Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_4_2016_03_31

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НА РОЗВИТОК БІРЖОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

Черкасова Світлана

к.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, кредиту та страхування,

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НА РОЗВИТОК БІРЖОВОГО ФОНДОВОГО РИНКУ

 

Важливий аспект діяльності небанківських інституційних інвесторів пов’язаний з забезпеченням обороту випущених ними цінних паперів на організованому фондовому ринку. Особливо важливого значення набувають процеси включення цінних паперів інституційних інвесторів до біржових реєстрів фондових бірж, які висувають більш високі вимоги до надійності та ліквідності цінних паперів, ніж оператори позабіржового ринку. Віднесення цінних паперів інституційних інвесторів до категорії лістингових створює умови для зростання біржового обороту на вітчизняному фондовому ринку, підвищує капіталізацію ринку та стимулює нарощення його інвестиційного потенціалу. Поряд з цим розширення переліку лістингових цінних паперів за рахунок цінних паперів інститутів спільного інвестування (ІСІ), акцій і облігацій страхових компаній є вагомим чинником розвитку вторинного фондового ринку, завдяки чому спрощуються процедури входу на ринок колективних інвестицій та виходу з нього. Розвиток ринку цінних паперів ІСІ підвищує доступність інструментів колективних інвестицій для дрібних інвесторів та власників невеликих заощаджень завдяки прозорості та надійності операцій на біржовому ринку, а також підвищує рівень суспільної довіри до інститутів, що реалізують механізми інституційного інвестування.

Вищезазначені аспекти впливу діяльності небанківських інституційних інвесторів на розвиток фондового ринку забезпечуються лише тими видами фінансових інститутів, що здійснили випуск власних цінних паперів. Передусім мова йде про ІСІ, емісійна діяльність яких має постійний характер.

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, загальний обсяг торгівлі цінними паперами ІСІ на ринку цінних паперів в 2014 р. становив 240,1 млрд. грн., з якого 5,5 млрд. грн., або 2,3 % припадало на біржовий ринок і 234,6 млрд. грн., або 97,7 % – на позабіржові операції [1]. З розвитком ринку спільного інвестування в Україні зростав і обсяг біржових та позабіржових угод з цінними паперами інвестиційних фондів. За період 2007-2014 рр. обсяг операцій з цінними паперами ІСІ на вітчизняному фондовому ринку збільшився в 5,5 разу. Частка обсягу торгівлі цінними паперами ІСІ в біржовому обороті коливалась від 5,27 % в 2011 р. до 29,61 % в 2013 р., займаючи практично третину ринку. За підсумками угод, реалізованих в 2014 р., цей показник суттєво знизився і становив 10,3 % [1].

Переважний обсяг операцій з інвестиційними сертифікатами та акціями корпоративних інвестиційних фондів в сучасних умовах здійснюється на позабіржовому ринку. Біржовий ринок цінних паперів ІСІ розвивається більш повільно, проте операції на ньому характеризуються вищою прозорістю, доступністю для більшості інвесторів та забезпечують розвиток публічного сегмента ринку колективних інвестицій.

Найбільш активний розвиток біржового ринку цінних паперів ІСІ спостерігався в Україні протягом 2009-2011 рр. За підсумками 2011 р. було досягнуте найвище значення обсягу торгівлі цінними паперами ІСІ на вітчизняних фондових біржах – 22 млрд. грн. Останніми роками розвиток біржового ринку цінних паперів ІСІ суттєво пригальмувався, обсяги біржових операцій зменшились практично в 4 рази, що пов’язано зі зменшенням кількості лістингових цінних паперів ІСІ в біржових реєстрах та зміною кон’юнктурних очікувань учасників ринку [1].

Нарощування обсягів позабіржових операцій з цінними паперами ІСІ в 2007-2014 рр. відбувалось більш динамічно, ніж біржових. Значною мірою це зумовлено меншою прозорістю операцій на цьому ринку, відсутністю необхідності постійного слідкування за дотриманням вимог законодавства щодо лістингових цінних паперів, а також великими обсягами розміщення нових випусків цінних паперів ІСІ на первинному ринку. В 2013 р. був досягнутий найбільший обсяг обороту цінних паперів ІСІ на позабіржовому ринку – 490,3 млрд. грн., який втричі перевищував обсяг операцій з акціями на організованому ринку. В 2014 р. обсяг угод з цінними паперами ІСІ, у порівнянні з досягнутим максимумом, знизився більш ніж наполовину – до 234,63 млрд. грн., що було зумовлено кризовими явищами в соціально-політичному та економічному житті країни, припиненням діяльності частиною інвестиційних фондів на окупованих територіях, зниженням в цілому інвестиційної активності на фондовому ринку, зменшенням обсягів реєстрації нових випусків цінних паперів ІСІ.

