Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_4_2016_03_31

РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Васильців Тарас

д.е.н., професор,завідувач кафедри фінансів, кредиту та страхування

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

Шехлович Андріана

аспірант

Науковий керівник: д.е.н., професор Васильців Т.Г.

Національний інститут стратегічних досліджень

м. Київ, Україна

 

РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СФЕРИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

 

Україна володіє значним науково-технологічним та інноваційним потенціалом, здатним забезпечити структурну трансформацію національної економіки і високий рівень інноваційної безпеки держави. У складі СРСР Україна займала провідні позиції за показниками науково-технологічного та інноваційного розвитку, зокрема у 1990 р. в Україні було зосереджено 6,5 % світового науково-технологічного потенціалу, 13-15 % сукупного дослідницького потенціалу [1]. Від СРСР Україна успадкувала розгалужену систему науково-дослідних центрів, дослідно-конструкторських установ і високотехнологічних виробництв, які розробляють 17 з 50-55 існуючих у світі макротехнологій (з 21 на пострадянському просторі) [2]. Наукова діяльність в Україні здійснювалася у 1900 наукових установах, організаціях і підприємствах, у яких було зайнято майже 500 тис. наукових працівників, у тому числі 6,5 тис. докторів наук, 150 тис. кандидатів наук (або 5,4 % всього працездатного населення країни). Для порівняння у США цей показник становив 6,4 % [3, c. 184].

У сучасних умовах Україна залишається у числі світових лідерів за багатьма напрямами фундаментальної науки (фізика, математика, інформатика, хімія, фізіологія, медицина); входить до восьми країн світу, які мають необхідний науково-технологічний потенціал для створення авіакосмічної техніки, і до топ-десяти суднобудівних країн світу; посідає 9-те місце серед найбільших експортерів зброї [4]. За даними Міжнародного телекомунікаційного союзу, Україна знаходиться на 81-му місці в світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [5].

Разом з тим, за останні два десятиліття стан науково-технологічної сфери в Україні суттєво погіршився та не відповідає особливостям конкурентних викликів посттрансформаційного етапу розвитку світової економіки. Особливо негативні тенденції характерні для кадрової складової науково-технологічного потенціалу України, що відображається передусім у інтенсивній еміграції кадрів вищої кваліфікації, яка відбувається впродовж усього періоду незалежності (з 1996 по 2013 рр. з України на постійне місце проживання за кордон виїхали 1622 учених, з них найінтенсивніше науковці емігрували у США, Німеччину й Росію). Кількість фахівців, які виконують НДДКР, скоротилась з 170,6 тис. осіб у 2005 р. до 123,2 тис. осіб у 2013 р., кількість кандидатів наук, задіяних у виконанні науково-технічних робіт - з 17 тис. осіб у 2005 р. до 15,9 тис. осіб у 2013 р. Таким чином, подальше кількісне і якісне скорочення вітчизняного наукового кадрового потенціалу становить реальну загрозу перспективі впровадження інноваційної моделі економічного розвитку України.

Вкрай негативною є тенденція до зменшення кількості організацій, що виконують НДДКР, особливо у сфері технічних наук (з 800 у 2005 р. до 483 у 2013 р.) та природничих наук (з 462 у 2005 р. до 389 у 2013 р.). На противагу цьому, кількість організацій, які діють, наприклад, у галузі гуманітарних наук, зросла у 1,5 рази. В структурі організацій, що виконують наукові та науково-технічні роботи, за секторами науки порівняно з 2005 р. скоротилася кількість організацій галузевого профілю на 304 од., а наукових установ вузівського профілю – збільшилася на 5 од. Зауважимо, що за період 2005-2013 рр. частка науково-дослідних організацій державного сектору збільшилася з 33,2 % до 39,9 % (на 6,7 %), що засвідчує посилення ролі держави у даній сфері. Натомість, негативно, що частка організацій підприємницького сектору  зменшується – на 11 % у 2013 р. до 2005 р. та на 0,1 % – за останній рік. Це свідчить про зниження ролі науково-дослідних інституцій у активізації інноваційних процесів як передумови забезпечення інноваційної безпеки держави та конкурентоспроможності національного господарства.

