Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_1_2016_03_31

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ТА РЕАЛІЗОВАНОЇ МОБІЛЬНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

Тілікіна Наталія

заступник директора з наукової роботи

Державний інститут сімейної та молодіжної політики

м. Київ

 

МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ ТА РЕАЛІЗОВАНОЇ МОБІЛЬНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ

 

Для оцінювання мобільності робочої сили актуальним є визначення рівня потенційної та реалізованої мобільності. Для аналізу мобільності робочої сили використовують абсолютні та відносні показники. Абсолютні показники не містять у собі аналітичну інформацію і застосовуються для порівняння та для розрахунку відносних показників. Як потенційну, так і реалізовану мобільність робочої сили можна вимірювати на мікро- і макрорівні. Мобільність робочої сили на мікрорівні, який представлено внутрішніми ринками праці підприємств та організацій, досліджується за такими показниками: оборот за прийняттям, оборот за вибуттям, коефіцієнт обороту за прийняттям, коефіцієнт обороту за вибуттям, коефіцієнт загального обороту, коефіцієнт заміщення, коефіцієнт плинності робочої сили, коефіцієнт постійності кадрів, коефіцієнт стабільності кадрів (див. табл.).

При розширенні внутрішнього ринку праці підприємства за рахунок переміщення працівника між підприємствами та галузами відбувається зміна внутрішньофірмової мобільності робочої сили на міжфірмову та територіальну. В останньому випадку мобільність робочої сили пов’язана зі зміною місця проживання, що дозволяє розглянути переміщення робочої сили на мезо-, макро- та мегарівнях. Реалізована мобільність робочої сили на мезо-, макро- та мегарівнях може визначатися як інтенсивність та обсяг міграційного руху в середині окремої територіальної одиниці, регіону, країни та за її межами. Показники реалізованої територіальної мобільності розраховуються як на підставі інформаційної бази Державної служби статистики України, перепису населення та вибіркових обстежень домогосподарств.

Таблиця

Абсолютні та відносні показники оцінювання реалізованої мобільності робочої сили на мікро-, меза-, макро- та мегарівні

Тип

Назва показника

Розрахунок показника

Мікрорівень

Абсолютні показники

Оборот за прийняттям

Чпр – чисельність прийнятих працівників за даний період

Оборот за вибуттям

Чв – чисельність вибулих працівників за даний період

Чисельність працівників, що змінилися

Чз = Чпр – Чв

Відносні показники

Коефіцієнт обороту за прийняттям [2, 4, 8]

Коп = Чпр / Чср,

де Чср – середньооблікова кількість працівників за даний період

Коефіцієнт обороту за вибуттям [2, 4, 8]

Ков = Чв / Чср

Загальний коефіцієнт обороту [2, 4, 8]

Ко = (Чп + Чв) / Чср

Коефіцієнт плинності кадрів [2, 4]

Кп = (Чусж + Чунд) / Чср,

Чзвб – чисельність звільнених за власним бажанням; Чзпд – численність звільнених за прогул і порушення трудової та виробничої дисципліни

Коефіцієнт заміщення робочої сили [4]

Кз = Чпр / Чв = Коп / Ков

Коефіцієнт постійності кадрів [4, 8]

Кпос = Чпр / Чср х 100,

Чпр –  чисельності працівників, які працювали протягом усього календарного року (з 1 січня по 31 грудня)

Коефіцієнт стабільності кадрів [4, 7]

Кстаб = Чсо / Чср *100,

де Чсо – чисельність осіб, які працюють у даній організації тривалий час (3-5 років)

Мезо-, макро- та мегарівні

Абсолютні показники

Кількість прибулих

Чвиб – кількості вибулих  за рік для даної території

Кількість вибулих

Чприб – кількості прибулих за рік для даної території

Сальдо міграції або міграційний приріст (скорочення) [6]

См = Чвиб – Чприб

Відносні показники

Коефіцієнт прибуття [1]

Кпр = Чпр / Чнас. × 1 000,

де Чнас – середньорічної чисельності населення, що проживає на цій території

Коефіцієнт вибуття [1]

Квиб = Чвиб / Чнас × 1 000

Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) [6]

Kм = (Чпр – Чвиб) / Чнас × 1 000 або Км = Кпр – Квиб

Коефіцієнт інтенсивності міграційного обороту [5]

