Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_6_2016_03_31

УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ

Юр’єва Ольга

аспірантка

Науковий керівник: д.е.н., професор Гавкалова Н.Л.

Харківський регіональний інститут державного

 управління Національної академії державного

управління при Президентові України

м. Харків, Україна

 

УДОСКОНАЛЕННЯ СКЛАДОВИХ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОДАТКОВИМ БОРГОМ

 

Важливою складовою сучасної податкової політики держави, яка приймає активну участь в процесі інтеграції до світового простору, є управління податковим боргом. Наявність податкового боргу є загальнодержавною проблемою, так як недонадходження доходів до бюджету в запланованих обсягах з причини виникнення податкового боргу безпосередньо впливає на формування, функціонування і стабільність фінансової системи держави та на розвиток національної економіки в цілому. Необхідність вирішення окресленої проблеми зумовила актуальність зазначеного дослідження.

Забезпечення економічного розвитку потребує удосконалення механізму управління податковим боргом та його складових в частині створення відповідних умов щодо зменшення обсягів податкового боргу та його ефективного адміністрування.

Проблематика управління податковим боргом та визначення складових механізму управління в науковій літературі висвітлюється фрагментарно. У цьому контексті можна навести дослідження вітчизняних науковців, що мають наукове та практичне значення, В.А. Бортняка, І.І. Бабіна, О.М. Тимченко, А.М. Яковлєвої, О.В. Онишка, В.А. Валігури, О.С. Іванишиної, О.М. Десятнюк, Т.Я. Маршалока та інших науковців. Незважаючи на увагу вчених до деяких аспектів зазначеної проблематики, питання розробки конкретних пропозицій щодо удосконалення складових механізму державного управління податковим боргом потребує комплексного дослідження.

Дослідження формування і розвитку механізму управління податковим боргом має велике теоретичне та практичне значення з точки зору побудови оптимальної моделі цього механізму, що потребує конкретизації характеристик складових компонентів структури механізму.

Враховуючи, що механізм державного управління податковим боргом - це комплексна система управлінських принципів, методів, важелів та інструментів, які використовуються державними органами влади для формування і реалізації державної політики, направленої на розв’язання певних суперечностей, подолання чи попередження проблем у суспільстві, яка забезпечена відповідною нормативно-правовою, організаційною та інформаційно-аналітичною базою [1], прийнятним є твердження, що складові механізму управління податковим боргом є факторами впливу на ефективне функціонування цього механізму.

Важливою складовою механізму управління податковим боргом є нормативно-правове забезпечення. Законодавчими та нормативно-правовими актами врегульовано порядок організації та діяльності органів державної фіскальної служби центрального, регіонального та місцевого рівнів з питань управління податковим боргом, а також діяльність їх посадових осіб.

Нормативно-правове забезпечення механізму управління податковим боргом включає систему розробки законодавчих актів, нормативно-правових та інструктивних документів стосовно питань погашення податкового боргу та грунтується на окремих статтях Конституції України, Податкового та Бюджетного кодексів України, щорічних законах «Про Державний бюджет України» та інших законах, указах Президента України, постановах та розпорядженнях Кабінету Міністрів України, наказах, положеннях, інструкціях та методичних рекомендаціях державної фіскальної служби та інших органів виконавчої влади і місцевого самоврядування.

В контексті розгляду питання удосконалення складових механізму управління податковим боргом, прийнятною є думка Л. Приходченко, якою зазначено, що зміна правових актів відбувається значно повільніше, ніж нормативних, чим обумовлюється більш істотне значення останньої для функціонування механізму державного управління [2].

На розвиток нормативно-правової складової механізму управління податковим боргом впливають різноманітні фактори, серед яких доцільно визначити: особливості стану соціально-економічних умов країни в цілому та її регіонів; розвиток державності країни; розширення міжнародної співпраці та адаптації податкового законодавства до європейських стандартів тощо.

Тому ефективність функціонування механізму погашення боргу залежить від удосконалення нормативно-правової складової механізму, яке полягає в системній, організованій та взаємопов’язаній розробці законодавчих та нормативно-правових актів щодо сфери погашення податкового боргу, з регламентуванням заходів, процедур і методів погашення боргу та з врахуванням інтересів усіх суб’єктів оподаткування.

Не менше важливою складовою механізму управління податковим боргом є його організаційне забезпечення, яке складається із послідовності етапів проектування структур, детального аналізу і визначення системи цілей, продуманого виділення організаційних підрозділів і форм їх координації для забезпечення функціонування деякого комплексу (організаційної системи) [3].

Організаційна складова механізму управління податковим боргом являє собою сукупність правил і процедур щодо:

- формування та функціонування системи органів державної фіскальної служби з наявністю підрозділів, що забезпечують вжиття комплексу заходів з адміністрування та погашення податкового боргу. Функція управління податковим боргом на теперішній час зосереджена у підрозділах погашення податкового боргу та не дублюється іншими підрозділами органів державної фіскальної служби. Основним завданням зазначеного підрозділу є вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення мобілізації коштів до бюджетів всіх рівнів за рахунок скорочення податкового боргу платників податків [4];

- взаємодії і координації всіх підрозділів органів державної фіскальної служби (відповідні схеми комунікацій) під час роботи щодо упередження виникнення податкового боргу та вжиття процедурних заходів з його погашення;

- забезпечення функціонування органів державної фіскальної служби належною матеріально-технічною базою для можливості вжиття дієвих заходів з погашення податкового боргу суб’єктів підприємницької діяльності тощо.

Отже, удосконалення організаційної складової механізму управління податковим боргом полягає в розробці поліпшеної структури відповідного підрозділу органу державної фіскальної служби з наданням повного обсягу повноважень щодо вжиття заходів з погашення податкового боргу, що забезпечить ефективну діяльність механізму управління.

Підсумовуючи викладене, зазначаємо, що удосконалення складових механізму управління податковим боргом забезпечить розвиток функціонування самого механізму, а саме: виконання функцій та ефективність застосування процедур (організаційне забезпечення); дотримання цілеспрямованості (нормативно-правове забезпечення). Кожна складова механізму має відносний пріоритет (своє призначення, зміст, методи функціонування), а їх оптимальне поєднання забезпечує формування ефективних управлінських рішень, їх реалізацію та подальший розвиток механізму управління податковим боргом та економічний розвиток в цілому.

 

Список використаних джерел

1. Юр’єва, О. І. Поняття механізму державного управління податковим боргом у контексті модернізації системи публічних фінансів [Текст] / О. І. Юр’єва / Публічне управління ХХІ століття: від соціального діалогу до суспільного консенсусу: збірник тез до ХІV Міжнародного наукового конгресу. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2014. – С. 146-148.

2. Приходченко, Л. Структура механізму державного управління: взаємозв’язок компонентів та фактори впливу на ефективність [Текст] / Л. Приходченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - Вип. 2. - С. 105-112.

3. Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - 820 с.

4. Десятнюк, О. М. Управління податковим боргом : навчальний посібник [Текст] / О. М. Десятнюк, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : Вектор. 2013. – 340 с.

Категорія: Секція/Section_6_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 438 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0