Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_4_2015_10_30

УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

Семенишина І.В., к.ф.-м.н., доцент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець - Подільський, Україна

 

УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

 

Стрімкий науково-технічний прогрес, суцільна інформатизація та комп’ютеризація суспільства, виникнення нових технологій виробництва, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій потребують висококваліфікованих фахівців, які можуть швидко адаптуватися до нових умов на виробництві та на світовому ринку праці. Система вищої освіти України забов’язана  готувати таких спеціалістів для науки та народного господарства.

 В умовах розбудови української держави докорінно змінюється ситуація у вищій освіті, гостро постає необхідність її модернізації та розвитку. У національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті, Державній програмі «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» наголошується на необхідності запровадження у навчально-виховний процес особистіснорозвивальних технологій, зокрема інформаційно-комунікативних.

Слід зазначити, що наявність комп’ютерної техніки є важливим фактором розв’язання проблеми комп’ютеризації навчання студентів. Для ефективного впровадження інформаційних технологій науково-педагогічним працівникам необхідно знати цілі та завдання, провідні тенденції, напрями та шляхи впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес вищого навчального закладу.

Здійснити підготовку якісно нової генерації фахівців, у яких професіоналізм і компетентність поєднуються з широтою мислення та неординарністю підходів до наукових, виробничих і життєвих проблем, можливо лише за умови організації і забезпечення навчальної та наукової роботи у вищих навчальних закладах на рівні, який відповідає запитам сучасного інформаційного суспільства.

Математика і вища математична освіта в сучасних умовах відіграє особливу роль у підготовці майбутніх спеціалістів в галузі математики, інформатики, комп’ютерних та інформаційних технологій, техніки, виробництва, економіки, управління як у плані формування певного рівня математичної культури, інтелектуального розвитку, так і в плані формування наукового світогляду, розуміння сутності практичної спрямованості математичних дисциплін, оволодіння методами математичного моделювання.  

 Вагомий внесок у теорію та практику використання інформаційних технологій навчання зробили А. Андрєєв, Я. Ваграменко, А. Єршов, О. Дмітрієва, К Колін,Т. Назарова, В. Леонов та інші. В працях цих науковців  розглянуто шляхи підвищення, ефективності навчання з використанням технічних засобів навчання, проблеми комп’ютерізації при викладанні дисциплін. Використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі створює реальні можливості підвищення якості освіти. На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій застосування в процесі навчання комп’ютерних технологій стає невід’ємною частиною навчального процесу. Тому одним із пріоритетних завдань вищої школи є формування фахівця, мобільного на ринку праці та здатного до неперервної освіти. Аналіз останніх досліджень показав, що на сьогодні вже накопичено достатній опит використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищої школи. Сьогодні основним напрямком технологізації освіти (особливо вищої) є застосування в навчальному процесі інформаційних технологій для автоматизації виконання складних розрахунків та побудови математичних моделей.

У відповідності до Національної доктрини розвитку освіти пріоритетним завданням є впровадження сучасних інформаційно-комунікативних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

 Це досягається шляхом:

  •    забезпечення поступової інформатизації системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу;
  •    запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі інформаційно-комунікативних технологій поряд з традиційними засобами;
  •    розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності, залежно від конкретних потреб, а також випуску електронних підручників;
  •    створення індустрії сучасних засобів навчання, що відповідають світовому науково-технічному рівню і є важливою передумовою реалізації стратегій досягнення цілей освіти.

Сьогодні ми не можемо уявити собі висококваліфікованого спеціаліста  у будь-якій галузі, який не володіє  IT-технологіями, а отже у нас викладачів ВНЗ виникає проблема програмного забезпечення для комп’ютерної підготовки наших студентів. Особливе місце серед програмного забезпечення займають математичні програми. Ці програми викладачі використовують у науковій діяльності, а студенти знайомляться з ними в курсі інформатики. Тому вибір таких програм є дуже важливим.  

Виділимо наступні програми. Для вирішення математичних задач можна використовувати Octave --- який є потужною мовою програмування, сумісний з MATLAB. Існує зручне графічне середовище  QtOctave для роботи Octave.

Крім того, для вирішення завдань обчислювальної математики і проведення аналітичних розрахунків слід звернути увагу на математичний пакет Sage, який об'єднує безліч існуючих вільних пакетів в єдиному середовищі, написаний на Python.

Для розв’язання  диференціальних рівнянь в часткових  похідних методом кінцевих елементів і візуалізації рішення є вільно поширювані пакети freefem і freefem3d, які за своїми можливостями не поступаються модулю рішення рівнянь математичної фізики з пакету MATLAB.

Для побудови графіків і обробки даних, крім gnuplot існує велика кількість вільних програм: Extrema, RLPlot, Fityk, Gretl, MayaVi, Zhu3D, OpenDX, Veusz. Однією з найбільш вдалих програм для побудови двох і тривимірних графіків і аналізу даних є широкий пакет наукової графіки Scidavis. Його можливості можна порівняти з добре відомою проприетарной програмою Origin.

Проведення занять з математики за допомогою відомих математичних пакетів типу Mapple, Machcad i Mathematica дозволяє студентам одержати навички, необхідні в подальшій практичній діяльності, розвиває їх аналітичне мислення, дає можливість здійснювати інтеграцію математики з іншими галузями науки.

Отже, інформаційно-комунікативні технології це новий педагогічний інструмент, повноцінне використання якого відкриває перспективи впровадження інноваційних  педагогічних технологій.

 

Список використаних джерел

  1. Гриценчук, О.О. Досвід і напрями діяльності інформаційної освітянської мережі ЮНЕСКО для розвитку освітніх процесів України [Текст] / О.О. Гриценчук //  Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору. – Київ: Атіка, 2004. – С. 199-203.
  2. Некрашевич, В.В. Математичні проблеми  XXI століття [Текст] / В.В. Некрашевич, В.І. Сущанський  // У світі математики. – 2011. – Т.7 – Вип.1. –  С. 6-11.
  3. Триус, Ю.В. Інноваційно-комунікаційні технології навчання математики [Текст] / Ю.В. Триус, М.Л. Бакланова // Матеріали IV Всеукраїнської конференції молодих науковців  Черкаси, квітень 2010р. – ч. 2. – С. 68-69.
Категорія: Секція/Section_4_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 457 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0