Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_4_2016_03_31

ДО ПИТАННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

Драчук Юрій

д.е.н., професор

Луганський національний університет імені Тараса Шевченко

м. Старобільськ

Сталінська Олена

д.е.н., професор

Донецький національний університет

м. Вінниця

Трушкіна Наталія

магістр з економіки

Інститут економіки промисловості НАН України

м. Київ

 

ДО ПИТАННЯ ВЕНЧУРНОГО ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

 

До ефективних форм фінансового забезпечення інноваційних проектів відноситься венчурне інвестування, де джерелом фінансових ресурсів є венчурний капітал. Збільшення обсягу венчурних інвестицій дозволяє реалізовувати високоризикові інноваційні проекти, активізувати інноваційну діяльність в економічному розвитку країни в умовах єдиного інвестиційного-інноваційного простору з масштабним транснаціональним перетином капіталу і новітніх технологій.

Для економіки України венчурне підприємництво виступає новим видом діяльності. Можливі складності дослідження питань венчурного підприємництва при недостатньому його розвитку потребують розгляду венчурного інвестування в країнах – світових лідерах для імплементації у вітчизняну практику кращого зарубіжного досвіду [1–7]. Вищевикладене засвідчує актуальність і значущість рішення проблеми інституціонального забезпечення венчурного фінансування інноваційного розвитку вітчизняної промисловості, що й обумовило вибір даної теми дослідження.

За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу, кількість компаній з управління активами (КУА) скоротилася за 2007–2015 рр. на 6,9%. Кількість інститутів спільного інвестування (ІСІ) зросла за цей період на 40,4%. Загальна вартість активів ІСІ становила 2015 р. 238,62 млрд грн, або на 15,6% більше порівняно з 2014 р. (табл. 1).

Таблиця 1

Показники розвитку ринку спільного інвестування в Україні

Роки

Показники

Кількість КУА

у % до попереднього року

Кількість ІСІ

у % до попереднього року

Загальна вартість активів ІСІ,

млн грн

у % до попереднього року

2007

334

100,0

834

100,0

40780,4

100,0

2008

409

122,5

888

106,5

63265,1

155,1

2009

380

92,9

985

110,9

82540,9

130,5

2010

339

89,2

1095

111,2

108126,5

131,0

2011

341

100,6

1125

102,7

126789,6

117,3

2012

353

103,5

1222

108,6

157201,1

124,0

2013

347

98,3

1250

102,3

177523,0

112,9

2014

336

96,8

1188

95,0

206360,0

116,2

2015

311

92,6

1171

98,6

238624,0

115,6

Складено за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу.

 

Аналіз показує, що питома вага вартості чистих активів венчурних фондів зросла за 2007–2015 рр. на 5,4% у загальній вартості активів ІСІ. Сукупна вартість чистих активів венчурних фондів  становила в 2015 р. 170,04 млрд грн, що на 8,5% більше порівняно з 2014 р. (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка вартості чистих активів венчурних фондів

Роки

Показники

Сукупна вартість чистих активів венчурних фондів, млн грн

у % до попереднього року

Питома вага вартості чистих активів венчурних фондів у загальній вартості активів ІСІ, %

2007

36451,98

100,0

89,8

2008

58694,30

161,0

92,8

2009

76028,21

129,5

92,1

2010

99236,05

130,5

91,8

2011

103656,91

104,5

92,0

2012

129498,42

124,9

93,0

2013

149880,84

115,7

94,6

2014

156720,40

104,6

94,3

2015

170038,10

108,5

95,2

Складено за даними Української асоціації інвестиційного бізнесу.

 

На основі фактичних даних загальної вартості активів ІСІ та сукупної вартості чистих активів венчурних фондів розраховано коефіцієнт варіації цих показників (V) як відношення середньоквадратичного відхилення (s) до середньої арифметичної величини показника (xср.), ступінь відхилення одержаних значень (табл. 3). При більшому значенні коефіцієнта варіації спостерігається більша мінливість ознаки. При коефіцієнті варіації менше 33% така сукупність вважається однорідною.

Таблиця 3

Показники варіації загальної вартості активів ІСІ

та сукупної вартості чистих активів венчурних фондів *

Показники

Загальна вартість активів ІСІ

Сукупна вартість чистих активів венчурних фондів

xср., млн грн

133467,8

108911,7

s, млн грн

62959,4

43587,9

V, %

47,2

40,0

*Авторські розрахунки.

 

За розрахунками, коефіцієнт варіації загальної вартості активів ІСІ становить 47,2%, що майже в 1,2 рази перевищує значення коефіцієнта варіації сукупної вартості чистих активів венчурних фондів (40%), що означає: фактичні дані загальної вартості активів ІСІ та сукупної вартості чистих активів венчурних фондів не є однорідними сукупностями, оскільки значення коефіцієнтів варіації більше 33%. Характерною ознакою цих показників є їх мінливість та значні коливання, тобто спостерігається нерівномірне венчурне інвестування інноваційного розвитку промисловості.