К о = (Чпр + Чвиб) / Чнас × 1000

Коефіцієнт ефективності міграції

К ефект = (Чприб - Чвиб  /  Чприб + Чвиб) х 1000

 

Основними показниками міграції населення в країні та за її межами є кількість прибулих, кількість вибулих, сальдо міграції, сальдо міграції або міграційний приріст (скорочення). Ці показники міграції є абсолютними та мають деякі аналітичні обмеження, тому що не відображають зміни процесу міграції. Для оцінки інтенсивності міграційних процесів обчислюються відносні величини (коефіцієнт прибуття, коефіцієнт вибуття, загальний коефіцієнт міграційного приросту, коефіцієнт інтенсивності міграційного обороту, коефіцієнт ефективності міграції, відносне сальдо міграції), які є придатними для тимчасових  просторових зіставлень [1].

Основною передумовою виникнення потенційної мобільності є незадоволеність місцем роботи чи місцем проживання, або економічні та соціальні фактори, які призводять до постійної або тимчасової зміни місця проживання у зв’язку зі зміною виду зайнятості. Коли незадоволеність працею сягає своєї критичної позначки, працівник приймає рішення про підвищення свого соціально-трудового статусу, про зміну роботи або місця проживання. Потенційну готовність до таких змін можна виявити за результатами соціологічного дослідження, яке відображає схильність населення усієї країни чи окремого регіону до мобільності, а також оцінити рівень потенційної мобільності, простежити її динаміку, спрогнозувати майбутні переміщення робочої сили. Соціологічні дослідження демонструють не лише потенційну, але й реалізовану мобільність, проте вони мають певну статистичну похибку.

Індикатором потенційної мобільності також є такі якісні характеристики працівника: освіта, рівень кваліфікації, досвід роботи, професійні навички, стан здоров’я, сімейний стан, наявність дітей тощо. Окрім цього механізм потенційної мобільності обумовлюється інституційними і територіальними факторами – політичними, соціально-економічними та культурними особливостями регіону приймання (ситуація на ринку праці, податкове й правове законодавство, міграційна політика країни приймання та її територіальним розміщенням).

Основними джерелами інформації для розрахунку реалізованої та потенційної мобільності робочої сили є: адміністративні статистичні дані; вибіркові обстеження підприємств із питань статистики праці; статистика міграційного руху населення; перепис населення; вибіркове обстеження домогосподарств [3]; соціологічні дослідження чи вивчення громадської думки населення або цільової групи щодо міграційних намірів і реалізованої міграції.

Таким чином, для оцінювання територіальної мобільності робочої сили актуальним є визначення рівня потенційної та реалізованої мобільності робочої сили. Основними джерелами інформації для розрахунку мобільності робочої сили виступають дані офіційної статистики та результати соціологічних досліджень, які взаємодоповнюють один одного, оскільки офіційна статистика не дає точних даних, наприклад, про чисельність населення, яке неофіційно працює за кордоном, а також осіб, що включені в маятникову міграцію.

 

Список використаних джерел

  1. Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология труда: Учебник для вузов.  – М.: ЮНИТИ, 1999. – 407 с.
  2. Азаренков Г.Ф., Петряєва З.Ф., Хмелинко Г.Г. Економічний аналіз. – Харків: ХДЕУ, 2003. – 207 с.
  3. Грішнова О. А. Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / О. А. Грішнова. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Т-во "Знання", КОО, 2007. – 559 с.
  4. Кожанова Є.П., Отенко І.П. Економічний аналіз. – 2-ге вид., доопрац. і доп. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 340 с.
  5. Мезенцев К., Яковенко Є. Особливості динаміки міграційних процесів в Сумській області / Матеріали VIII Всеукраїнської студентської наукової конференції „Cучасні проблеми природничих наук”, присвяченої здобуткам і результатам наукових досліджень у галузі природничих наук. Ніжин, 17–18 квітня 2013 р. – “Наука-сервіс”, Ніжин – 2013.
  6. Наказ Державного комітету статистики України від 13.12.2006 р. №602 «Про затвердження Методологічних положень щодо статистичного аналізу чисельності та складу населення» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/nas/nas_04.pdf
  7. Никифоренко В.Г. Управління персоналом / Навч. посібник. – Одеса: Атлант, 2013. – 275 c.
  8. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2-ге вид., стер. – К.: Алерта, 2003. – 485 с.

 

Категорія: Секція/Section_1_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 414 | Рейтинг: 5.0/2
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0