Архів / Archive

Головна » Статті » 2015_11_25_Lutsk » Секція/Section_3_2015_11_25

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Годнюк І.В., к.е.д, доцент,

Ксьоншка О.П, студент

Подільський державний аграрно-технічний університет

м. Кам`янець-Подільський, Україна

 

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

 

На сучасному етапі розвитку підприємств фінансовий результат діяльності - це найважливіший показник, що цікавить всіх користувачів облікової інформації. Фінансові результати суб’єктів господарювання відображають ефективність господарювання підприємства за всіма напрямами його діяльності, становлять основу економічного розвитку підприємства і зміцнення його фінансових відносин з партнерами. Зростання фінансового результату створює фінансову основу для самофінансування діяльності підприємства, здійснюючи розширене відтворення .

Не дивлячись на законодавче рішення цього питання та значні науково - практичні напрацювання, воно все ж залишається невирішеним. Дослідження питань щодо формування методичних підходів щодо визначення фінансових результатів в системі бухгалтерського обліку, є досить актуальними і багато в чому їх вирішення вплине на зміцнення економічного стану підприємства.

Трактування поняття «фінансовий результат» не було ніколи однозначним, в тому числі і в історичному контексті. Визначення фінансового результату, як підсумок діяльності господарюючого суб’єкта, історично привело до співіснування різних трактувань. Економічний зміст даного поняття залежить від цілей, досліджуваних у процесі господарської діяльності, від категорії користувача облікових даних, для якого проводилося виявлення фінансового результату та від набору облікових прийомів, якими володіє та чи інша облікова система [2].

Нормативно-правова база України взагалі не розглядає таке поняття, як «фінансові результати». Зокрема, у частині законодавчих актів з бухгал­терського обліку , а саме НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» обґрунтовано лише сутність понять «прибуток» та «збиток» [4].

Щодо думок відомих вчених, проф.Загородній А.Г. визначає фінансові результати як різницю між доходами та витратами підприємства чи його окремого підрозділу за певний час. Бутинець Ф.Ф. відповідно, як прибуток (збиток) від реалізації готової продукції (робіт, послуг). Пушкар М.С. трактує поняття фінансових результатів як прибуток чи збиток, отримані в результаті господарської діяльності [1,3].

Отже, в бухгалтерському обліку фінансовий результат визначається шляхом порівняння доходів та витрат підприємства. Отриманий результат характеризує якість діяльності (ефективність його операційної, фінансової, інвестиційної діяльності) підприємства, форма вираження якого може бути прибуток або збиток. Від розміру отриманого прибутку залежать формування власного капіталу, виконання зобов’язань перед бюджетом, фінансування інвестицій, а також платоспроможність підприємства.

Для відображення фінансового результату — за видами діяльності в господарствах використовують субрахунки до рахунка 79 «Фінансові результати», що знаходить відображення в оборотно-сальдовій відомості та формі фінансової звітності № 2 «Звіт про фінансові результати»:

791 «Результат операційної діяльності»

792 «Результат фінансових операцій»

793 «Результат іншої діяльності»

Отже, назва субрахунків рахунку 79 «Фінансові результати» передбачає визначення кінцевого наслідку дій певного виду діяльності: операційної, фінансової та іншої діяльності. Після списання на відповідні субрахунки рахунку 79 «Фінансові результати» доходів і витрат відповідного виду діяльності необхідно визначити між ними різницю і закрити на інший рахунок, а саме - на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».

Вважаємо за доцільне запровадити до рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)» субрахунки з обліку прибутку чи збитку за відповідним видом діяльності, а саме:

 1. «Нерозподілений прибуток від операційної діяльності»
 2. «Непокритий збиток від операційної діяльності»
 3. «Нерозподілений прибуток від фінансових операцій»
 4. «Непокритий збиток від фінансових операцій»
 5. «Нерозподілений прибуток від іншої діяльності»
 6. «Непокритий збиток від іншої діяльності»
 7. «Прибуток використаний у звітному періоді»

Така класифікація фінансових результатів за видами діяльності на рахунку 44 «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки») дозволить контролювати вплив результатів окремого виду діяльності на загальний результат діяльності підприємства. Це надасть інформацію внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень щодо покращення результатів в певному напрямку господарської діяльності [5].

Необхідність формування якісної інформаційної бази про результати діяльності на підприємстві безпосередньо пов’язана з переорієнтацією обліку на надання своєчасної, достовірної, повної та неупередженої інформації про фінансовий стан та результати діяльності. Рішення даної проблеми породжує необхідність формування інформаційної концепції бухгалтерського обліку фінансових результатів [2].

Підтримуємо думку проф. Дубініної М.В. і вважаємо, що структурними блоками цієї концепції можуть бути:

 •  вдосконалення облікових стандартів, націлення нормативних актів на якісне формування облікових даних про фінансові резултати діяльності господарюючого суб’єкта;
 •  система рахунків бухгалтерського обліку, що адаптована до специфіки діяльності сільськогосподарських підприємств та формування даних про фінансових результатах ;
 • система регістрів бухгалтерського обліку (форми внутрішньої звітності).

Практична реалізація запропонованих заходів сприятиме підвищенню ефективності рівня управлінських рішень.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на підвищення інформативності облікових даних про фінансові результати у фінансовій звітності.

 

Список використаних джерел

 1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник / Ф. Ф. Бутинець. - Житомир : Рута, 2001. - 672 с.
 2. Дубініна М.В. Напрями формування якісної інформаційної бази, щодо фінансових результатів аграрних підприємств / М.В. Дубініна // Фінансовий простір. – 2014. – №3(15). – С. 78-81.
 3. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник : навчальний посібник [Текст] / А. Г. Загородній, Г. Л. Возyюк. - Київ : Знання, 2010. - 1072 с.
 4. Загальні вимоги до фінансової звітності: національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1: від 7 лютого 2013 р., №73 / Міністерство фінансів України. — Офіц. вид. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 5. Тесленко Т. І. Облік фінансових результатів: проблеми та шляхи вдосконалення / Т. І. Тесленко, Н. В. Конькова // Бізнесінформ. — 2013. — №  4. C. 356–360.
Категорія: Секція/Section_3_2015_11_25 | Додав: clubsophus (2015-11-24)
Переглядів: 3081 | Рейтинг: 3.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2015_11_25
Секція/Section_2_2015_11_25
Секція/Section_3_2015_11_25
Секція/Section_4_2015_11_25
Секція/Section_5_2015_11_25
Секція/Section_6_2015_11_25
Секція/Section_7_2015_11_25
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0