Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_6_2016_03_31

РОЗРАХУНКИ І РОЗРАХУНКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ

Мицак Ольга

к.е.н., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування

Демковська Олена

аспірант

Львівська комерційна академія

м. Львів

 

РОЗРАХУНКИ І РОЗРАХУНКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ

 

Розрахунки є основою здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства і частиною відносин, що виникають між підприємствами в процесі розподілу та перерозподілу суспільного продукту. Вони базуються на різниці в часі між переміщенням товарів і послуг та оплатою за них відповідно до укладених договорів, впливають на рівень платоспроможності і фінансової стабільності підприємства, що і вимагає здійснення цілеспрямованого управління цими процесами в межах розрахункової політики господарюючого суб’єкта. Особливої актуальності стан і ефективність розрахунків та процеси управління ними набувають в умовах фінансової кризи, коли навіть незначні відхилення від встановлених часових і сумарних індикаторів можуть призвести до погіршення чи втрати фінансової стабільності підприємств.

Дослідження проблеми формування та удосконалення системи розрахунків підприємств привертає увагу багатьох зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких доцільно відзначити праці таких учених як І. Бланк, Ф. Бутинець, В. Ковальов, А. Соснін, О. Біла, М. Білик, Ю. Петленко та ін. У наукових доробках цих та інших фахівців розглядаються проблеми здійснення розрахунків на підприємстві, вибір їх форм і інструментів, наводиться порядок формування і реалізації розрахункової політики та пропонуються шляхи щодо їх оптимізації, однак, на нашу думку, деякі з них потребують доопрацювання.

Розрахунки, як результат кругообігу засобів у процесі виробництва, є суспільним визнанням того, що продукція підприємства потрібна споживачам. Вчені по-різному розглядають категорію “розрахунки”. Деякі з них визначають їх як систему взаємовідносин. Інші стверджують, що це безпосередньо взаємовідносини (тобто не “система”). Дехто тільки пояснює економічну сутність розрахунків, не наводячи їх визначення. Так Ф. Бутинець вважає, що розрахунки є грошовими взаємовідносинами, що виникають між підприємствами за операціями товарного та нетоварного характеру [1,162]. На думку С. Мочерного, В. Пантелеєва, О. Сніжко, розрахунки – це сплата грошей за зобов’язаннями [2].

Ю. Чацкіс, О. Лисюк, Т. Михайлова трактують розрахунки як систему взаємовідносин між підприємствами і громадянами, засновану на грошовому погашенні вартості товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг [3]. С. Алєєксеєв, виходячи з правничого трактування розрахунків, визначає. що вони є передачею чи переведенням (через банк, інші кредитні установи) грошових коштів від боржника кредитору в порядку виконання грошового зобов’язання[4].

І. П. Ткаченко, А. В. Гайдук характеризують розрахунки як інструмент регулювання економічних відносин між суб’єктами господарської діяльності та невід’ємний елемент процесу розширеного відтворення, формування, розподілу (перерозподілу) суспільного продукту [5].

О. Непочатенко трактує розрахунки як спосіб взаємодії суб'єктів господарювання в процесі реалізації, розподілу та перерозподілу суспільного продукту на засадах чинного законодавства країни і систему грошових відносин, пов'язаних з оплатою товарів, послуг і виконанням інших фінансово-кредитних зобов'язань підприємств, організацій, населення [6, 68].

На нашу думку, більшість визначень стосується лише виконання юридичними особами своїх зобов’язань перед іншими підприємствами, що є дещо завузькою характеристикою сфери застосування даної категорії і вважаємо за доцільне трактувати розрахунки як систему взаємовідносин підприємства з усіма контрагентами (постачальниками, покупцями, державою, фінансовими установами, найманими працівниками тощо) в процесі здійснення його фінансово-господарської діяльності з метою розвитку.

В умовах фінансової кризи, коли відбувається зниження платоспроможності підприємств, порушення товарного і грошового обігу актуальним є питання ретельного і обґрунтованого вибору форм, способів і термінів розрахунків в межах реалізації розрахункової політики підприємств.

Розрахункова політика є елементом фінансової політики підприємств пов'язаним з організацією системи розрахунків на підприємстві для забезпечення його постійної фінансової рівноваги та підвищення рівня платоспроможності.

Залежно від рівня дохідності та ризику можуть застосовуватися різні типи розрахункової політики: консервативна, поміркована чи агресивна. Вибір конкретного типу розрахункової політики має здійснюватися з урахуванням стану зовнішнього середовища, а саме: платоспроможності покупців; кон'юнктури на ринку функціонування підприємства; потенційних можливостей нарощення обсягів виробництва при збільшенні її реалізації за рахунок надання відстрочок платежів; правових засад стягнення дебіторської заборгованості; фінансових можливостей інвестування коштів у дебіторську заборгованість з відповідним вилученням їх з обороту; допустимого рівня ризику.

До основних завдань розрахункової політики підприємств в умовах фінансової кризи віднесемо:

 • вибір найбільш оптимальних форм, термінів і інструментів здійснення розрахунків з врахуванням високого рівня ризиків;
 • формування достатнього обсягу грошових ресурсів підприємства згідно з потребами його фінансово-господарської діяльності для забезпечення необхідного рівня ліквідності в умовах фінансової нестабільності;
 • визначення оптимальної величини і частки власних коштів в розрахунках з метою забезпечення фінансової стабільності та платоспроможності;
 • оптимізація обсягу дебіторської заборгованості й забезпечення необхідного рівня її оборотності;
 • підтримання постійної платоспроможності підприємства;
 • забезпечення необхідного рівня фінансової рівноваги підприємства у процесі його розвитку.

Формування оптимальної розрахункової політики підприємств з урахуванням стану зовнішнього середовища їх функціонування і внутрішніх систем управління дозволить в умовах високих ризиків нестабільності діяльності в умовах кризи забезпечити необхідну платоспроможність і фінансову рівновагу підприємств.

 

Список використаних джерел

 1. Бухгалтерський словник [Текст] / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : Рута, 2001. – 224 с.
 2. Економічна енциклопедія. - Том 3 / С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – Київ-Тернопіль : Академія, 2002. – 952с.
 3. Бухгалтерский учет активов, капитала, обязательств и хозяйственных операцій [Текст] : учеб. пособие / Е. Д. Чацкис, А. Н. Лысюк, Т. П. Михайлова – Донецк : ДонГУЭТ, 2001. – 301 с.
 4. Цивільне право в питаннях і відповідях [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://yport.inf.ua/grajdanskoe-pravo-voprosah.html (дата звернення 27.02.2016р.). – Назва з екрана.
 1. Розрахунково-платіжна дисципліна підприємств: узагальнення підходів щодо управління її забезпечення [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=1404 (дата звернення 27.02.2016р.). – Назва з екрана.
 2. Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посібник / О. О. Непочатенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2013 – 504 с.

 

Категорія: Секція/Section_6_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 325 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0