Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_4_2015_10_30

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ З

Опар Н. В., асистент кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

м. Івано-Франківськ, Україна

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

Сьогодні нові інформаційні технології - невід’ємна частина нашого життя. Цей феномен може інтенсифікувати процес навчання, формувати уміння працювати з інформацією та дослідницькі вміння, готувати особистість «інформаційного суспільства», розвивати комунікативні здібності. Інформаційні технології забезпечують швидке опанування навчального матеріалу, розвивають пізнавальні здібності та розумові якості студентів, сприяють активізації їх пізнавальної діяльності. Одним із завдань вищої технічної освіти є підготовка фахівця, який вільно орієнтується у світовому інформаційному просторі, має знання та навички щодо пошуку, обробки та зберігання інформації, використовуючи сучасні комп’ютерні технології.

Перехід до нових інформаційних технологій потребує створення умов для їхньої розробки, апробації й впровадження, пошуку розумного поєднання нового із традиційним старим. Це вимагає вирішення цілого комплексу управлінських, психолого-педагогічних, навчально-методичних та інших проблем. Можливі два напрямки використання інформаційних технологій у навчальному процесі, оскільки інформаційні технології можуть бути як об’єктом вивчення, так і засобом навчання, виховання, розвитку й діагностики засвоєння змісту навчання. Так, при першому напрямі засвоєння знань, умінь і навичок веде до усвідомлення можливостей інформаційних технологій та до формування вмінь їхнього використання при вирішенні різноманітних завдань. При другому – інформаційні технології є потужним засобом підвищення ефективності організації навчального процесу.

Сучасні інформаційні технології мають справу з використанням різного роду комп’ютерної техніки і програмного забезпечення для зберігання, перетворення, захисту, опрацювання, передачі та отримання інформації. Використання комп’ютерних технологій обумовлено рядом аспектів, зокрема психологічними, логічними, змістовими та організаційними. Цілеспрямоване, обґрунтоване, систематичне застосування комп’ютерних програм забезпечує розв’язок інформаційних, навчальних, контрольних та організаційних функцій.

Технологічне використання комп’ютера в навчальному процесі розв’язує ряд проблем: освітню – знайомить студентів з можливостями обчислювальної техніки; прищеплює їм уміння та навички доцільного її використання; формує уміння користуватись навчальними програмами; педагогічну – допомагає студентові швидко і якісно засвоювати навчальний матеріал; унаочнює навчальний процес; індивідуалізує навчання; організаційну – забезпечує можливість одночасного комп’ютерного тестування усіх студентів; проводить комп’ютерний контроль за якістю роботи та її економний облік [1].

Найбільш вагомим фактором підвищення ефективності навчання на думку дослідників О. І. Ільченко, Т. В. Козицькатої та О. В. Храпай є застосування комп’ютерних технологій у самостійній роботі студентів. У цьому випадку можна виділити два основні напрямки: із застосуванням програмно-комп’ютерного забезпечення (підготовка презентацій, конспектів, наукових робіт); із застосуванням мережі Інтернет (взаємодія з викладачем та іншими студентами у процесі підготовки до занять або контролю; пошук необхідної інформації тощо) [2].

Повноцінний розвиток системи вищої технічної  освіти сьогодні практично неможливий без використання Інтернет-технологій, які можуть використовуватися як у самому освітньому процесі, так і в системі управління навчальним закладом та структурними підрозділами. На новому інформаційному етапі розвитку суспільства особливо гостро постає завдання ефективного використання освітніх Інтернет-ресурсів у підготовці висококваліфікованих фахівців – випускників технічних навчальних закладів. Так, використання інформаційно-телекомунікаційних технологій  (ІТТ) як засобу індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності може підвищити ефективність навчального процесу якщо забезпечити: реалізацію індивідуально-орієнтованого підходу до підготовки студентів як фактору інтенсифікації навчання; комплексне використання засобів ІТТ з урахуванням їхніх можливостей забезпечення індивідуально-орієнтованого підходу в процесі навчання; теоретичну і практичну готовність викладачів і студентів до ефективного використання засобів ІТТ; розробку комплексного мультимедійного курсу і методику його використання на заняттях у вищих технічних навчальних закладах.

Значення освітніх Інтернет-ресурсів сьогодні полягає в необмеженому доступі до професійної, зокрема технічної, інформації, у використанні online курсів, веб-сайтів,  планів уроків, співпраці з  іншими викладачами та студентами, обміні інформацією з колегами і експертами  з інших країн тощо. Використання сучасних освітніх веб-ресурсів, більшість з яких опубліковано в мережі Інтернет, дозволяє: суттєво розширити можливості навчання шляхом застосування різноманітних форм, видів та способів представлення теоретичного, практичного, довідкового матеріалу;  значно покращити теоретичне викладання навчальних дисциплін;  ефективно організувати навчальну діяльність щодо самостійного здобуття знань, умінь та навичок та забезпечити умови самостійної навчальної діяльності для самонавчання, саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти; проводити діагностику інтелектуальних можливостей студентів, а також визначати рівень їх навчальних досягнень, готовність до певного виду діяльності; здійснювати управління навчальним процесом, автоматизувати процеси контролю результатів навчання, тренування, тестування; генерувати завдання в залежності від рівня інтелектуального розвитку кожної особистості та її попередньо набутого досвіду; працювати в сучасних телекомунікаційних середовищах, забезпечити управління інформаційними потоками даних [3].

Умови трансформації українського суспільства потребують всебічного аналізу нових способів, методів та механізмів використання інформаційних технологій у вищій технічній освіті, створення єдиного інформаційного простору системи освіти і формування інформаційно-комунікативного середовища кожного навчального закладу. Процес впровадження інформаційно-комунікативних технологій в освіту показав необхідність подальшого розвитку і використання сучасної комп’ютерної техніки, новітніх інформаційних технологій, нових віртуальних систем навчання для реалізації педагогічної мети і задоволення потреб суспільства в освітніх послугах.

 

Список використаних джерел

  1. Торубара, О. М. Застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] /
    О. М. Торубара // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 108.2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_2_108_20.pdf (дата звернення : 12.10.2015 р.). – Назва з екрана.
  2. Ільченко, О. І. Новітні інформаційні технології – запорука створення якісного педагогічного продукту [Електронний ресурс] / О. І. Ільченко,
    Т.В. Козицька, О.В. Храпай. – Режим доступу : https://sites.google.com/a/hrapay.
    com/elena/moi-publikacii/novitini (дата звернення : 12.10.2015 р.). – Назва з екрана.
  3. Савченко, З. В. Формування і використання інформаційних електронних науково-освітніх ресурсів [Електронний ресурс] / З. В. Савченко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2010. – № 4 (18). – Режим доступу : http://www.ime.edu-ua.net/em.html (дата звернення : 12.10.2015 р.). – Назва з екрана.

 

 

 

 

Категорія: Секція/Section_4_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 2174 | Рейтинг: 3.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0