Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_2_2015_11_25

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД ЗА МСФЗ ТА НП(С)БО

Коцюба О., студентка

Науковий керівник : Семенишена Н.В., к.е.н., доцент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам’янець-Подільський. Україна

 

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД ЗА МСФЗ ТА НП(С)БО

 

Звіт про прибутки і збитки (Звіт про сукупний дохід) — це звіт про доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства. Відповідно до п. 10 IAS 1 з 2009 року він називається Звітом про сукупний прибуток. Звіт про сукупний прибуток може подаватися у двох формах — або Звіту про прибутки та збитки, або скороченого Звіту про сукупний прибуток.

Основними елементами цього звіту є:

 • доходи — це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов’язань, що призводить до зростання власного капіталу підприємства (крім зростання за рахунок внесків учасників);
 • витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або зростання зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (крім вилучення капіталу учасниками). Визнаються у звіті відповідно до принципу відповідності доходам, тобто відображаються у звіті в тому ж періоді, що й дохід, для отримання якого вони були понесені;
 • прибуток або збиток — загальна сума доходів за вирахуванням витрат без урахування компонентів іншого сукупного прибутку;
 • інший сукупний прибуток, який включає:
 1. переоцінку основних засобів і нематеріальних активів;
 2. актуарні прибутки та збитки від недержавних пенсійних планів;
 3. прибутки та збитки, що виникають від перерахунку фінансової звітності в іншу валюту подання;
 4. зміна вартості фінансових активів, передбачених для продажу;
 5. результати хеджування грошових потоків;
 6. загальний сукупний прибуток — сума, на яку збільшився капітал протягом певного періоду в результаті операцій та інших подій, але яка не є сумою збільшення в результаті операцій з власниками.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за аналогією до Міжнародних стандартів фінансової звітності починається зі статті «чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», що є цілком обґрунтованим з позицій спрощення читання фінансової звітності та її неперобтяження «податковою інформацією». Однак, в контексті такої зміни взаємоузгодження доходів відповідно до Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) та Податкової декларації з податку на прибуток підприємства буде проблемним.

Вилучення зі звіту доходів і витрат від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції, що визначаються лише сільськогосподарськими підприємствами також є обґрунтованим у зв’язку з умовністю визначення вартості продукції сільського господарства.

Відсутність у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) та переліку додаткових статей фінансової звітності доходів і витрат підприємства від надзвичайних подій, але наявність рахунків з однойменною назвою у Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій від 30.11.1999 р. № 291 [2] унеможливлює відображення такої інформації у звітності.

Стаття «податок на прибуток від звичайної діяльності» у новій формі Звіту про фінансові результати перейменована на «витрати (дохід) з податку на прибуток», що, ймовірно, передбачає розрахунок податку на прибуток тільки за даними фінансового обліку. Інформація про тимчасові і постійні податкові різниці за рекомендацією Міністерства фінансів України повинна накопичуватися в регістрах бухгалтерського обліку, зокрема шляхом виділення окремих граф для їх відображення (за відповідною класифікацією - тимчасова або постійна) або в інший спосіб, на вибір підприємства [4].

Тому, ймовірно, у Звіті про фінансові результати податкові різниці не знайдуть належного відображення, а будуть розшифровуватися у Примітках до річної фінансової звітності.

Розділ ІІ «Сукупний дохід» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) містить інформацію тільки про окремі види доходів підприємства, що не відповідає його назві.

Відповідно до визначення сукупного доходу в п. 3 НП(С)БО 1, результатом заповнення звіту про фінансові результати буде відображення змін у власному капіталі підприємства за звітний період унаслідок господарських операцій (що впливають на збільшення або зменшення чистого прибутку, збитків підприємства) та інших подій (що впливають на зміну решти видів власного капіталу підприємства, наприклад операції з отримання безоплатних необоротних активів). Єдиний вид операцій, які не повинні відображатися у звіті про фінансові результати, — це операції з власниками, що спричинили зміни власного капіталу підприємства.

 

Список використаних джерел

 1. Прохар, Н.В. Особливості та дискусійні аспекти фінансової звітності відповідно до Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]  / Н.В. Прохар. – Режим доступу :  dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/1814/1/Стаття%20ФЗ%20за%20НПСБО.pdf – дата звернення 21. 11.2015). – Заголовок з екрана.
 2. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» [Текст] : офіц. текст : за станом на 18.03.2014 р. / Мінфін України; Наказ, Положення, Стандарт від 07.02.2013 № 73. – Доступно з мережі Інтернет : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата доступу : 21.11.2015 р.). – Назва з екрана.
 3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст] : офіц. текст : за станом на 09.12.2011 р. Мінфін України; Наказ, План від 09.12.2011 № 1591 . – Доступно з мережі Інтернет : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11(дата доступу : 21.11.2015 р.). – Назва з екрана.
 4. Податковий кодекс України [Текст] : офіц. текст : за станом на
  20.09.2015 р. / Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112. – Доступно з мережі Інтернет : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – (дата доступу : 21.11.2015 р.). – Назва з екрана.
 5. Про затвердження положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці»: [Текст] : офіц. текст : за станом на 10.01.2012 / Мінфін України; Наказ, Положення від 28.05.1999 № 137. – Доступно з мережі Інтернет : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99. – (дата доступу : 21.11.2015 р.). – Назва з екрана.
Категорія: Секція/Section_2_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 1064 | Рейтинг: 5.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0