міжнародна економічна політика : наук. журнал / ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – 2012. – Спец. вип.: у 2 ч. – Ч. 2. – С. 339 – 342.
  4. Пилипенко, В.В. Національний валютний ринок в контексті світового економічного простору [Текст] / В.В. Пилипенко. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/24632/43-Pilipenko.pdf?sequence=1(дата звернення : 16.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.
  5. Про національний банк України [Текст] : [закон України : офіц. текст : за станом на 12.08.2015 р. / Верховна Рада України; Закон від 20.05.1999 № 679-XIV. – Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999 – № 29 – ст.238. – Відомості доступні також з мережі Інтернет : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (дата звернення : 16.10.2015 р.). – Заголовок з екрана.
Категорія: Секція/Section_3_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 2012 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0