Суттєві проблеми пов'язані з обмеженими обсягами фінансування наукових та науково-технічних робіт (ННТР), що є однією із основних причин погіршення стану інноваційної сфери. Законом України “Про наукову та науково-технічну діяльність” визначено, що бюджетні витрати на наукові дослідження та розробки мають становити не менше 1,7 % ВВП. Однак, на практиці загальні витрати на вказані цілі (за рахунок усіх джерел) в Україні за досліджуваний період були значно нижчими та не перевищували 1,3 % ВВП. Показник наукоємності ВВП в Україні є одним з найнижчих у порівнянні з розвинутими країнами світу. Так, у 2013 р. цей показник за усіма джерелами фінансування наукової сфери склав 0,77 % ВВП, а з держбюджету досяг мінімально низького рівня – 0,33 % ВВП.

Внаслідок використання принципу залишкового бюджетного фінансування науково-технологічної сфери, а також майже повної відміни 2005–2007 рр. системи державного стимулювання щодо залучення інвестиційних ресурсів реального сектору економіки у наукові дослідження та розробки, бюджетна частка в загальному фінансуванні науки (яка до цього була на рівні 27–34 %, що відповідало стандарту розвинутих країн) зросла до 45 % за рахунок відносного скорочення частки витрат на дослідження й розробки з боку суб’єктів підприємницької діяльності, що призвело до зниження рівня інноваційної активності підприємств (у 2005 р. – 32,6 %, у 2010  р. – 21,8, у 2013 р. – 20,7 %). Водночас, у ЄС одним із найбільших інституційних інвесторів, що вкладає кошти в НТТР, є підприємницький сектор. Так, у 2011 р. його частка у загальному обсязі витрат ЄС-27 складала 61,8 %, а державного сектора – 0,76 % ВВП. Варто зазначити, що фінансування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в Україні є недостатнім, що зумовлює згортання ряду важливих наукових досліджень та розробок, і тим самим послаблює науково-технологічну складову інноваційної безпеки держави.

Таким чином, сучасний стан розвитку вітчизняної науково-технологічної сфери характеризується системною деформованістю, яка полягає в тому, що її темпи розвитку, структура, рівень використання наукових та технологічних результатів не відповідають потребам забезпечення інноваційної безпеки України, завданням її подальшого посилення на інтенсивній основі. Незважаючи на загалом все ще високий потенціал науково-технологічного розвитку, сфері притаманна низка вад, перешкод та невирішених проблем, що унеможливлює ефективне виконання наукою своєї суспільної функції та веде до незворотної руйнації її потенціалу.

 

Список використаних джерел

1. Гальчинский, А. Становление инвестиционной модели экономического роста Украины [Текст] / А. Гальчинский, С. Левочкин // Экономика Украины. – 2004. – № 6. – С. 4-11.

2. Галиця, І. Венчурна діяльність в Україні та за кордоном: проблеми розвитку [Текст] / І. Галиця // Справочник экономиста. – 2005. – №7. – С. 12-14.

3. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2 / Редкол. : С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К. : Академія, 2001. – 848 c.

4. Україна потрапила у Топ-10 експортерів зброї у світі [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://news.vash. ua/ news/finansy/ ukrayina-potrapyla -potrapyla-u-top10-eksporteriv-zbroyi-u-sviti.

5. Україна посіла 81-ше місце в світі за рівнем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.unian.ua/science/913007-ukrajina-posila-81-she-mistse-v-sviti-za-rivnem -rozvitku-informatsiyno-komunikatsiynih-tehnologiy.html.

 

Категорія: Секція/Section_4_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 548 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0