Одержані на основі середнього темпу зростання розрахунки свідчать, що в 2016 р. прогнозується подальше скорочення кількості компаній з управління активами на 7,8% порівняно з 2007 р. і становитиме 308. Кількість інститутів спільного інвестування зростатиме на 46,5% і складатиме в 2016 р. 1222. Загальна вартість активів ІСІ становитиме 297,59 млрд грн, що на 24,7% більше порівняно з 2015 р. Сукупна вартість чистих активів венчурних фондів складатиме в 2016 р. 206,14 млрд грн, що на 21,2% більше порівняно з 2015 р.

Отже, за дослідженнями, ринок венчурних інвестицій в Україні залишається непрозорим. До чинників, що мають негативний вплив на ефективність розвитку інституціонального середовища інноваційної діяльності в Україні, слід віднести: відсутність нормативно-правових актів, які забезпечують функціонування системи венчурного фінансування малого інноваційного бізнесу; недостатній обсяг вітчизняних інвестиційних ресурсів (банки, пенсійні фонди, страхові організації не беруть участі в роботі венчурних компаній) і, як наслідок, слабке формування національного інвестиційного портфеля; використання переважно іноземного венчурного капіталу за мінімальної участі українського, що різко знижує привабливість даної сфери для зарубіжних інвесторів; неефективне використання коштів венчурних фондів; недостатня розвиненість інфраструктури, яка здатна забезпечити ефективне співробітництво суб'єктів венчурної індустрії і малих інноваційних фірм; відсутність економічних стимулів для залучення прямих інвестицій у підприємства високотехнологічного сектора, що забезпечують прийнятний ризик для венчурних інвесторів, відсутність гнучкої системи оподаткування венчурного бізнесу; недоліки кваліфікованого менеджменту венчурними фондами; слабка прозорість ринку інтелектуального капіталу і вітчизняних підприємств для венчурних інвесторів, що призводить до труднощів в пошуку підприємств-реципієнтів та інноваційних проектів під венчурні інвестиції.

На основі аналізу та узагальнення передового зарубіжного досвіду інституціонального забезпечення венчурного фінансування інноваційного розвитку промисловості запропоновано можливі напрями його розвитку та вдосконалення: подальше формування законодавства та активної державної підтримки; залучення великих зарубіжних і вітчизняних компаній до розвитку інноваційних технологій – забезпеченні тісної взаємодії всіх ланок інноваційного ланцюжка; розвиток системи експертизи та сервісних послуг; ефективне використання грантових коштів тощо.

До державної підтримки венчурного фінансування інноваційних проектів в Україні може бути віднесено: законодавче та нормативно-правове регулювання науково-технічної, інноваційної та венчурної діяльності; вирішення правових проблем інтелектуальної власності, системи пільг і мотивації праці; створення і підтримка економічних умов і стимулів розвитку венчурного підприємництва за системою держзамовлення, вдосконалення планування науково-технічного розвитку, ефективних фінансово-кредитних важелів; організаційно-управлінські умови венчурної індустрії в управлінні державною власністю; умови для залучення приватного венчурного капіталу в розвиток інноваційного підприємництва; формування та розвиток інституціональної та галузевої венчурної інфраструктури на засадах публічно-приватного партнерства.

Відзначені вище  заходи слід здійснювати відповідно до стратегії державної політики в сфері венчурного бізнесу, що має входити до єдиної концепції розвитку інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні. Для вирішення проблем венчурного підприємництва необхідна активна державна політика, що спрямована на створення сприятливих умов та відповідної інфраструктури для реалізації інновацій.

 

Список використаних джерел

  1. Соловйов, В. П. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики: монографія [Текст] / В. П. Соловйов, Г. І. Кореняко, В. М. Головатюк. – К.: Фенікс, 2008. – 224 с.
  2. Лобас, І. Зарубіжний досвід державної підтримки венчурного інвестування інноваційної діяльності [Текст] / І. Лобас // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – Вип. 2. – С. 196–203.
  3. Клименко, В. В. Венчурне фінансування інноваційного розвитку: світовий досвід і Україна [Електронний ресурс] / В. В. Клименко. – Режим доступу: http://jml.nau.edu.ua/index.php/JMV/article/viewFile/2875/2864.
  4. Ільїна, К. О. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки [Текст] / К. О. Ільїна // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2013. – Вип. 23.1. – С. 195–203.
  5. Дмитрів, В. І. Світовий досвід фінансового регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. І. Дмитрів // Ефективна економіка. – 2014. – № 7. – Режим доступу до журн.: http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=3214.
Категорія: Секція/Section_4_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 678 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0