Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_2_2015_11_25

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

Часовнікова Ю.С., к.е.н., доцент,

Каравічева О.А., магістрант

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,

м. Харків, Україна

 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ

 

Економічні процеси, що відбуваються в країні, характеризуються активними трансформаційними та інтеграційними процесами. Міжнародна практика представляє пріоритетні можливості  для всіх сфер суспільства, що в свою чергу визначає необхідність впровадження нових реформ, в тому числі у бухгалтерському обліку. Роль облікової політики в діяльності підприємств, з розвитком бухгалтерського обліку у руслі імплементації національних та міжнародних стандартів обліку стала більш важливою. З урахуванням змін, що відбулися у податковому законодавстві, значимість облікової політики зросла в рази, оскільки формування об’єкту оподаткування податку на прибуток визначається тепер на даних бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку за відповідними правилами, загальними принципами та положеннями  потребує від підприємств створення певних нормативних документів, які б підтверджували існуючу облікову політику. Для забезпечення потреб керівництва в оперативній інформації для прийняття управлінських рішень, облікова політика повинна обґрунтовувати методики ведення бухгалтерського обліку, збору й обробки даних, з урахуванням галузевих особливостей.

Проблемним аспектам трансформації облікової політики підприємства за міжнародними стандартами присвячені роботи багатьох вітчизняних та іноземних науковців, серед яких Ф. Бутинець, Т. Барановській, А. Сисоєва,      М. Пушкар, Л. Гордієнко, М. Щирба, Л. Гуйда, В. Жолнер, Д. Хоптинський,    М. Ван Бреда. Проте можна зробити висновки, що недостатньо уваги приділялось питанням гармонізації нормативно-правового регулювання облікової політики у відповідності до міжнародного рівня.

Метою статті є дослідження сучасного стану та проблем формування облікової політики підприємства, критична оцінка її нормативно-правового забезпечення та формування пропозицій щодо можливих шляхів її покращення. Об’єктом дослідження є облікова політика, а предметом – проблемні аспекти формування облікової політики на національному рівні.

Облікова політика в цілому розглядається як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. На формування облікової політики на підприємстві впливає ряд факторів: форма власності (зобов’язання складати звітність  та вести бухгалтерський облік до вимог міжнародних стандартів); вид діяльності (мають бути висвітленні тільки ти елементи облікової політики, які відповідають певному підприємству); організаційна структура управління (наявність консолідованої фінансової звітності); масштаби діяльності, наявність дочірніх підприємств та відособлених підрозділів; форми розрахунків  з покупцями та постачальниками (впливають на величину прибутку); система оподаткування; автоматизована система ( впливає на форму ведення обліку).

Елементи облікової політики визначають в відношенні тих господарських операцій, які мають місце в діяльності підприємства. При цьому нормативною базою, якою керуються підприємства є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [1]; НП (С)БО 1 [2]; П (С)БО 6 (частково); листи та методичні рекомендації Міністерства фінансів України [3].

Проаналізувавши наведенні нормативно-правові акти, можна стверджувати, що національна база має ряд недоліків: відсутність чіткої межі між поняттями "облікова політика" та "облікова оцінка"; застосування ряду окремих елементів (термін корисного використання, вартісний критерій, методи амортизації та, переоцінка основних засобів); недостатність розкриття окремих елементів (готова продукція, незавершене виробництво та товарні запаси); недостатність розкриття сфери застосування окремих прийомів та методів (переваги, недоліки та ступінь впливу на фінансові результати); відсутність рекомендацій про відображення окремих господарських операцій (комерційна таємниця); незатверджена типова форма Наказу про облікову політику, що дозволяє підприємствам складати його в довільній формі.

В процесі формування облікової політики більшість підприємств зіштовхуються з низкою проблем. Перша помилка виникає при здійсненні вибору принципів, прийомів та методів бухгалтерського обліку із існуючої нормативної бази. В наказах про облікову політику можна знайти скопійований перелік певних елементів, так як більшість бухгалтерів сприймають принципи, прийоми та методи, як ті правила, які прописані в стандартах і є обов’язковими для всіх, що є невірним, оскільки облікова політика підприємства відображає позицію підприємства стосовно тих елементів обліку, щодо яких нормативні документи дають право вибору. Тобто якщо норма наказова, вона не повинна знаходити свого відображення в обліковій політиці підприємства, тому що це не являється обліковою політикою підприємства. Друга помилка, це формальне сприймання наказу про облікову політику. Більшість підприємств використовують або копіюють накази інших підприємств, що також не є вірним. Облікова політика повинна враховувати специфіку певного суб’єкта господарювання і розроблятися виключно з урахуванням його характеристик. 

Також часто виникають помилки внаслідок використання підприємством в наказі про облікову політику тих елементів, що не мають місця на даному підприємстві і взагалі не планується їх використання. Таке відбувається, наприклад, коли торгівельне підприємство використовує скопійований наказ про облікову політику сільськогосподарського підприємства, або навпаки. 

Вивчення діяльності вітчизняних підприємств дало змогу визначити,  що їх керівники не приділяють належної уваги процесу формування облікової політики, в результаті чого підприємства можуть самостійно впливати на фінансові  результати, що призводить до похибок в показниках фінансової звітності, створює умови для перекручування фінансових результатів. Через це, головним завданням керівництва підприємства є створення належної облікової політики, яка б дозволяла формувати об'єктивну та правдиву інформацію про фінансовий стан та результати діяльності підприємства. Проте, керівництво також повинно здійснювати постійний контроль за здійсненням облікової політики на підприємстві, проводити моніторинг змін у законодавчій базі та удосконалювати її в умовах інформаційного розвитку. 

Для того, щоб підприємства ефективно використовували облікову політику в своїй діяльності необхідно внести корективи в нормативно-правову базу: узгодити вимоги окремих нормативних документів; докладніше розкрити в нормативних документах сутність, особливості застосування, переваги та недоліки окремих елементів облікової політики; приділяти значну увагу використанню автоматизованого обліку, графікам документообігу, посадовим інструкціям; встановити жорсткі вимоги до змісту, порядку складання та затвердження, строків і порядку внесення змін до Наказу про облікову політику

Тому, слід відмітити, що формувати облікову політики потрібно дотримуючись певних етапів: визначити основні завдання використання об’єктів бухгалтерського обліку на базі яких буде  розроблена облікова політика;  ретельно проаналізувати та оцінити фактори, які  можуть впливати на здійснення вибору принципів, методів та складання фінансової звітності;  зіставити вибранні принципи та методи з потребами користувачів звітної інформації та їх відповідність  вибраним видам діяльності підприємства; оформити данні облікової політики відповідно до вимог чинного законодавства.

Актуальним питанням в вирішенні ряду проблем в сфері нормативно-правового забезпечення облікової політики залишається гармонізація національних стандартів з міжнародними.

 

Список використаних джерел

  1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Закон України № 996-ХІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://zakon2.rada.gov.ua. 2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 3. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
Категорія: Секція/Section_2_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 3739 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0