Незважаючи на відсутність стійкої тенденції до збільшення обсягів біржових і позабіржових операцій з цінними паперами інвестиційних фондів, на вітчизняному фондовому ринку зростає кількість випусків цінних паперів ІСІ, які допущені до торгівлі на фондових біржах. В 2014 р. кількість таких цінних паперів становила 234 од., серед яких найбільшим попитом серед інвесторів користувались інвестиційні сертифікати ТОВ „Венчурні інвестиційні проекти”, ТОВ „КУА Кристал Єссет Менеджмент”, ТОВ „КУА Інвестиційний капітал УКР”, акції ПАТ „ЗНВКІФ „ПРОМАКТИВ”, ПАТ „ЗНВКІФ „АВАНТАЖ”,  ПАТ „ЗНВКІФ „Гратіс” [1].

До категорії лістингових цінних паперів в 2014 р. були віднесені 67 випусків цінних паперів ІСІ, що становило третину від загальної кількості цієї категорії цінних паперів на ринку. Всі вони перебували в біржових реєстрах фондових бірж за 2-м рівнем лістингу. Збільшення кількості лістингових цінних паперів, випущених ІСІ, та зростання біржового обороту з цінними паперами інвестиційних фондів слід розглядати як важливі чинники забезпечення публічності операцій на ринку колективних інвестицій та поширення прозорих механізмів спільного інвестування в Україні. 

На відміну від цінних паперів ІСІ рівень поширення цінних паперів страхових компаній на вітчизняному біржовому ринку. і операцій з ними є низьким. На початок 2015 р. в біржових списках фондових бірж перебували акції 15-ти страхових компаній із 382 діючих в Україні та лише один вид облігацій підприємств. З врахуванням того, що на біржові операції ринку облігацій підприємств в 2014 р. припадало близько 50 %, можна стверджувати про відсутність істотного впливу вітчизняних страховиків на розвиток біржового фондового ринку [1; 2]. В сучасних умовах вітчизняні страхові компанії лише фрагментарно використовують емісію цінних паперів для поповнення фінансових ресурсів, і в своїй більшості не є зацікавленими в забезпеченні обороту випущених ними цінних паперів на організованому ринку.  

Аналіз операцій з цінними паперами інститутів спільного інвестування і страхових компаній на організованому фондовому ринку засвідчив, що обсяги таких операцій не є стабільними і залежать від багатьох чинників, серед яких основними є попит на такі фондові інструменти з боку учасників колективних інвестицій, обсяг пропозиції цінних паперів, що пропонуються до розміщення та перепродажу, кон’юнктурні очікування професійних учасників ринку, а також інвестиційна привабливість цих інструментів. Відсутність стабільного попиту на цінні папери публічних інвестиційних фондів, акції страхових компаній на біржовому ринку виступає свідченням нерозвиненості механізмів інституційного інвестування в нашій країні та незначного впливу небанківських інституційних інвесторів на розвиток біржового фондового ринку. Значний негативний вплив на ці процеси здійснює недовіра власників заощаджень до організаційно-правових форм діяльності інститутів колективних інвестицій, установ страхового захисту та убезпечення життя.

Зростання біржової активності небанківських інституційних інвесторів на вітчизняному фондовому ринку стане можливим за умови прискореного розвитку фінансових інститутів з публічною емісією цінних паперів, зокрема відкритих і інтервальних інвестиційних фондів, спеціалізованих фондів активів, біржових фондів, а також більш активного стимулювання розвитку механізмів колективного інвестування з боку державних уповноважених органів, поширення та пропагування серед інвесторів, передусім громадян, досвіду успішно функціонуючих інститутів колективних інвестицій.

 

Список використаних джерел

  1. Аналітичні матеріали Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.nssmc.gov.ua. – Назва з екрана.
  2. Аналітичні матеріали Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nfp.gov.ua. – Назва з екрана.
Категорія: Секція/Section_4_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 479 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0