Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_4_2016_03_31

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

Проволоцька Олена

к.е.н., доцент,  доцент кафедри

Чаусов Олександр

студент

Криворізький економічний інститут

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

м. Кривий Ріг, Україна

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ  ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ

 

Для підприємства розумна і цілеспрямована інвестиційна діяльність є надзвичайно важливою складовою діяльності, а оцінка ефективності інвестицій - найважливішим етапом при прийнятті рішення щодо вибору форм, засобів, термінів інвестиційної діяльності.

Аналіз наукової літератури показав, що науковці (П. Віленський, В.Грідасов, А.Гойко, А.Ідрісов, Н.Ліпсиц, Т. Майорова, І.Бланк, Д.Норкотт, У.Шарп та ін.) досліджуючи різноманітні проблеми  інвестиційної діяльності, не приділяють недостатньо уваги питанню оцінки ефективності інвестицій на макрорівні. В той же часаналіз ефективності інвестиційної діяльності на рівні держави в цілому є актуальним, оскільки вплив макрочинників на результати інвестування є визначальним  за сучасних умов економічної та політичної нестабільності.

Метаданої роботи полягає в удосконаленні теоретичних засад та методичних підходів щодо оцінки ефективності інвестицій на макрорівні.

Розглядаючи сутність категорії "ефективність інвестицій" варто зазначити, що з науковців, які досліджують питання інвестиційної діяльності, лише Щербакова Н.А. надає визначення «ефективності» саме по відношенню до інвестицій, а не до інших економічних категорій. Згідно її визначення, ефективність інвестиційного проекту – це категорія, що відображає відповідність проекту цілям та інтересам його учасників [1, c.156]. В той же час, «ефективність» переважна більшість науковців, серед яких Бутинець Ф.Ф., Попович П.Я., Мних Є.В. та ін. трактують як співвідношення між отриманим результатом та певною характеристикою чинника (ресурсу), використаного для досягнення даного результату [2,c. 268].

Що стосується поняття «інвестиція», то згідно робіт класиків (М.Марковіца, Ф.Модільяні, М.Міллера,В.Шарпа) та сучасних науковців (Т.В.Майорової, В.М.Гриньової, В.О.Конода, І.П.Мойсенко та ін.) інвестиції є вкладанням капіталу з метою його майбутнього зростання. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання ним наявних коштів на споживання в поточному періоді, одержати винагороду за ризик, відшкодувати втрати від інфляції у майбутньому періоді [3, с. 368].

В свою чергу на макрорівні інвестиції визначають як частину сукупних витрат, що складається з витрат на нові засоби виробництва, житло або збільшення товарних запасів, тобтоінвестиції розглядаються як частина валового внутрішнього продукту, яка не спожита у поточному періоді, а забезпечує приріст капіталу в економіці країни у майбутньому.

На законодавчому рівні [4]інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) або досягається соціальний ефект.Це визначення в цілому відповідає міжнародному підходу до уявлення про інвестиційну діяльність як процесу вкладення ресурсів (майнових, інтелектуальних цінностей) з метою отримання прибутку, доходу, дивіденду, соціального ефекту у майбутньому.

Таким чином, з урахуванням вищезазначеного, надалі під економічною категорією «ефективність інвестицій» на макрорівніпропонуємо розуміти:

а) з економічної точки зору - відношення приросту грошових потоків підприємств до залучених інвестицій за період;

б) з економіко-соціальної – відношення приросту реального валового внутрішнього продукту до залучених в економіку країни інвестицій за певний період.

На основі сформульованих визначень та з врахуванням сучасних умов вітчизняної економіки оцінку ефективності інвестицій на рівні держави пропонуємо здійснювати за показниками, наведеними в табл.1.

Таблиця 1

Показники ефективності інвестицій на макрорівні [власна розробка]

Показник

Розрахункова формула

Умовні позначення

Зміст показника

Індекс економічної ефективності інвестицій (ІЕІек)

ІЕІек= ∆ГП/∑Кап.ін,  грн./грн.

 

∆ГП= ∑ГПзв/(1+k) - ∑ГПбаз,   млн. грн.

∆ГП – сума приросту грошових потоків підприємств держави;

k – ставка дисконту, долях одиниці;

∑Кап.ін – сума капітальних інвестицій в країні за рік;

∑ГПзв – величина грошового потоку (чистий прибуток + амортизація) звітного періоду;

∑ГПбаз – величина грошового потоку базового (попереднього) періоду

Відображає суму приросту дисконтованихгрошових потоків підприємств держави на гривню інвестованих коштів за відповідний період

Індекс соціально-економічної ефективності інвестицій (ІЕІсоц-ек)

ІЕІсоц-ек = ∆ВВПреал/∑Кап.ін

грн./грн.

 

∆ВВПреал = ВВПзв.р–ВВПбаз.н,  млн. грн.

∆ВВПреал. – приріст реального ВВП країни;

ВВПзв.р – обсяг реального ВВП звітного періоду;

ВВПбаз.н – обсяг номінального ВВП базового (попереднього) періоду

Відображає суму приросту реального ВВП країни на гривню інвестованих в економіку коштів за відповідний період

 

Для розрахунку індексу економічної ефективності інвестицій в якості величини інвестицій  в знаменнику використовуємо показник капітальних інвестицій, оскільки через нерозвиненість фондового ринку в Україні частка фінансових інвестицій не є суттєвою. Результатом зростання прибутковості підприємств держави за рахунок залучення інвестицій  слугує дисконтований приріст грошового потоку.

Індекс соціально-економічної ефективності інвестицій характеризує і економічну (у вигляді приросту обсягів виробництва товарів, послуг, робіт), і соціальну (у вигляді зростання доходів населення за рахунок додатково створених робочих місць, податкових надходжень в державний бюджет) ефективність. З метою врахуванняінфляції, у розрахунках доцільно використовувати показник приросту реального ВВП, який відображає тільки фізичне збільшення обсягів ВВП, не спричинене підвищенням цін.

Таким чином, запропонований методичний інструментарій оцінки ефективності інвестицій на макрорівні дасть змогу отримати адекватні висновки та розробити відповідні своєчасні рішення щодо подальших перспектив інвестиційної діяльності підприємства.

 

Список використаних джерел

  1. Щербакова Н.А. Экономическая оценка инвестиций [Текст]: учеб. пособие/ Н.А. Щербакова, И.И. Александрова. – Новосибирск: СГГА, 2012. – 202с.
  2. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання[Текст] / за ред. П.Я. Поповича. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 365 с.
  3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність[Текст]: навчальний  посібник / Т.В. Майорова.  –  К. : ЦУЛ, 2009 – 472 с.
  4. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 N 1560 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – N 47. – Ст. 646.
Категорія: Секція/Section_4_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 392 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0