Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_6_2016_03_31

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Андрушків Ірина

к.е.н., доцент кафедри фінансово-економічної

безпеки та банківського бізнесу

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Провідне місце в економічній безпеці країни займають інвестиційна та інноваційна її складові. А необхідність здійснення їх аналізу зумовлює включення національної економіки в світову економічну систему.

Під економічною безпекою розуміють сукупність умов і факторів поточного стану, що характеризують стабільність, стійкість та поступальний розвиток економіки країни, що знаходить прояв у можливості проводити економічну політику з урахуванням власних інтересів, без тиску з боку кредиторів та у можливості стабільно підтримувати відповідність існуючих на території економічних нормативів загальноприйнятим у світовій практиці, що дало б змогу зберегти та покращити рівень життя населення [7].

Одними з найважливіших складових економічної безпеки є інвестиційна та інноваційна безпека.

На сьогодні немає однозначного визначення сутності інвестиційної безпеки. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в “Методиці розрахунку рівня економічної безпеки України” зазначає, що інвестиційна безпека − це такий рівень національних та іноземних інвестицій (за умови оптимального їх співвідношення), який здатен забезпечити довгострокову позитивну економічну динаміку при належному рівні фінансування науково-технічної сфери, створення інноваційної інфраструктури та адекватних інноваційних механізмів.

В. Кириленко [4] визначає інвестиційну безпеку як здатність підтримувати виробничі нагромадження та вкладення капіталу на рівні, що забезпечує необхідні темпи розширеного відтворення, реструктуризацію та технологічне переозброєння економіки.

Головним критерієм інвестиційної безпеки є конкурентоспроможність економіки як процесу реалізації економічної безпеки у динаміці. Страхування інвестиційних ризиків також займає особливе місце у забезпеченні інвестиційної безпеки.

На рівень інвестиційної безпеки впливає режим валютного курсу та відсоткова політика, що встановлюються в країні. Позначається на рівні інвестиційної безпеки і характер амортизаційної політики та ступінь інформованості інвесторів.

Отже, узагальнюючи викладене вище, можна зробити висновок стосовно того, що інвестиційна безпека є особливою складовою економічної безпеки, оскільки створює передумови для ефективного використання соціально-економічних відносин у розвитку і науково-технічному відновленні продуктивних сил суспільства через активну інвестиційну діяльність.

Забезпечення інноваційної безпеки, своєю чергою, сприяє розширенню присутності на світових ринках високотехнологічних товарів, технологічним змінам у виробництві, генеруванню та впровадженню інновацій в економіці.

Тому інноваційна безпека – важлива умова підвищення конкурентоздатності вітчизняних виробників і забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку країни.

Єдиного підходу щодо трактування суті поняття “інноваційна безпека”, як і поняття “інвестиційна безпека” серед науковців немає. До визначення поняття “інноваційна безпека” існує декілька підходів. Відповідно до першого підходу інноваційну безпеку визначають як стан науково-технологічного та виробничого потенціалу держави, який дає змогу забезпечити стабільне функціонування національної економіки при виникненні певних загроз за рахунок власних інтелектуальних і технологічних ресурсів [5].

А згідно другого підходу інноваційна діяльність розглядається як спроможність, потенційні можливості інноваційної системи генерувати якісні зрушення в економіці, протистояти зовнішнім технологічним загрозам [3].

Доцільно виділити і основні показники, за якими характеризується сучасний стан інноваційної безпеки в Україні. До них відносять наступні:

 • стан наукової, науково-технічної бази, науково-дослідних інститутів, лабораторій та організацій;
 • стан вищої наукової освіти;
 • показники кількості наукових та науково-технічних розробок, цінність цих розробок, їх відповідність потребам часу, науково-технічному прогресу та розвитку світової наукової думки;
 • показники впровадження інновацій на промислових.

Водночас наведемо і сучасні загрози інноваційної безпеки України, якими на думку А. І. Сухорукова та О. О. Олейнікова, [6] є наступні: недостатній рівень фінансування наукового - технічних робіт (НТР); слабкий розвиток інфраструктури трансферу технологій; зниження експорту та зростання імпорту наукоємких товарів; слабкий рівень інформатизації інноваційної сфери; недосконала стимулююча та податкова політика держави.

У підсумку зазначимо, що посиленню інвестиційно-інноваційної безпеки держави сприятиме спрямування державних інвестиційних ресурсів на співфінансування проектів із вітчизняними компаніями, які здійснюють діяльність у таких сферах як енергозбереження, оборонна промисловість, АПК та будівництво. Сприятиме інвестиційно-інноваційній безпеці і створення спеціальних режимів оподаткування для реалізації стратегічних інвестиційних проектів, які відповідають визначеним державою пріоритетам.

Отже, інвестиційно-інноваційна безпека як складова економічної безпеки є фундаментальною основою національної безпеки і повинна забезпечувати економічне зростання країни.

 

Список використаних джерел

 1. Барановський, О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) [Текст] : монографія / О. І. Барановський. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 2004. – 759 с.
 2. Дурицька, Г. В. Сучасні тенденції транснаціоналізації та їх вплив на економіку України [Текст] / Г. В. Дурицька // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2013. – № 2 (17). – С. 39–46.
 3. Коренюк, П. І. Стан науково-технологічної безпеки реального сектора економіки України [Текст] / П. І. Коренюк, В. П. Волков, Л. А. Горошков // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 22–25.
 4. Кириленко, В. І. Інвестиційна складова економічної безпеки [Текст] : монографія / В. І. Кириленко. – К. : КНЕУ. – 2005. – 232 с.
 5. Сундук, А. Банківське кредитування як чинник гарантування інвестиційної безпеки регіонів України [Текст] / А. Сундук, Я. Юрін // Вісник Національного банку України. – 2004. – № 1. – С. 24-26.
 6. Сухоруков, А. І. Науково-технологічний потенціал та інноваційна безпека України / А. І. Сухоруков, О. О. Олейніков [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://inventture.com.ua/main/analytics/security/invsecurity.
 7. Недашківський, М. М. Інвестиційна безпека України в сучасних умовах [Текст] / М. М. Недашківський, К. Ю. Подгорна // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2012. – № 1. – С. 276-278.
 8.  Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : наказ Мінекономрозвитку від 29.10.2013р. № 1277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://me.kmu.gov.ua/control/uk/ publish/category/main?cat_id=38738.

 

Категорія: Секція/Section_6_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 2318 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0