Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_10_30_KamPodilsk » Секція/Section_4_2015_10_30

ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Васильєва О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри професійної освіти

Подільський аграрно-технічний університет

м. Кам'янець-Подільський, Україна

 

ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

 

Актуальність використання психотехнологій обумовлена інноваційними процесами, які відбуваються в сучасному освітньому просторі України.

Соціальний запит на високий професіоналізм в сфері освіти полягає в тому, що від сучасного педагога вимагають мобільності, адаптивності до мінливих соціально-економічних умов, інноваційності, креативності, здатності до саморозвитку, стресостійкості, ефективного використання внутрішнього ресурсу.

Психологічні технології забезпечують умови розвитку особистості, здійснення її права на творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку. Освоєння та застосування різних психотехнологій,  здатні значно прискорити процеси оновлення системи освіти загалом.

У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття «технологія» та «технологічний підхід» використовуються доволі широко. Термін «технологія» - грецького походження: techne - мистецтво, майстерність, logos - наука, закон; наука про майстерність [1,2].

Серед великої кількості сучасних технологій важливу роль відіграють гуманітарні. У найбільш загальному вигляді гуманітарні технології характеризуються як такі, що пов’язані безпосередньо з діяльністю людини (груп людей, організацій, соціальних систем). Часто їх називають «людинознавчими технологіями». Психологічні технології належать до основних гуманітарних технологій [3].

Основний зміст застосування психологічних технологій полягає у  внесенні змін у зміст, форми і напрями індивідуального розвитку особистості, її поведінки і світосприймання.

 Л. Карамушка називає психологічні технології психосоціальними [4]. О. Козлова зазначає, що психотехнології передбачають вироблення певних психологічних якостей і опосередковану передачу соціального досвіду, що пов’язаний з відтворенням алгоритмів мислення, дій та поведінки [5]. У свою чергу О. Шапран і В. Шапран визначають психологічну технологію як науково - обґрунтовану систему дій, операцій  та процедур, які  забезпечують цілеспрямований та поетапний розвиток в особистості певних  психологічних якостей та передачу їй досвіду соціальних взаємодій (спілкування, дії та взаємин) за допомогою впровадження інновацій [6].

Серед основних психотехнологій,  які сприяють формуванню ціннісно-мотиваційної сфери освітян, повноцінному професійному розвитку, подоланню кризових ситуацій, досягненню емоційної стійкості виділяють психопрофілактику, психологічне консультування, психокорекцію [7].

Психопрофілактика - створення умов, які сприяють адекватному реагуванню особистості на проблеми, що виникають при взаємодії зі світом професій. Вона спрямована на запобігання ситуацій, що викликають кризи, стреси, психологічну напругу, неблагополуччя в особистісному розвитку, а також на розробку рекомендацій щодо поліпшення соціально-професійних умов і підвищення психологічної несприйнятливості до факторів, що викликають психологічну напругу.

Психологічне консультування - процес надання допомоги особистості в подоланні кризових ситуацій, формуванні ціннісно-мотиваційної сфери, адекватної самооцінки, адаптації до реальних умов, досягненні емоційної стійкості. Однією з найбільш результативних форм консультування є бесіда [8].

Психологічна корекція - діяльність, спрямована на певні психологічні структури з метою забезпечення повноцінного розвитку і функціонування індивіда [2], сприяє усуненню відхилень в особистісному і професійному розвитку. Психокорекція може бути індивідуальною та груповою, коли ефект досягається при взаємовпливі та взаємодії всіх учасників групи.
Дієвими формами психологічної корекції є коучинг і тренінг.

Коучинг - індивідуальне тренування з метою мобілізації внутрішнього потенціалу особистості, формування мотивації, яка веде до досягнення кінцевого результату, підвищення ефективності діяльності в процесі самостійного вирішення проблем, що перешкоджають досягненню мети.

Результативність тренінгу полягає в тому, що передбачається вирішення проблем всього колективу освітньої установи, виявлення розбіжностей, неузгодженостей у взаємодіях педагогів та їх усунення, а також формування професійно важливих якостей окремої особистості.

Результати дослідження показали, що досить ефективними для професійного розвитку педагогів є наступні особистісно орієнтовані технології.

1. Підвищення соціально-психологічної компетентності (семінари, семінари-практикуми з проблем професійного розвитку, профілактики та подолання психологічних бар'єрів, проектування альтернативного сценарію професійного житті).

2. Удосконалення способів діяльності і супровід професійної кар'єри (створення умов для професійного зростання, підвищення кваліфікації, інноваційна діяльність, індивідуальна технологічна карта професійного розвитку).

3. Особистісно орієнтована діагностика (визначення психологічних бар’єрів професійного розвитку).

4. Оптимізація психологічного клімату в організації та міжособистісної взаємодії (кабінет психологічного розвантаження, оволодіння прийомами емоційної саморегуляції, корпоративна культура, спільні заходи) [7].

Таким чином, ефективне використання психотехнологій в освітньому закладі сприятиме активізації особистісного потенціалу педагогів, їх самореалізації та саморегуляції внутрішнього резерву самовдосконалення, здатності перебудовуватися і адекватно реагувати на непередбачені обставини і нові вимоги, досягненню значущих результатів у професійній діяльності.

 
Список використаних джерел

  1.  Психологічна енциклопедія [Текст] / [авт.-упоряд. Степанов О. М.]. – К.: Академвидав, 2006. – 424 с.
  2. Психотерапевтическая энциклопедия [Текст] / Под ред. Б. Д. Карвасарского. – [2-е изд.].  –  СПб: Питер, 2002. – 1024 с.
  3. Чернилевский, Д. В. Дидактические технологии в высшей школе [Текст] : учеб. пособие [для вузов] / Д. В. Чернилевский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.
  4. Технології роботи організаційних психологів [Текст] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Фірма «ІНКОС», 2005. - 366 с.
  5. Козлова А. А. Психотехнологии как средство формирования субъектной позиции клиента системы профконсультирования [Текст] : дис. канд. психол. наук: 19.00.13 / Александра Александрова Козлова. – М., 2002. – 216 с.
  6. Шапран О., Шапран В. Інноваційні технології в педагогіці та психології: їх сутність та різновиди [Текст] / О.Шапран, В.Шапран // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – Вип. 12. – С.147–153.
  7. Караяни, А.Г. Психотерапия и психокоррекция как методы психологической помощи [Текст] / А.Г. Караяни, И.В. Сыромятников  //  Прикладная военная психология. – СПб. : Питер, 2006. – 480 с.
  8.  Зеер, Э.Ф. Психология профессиональных деструкций: учеб. пособие для высш. шк. [Текст] / Э.Ф.Зеер, Э.Э.Сыманюк //  Эвальд Фридрихович Зеер, Эльвира Эвальдовна Сыманюк. – М.: Академический Проект, 2005. – 240 с.
Категорія: Секція/Section_4_2015_10_30 | Додав: clubsophus (2015-10-30)
Переглядів: 2181 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_10_30
Секція/Section_2_2015_10_30
Секція/Section_3_2015_10_30
Секція/Section_4_2015_10_30
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0