Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_7_2016_03_31

МАРКЕТИНГ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Кравців Ірина

здобувачка

Науковий керівник: д.е.н. доц. Борщевський В.В.

ДУ «Інститут регіональних досліджень

імені М.І. Долішнього НАН України»

 

МАРКЕТИНГ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ НОВИХ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

 

Нинішній етап європейської інтеграції України відзначається прискоренням розвитку різних складових транскордонної співпраці. Це ставить перед прикордонними регіонами нашої держави цілу низку нових викликів, пов’язаних з підвищенням конкурентоспроможності на сучасному етапі глобалізації. У цьому контексті особливої значимості набуває активізація підприємницької та громадської активності у прикордонних регіонах нашої держави. Без цього вказані території не зможуть належним чином переорієнтувати виробництва основних видів продукції та надання послуг на сучасні стандарти ефективності та конкурентоспроможності, адаптуючи їх до інституційних та інноваційних стандартів ЄС та передових держав світу.

Сьогодні одним з найбільш дієвих інструментів, покликаних прискорити розвиток підприємництва у прикордонних регіонах України, є маркетинг сільських територій. Сфера наукових досліджень, пов’язаних із вивченням та узагальненням основних закономірностей його еволюції є відносно новою для нашої держави, а розробки, присвячені проблемам розвитку маркетингу сільських територій, висвітлюються у працях вітчизняних учених у доволі обмеженому форматі. Водночас, переважна частина дослідників концентрує свою увагу на особливостях розвитку регіонального маркетингу, не виокремлюючи проблематики маркетингу сільських територій, у тому числі в контексті стимулювання розвитку цивілізованого прикордонного підприємництва в умовах глобальних та євроінтеграційних змін.

Так, О. Пастернак наголошує на тому, що, зважаючи на недостатню ефективність існуючих підходів регіонального управління, доцільно розвивати маркетинг регіону як ефективно апробований у світовій практиці механізм. При цьому авторка відмічає, що маркетинг регіону дає можливість використовувати маркетинговий тип регіонального менеджменту, який формується для вивчення тих потреб споживачів, які регіон має можливість задовольнити, а не для бажань регіону. [1, с. 10]

І. Буднікевич акцентує увагу на проблематиці муніципального маркетингу, відзначаючи: «Маректинг стає загальною та центральною концепцією, яка сприяє процесу руху українських міст від моделі бюрократичного міста до її партнерської форми, зрушенням від ієрархічних відомчих моделей влади до мережних, інформаційних, гнучких» [2, с. 7].

На думку О. Павлова, для маркетингу першочергового значення набуває економічна сутність іміджу сільських територій, яка проявляється у їх позиціонуванні як середовища, сприятливого для занять бізнесом і вкладення капіталу. [3, с. 44]

Таким чином, узагальнюючи теоретико-методичні напрацювання вітчизняних дослідників, пріоритетними напрямами розвитку маркетингових механізмів, спрямованих на розвиток сільських територій у прикордонних регіонах України на сучасному етапі глобалізації та європейської інтеграції слід визнати:

  • розробку інвестиційних проектів та пропозицій, орієнтованих на залучення коштів іноземних і вітчизняних інвесторів у пріоритетні сектори сільської економіки прикордоння;
  • створення якісного рекламного та пропагандистського продукту, покликаного просувати товари і послуги, які виробляються в межах прикордонних сільських територій з метою її популяризації в межах транскордонних ринків, а також подальшої реалізації на спільному ринку ЄС;
  • продукування якісних маркетингових технологій, орієнтованих на повноцінну інтеграцію сільської економіки прикордонних територій України до регіональної та міжрегіональної транскордонних мереж .

Для повноцінного виконання цих завдань має бути задіяна низка механізмів, пов’язаних з підвищенням ефективності управління регіональним розвитком.

Насамперед, це стосується фінансового механізму, який включає різні методи, форми та інструменти фінансового забезпечення маркетингової діяльності та розробки маркетингових продуктів у системі територіального управління. В сучасних умовах, основним важелем підвищення ефективності цього механізму в Україні виступає проведення бюджетної реформи в руслі політики децентралізації влади. Ця реформа покликана підвищити фінансову спроможність органів місцевого самоврядування сільських територіальних громад, у тому числі і з метою запровадження в їх діяльність нових управлінських інструментів, одним із яких є маркетинг сільських територій.

Враховуючи реалії часу, для економічного розвитку прикордонних сіл нашої держави сьогодні особливої значимості набуває також трансформація типу підприємницької активності у спільному транскордонному просторі з ЄС. Адже домінування напівлегальних форм човникової торгівлі та трудової міграції більше не відповідає ані принципам підписаної Угоди про Асоціацію, ані новій європейській безпековій парадигмі. Це актуалізує потребу в підвищенні ефективності інституційного механізму розвитку сільських територій, передусім на основі наповнення новими сенсами та забезпечення сучасними управлінськими технологіями органів місцевого самоврядування сільських територій у прикордонних областях України.

Поряд з фінансовим та інституційним механізмами, дедалі більшої значимості сьогодні набуває удосконалення соціального механізму розвитку прикордонних сільських територій нашої держави, зокрема у площині адаптації сучасних маркетингових підходів у соціальному середовищі сільських територіальних громад. Крім того, вказаний механізм тісно пов’язаний із підвищенням якості людського та соціального капіталу села, стимулюючи процеси оволодіння сільськими мешканцями (насамперед громадськими активістами та підприємцями) сучасними маркетинговими технологіями просування своїх продуктів та економічних інтересів території. На цій основі формуватиметься соціальний ґрунт для збільшення обсягів залучення фінансових ресурсів у розвиток прикордонних сільських територій, насамперед за програмами технічної допомоги ЄС: на реалізацію транскордонних проектів розвитку інфраструктури, облаштування територій та захист довкілля). До  того ж, ефективний соціальний механізм передбачає поліпшення інвестиційного клімату, а відтак і залучення коштів вітчизняних і закордонних інвесторів у реалізацію транскордонних інвестиційних проектів, у тому числі –інноваційного характеру.

 

Список використаних джерел

  1. Пастернак О.І. Економічний розвиток регіону: маркетингове забезпечення : монографія / Олена Іванівна Пастернак; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2009. – 200 с.
  2. Буднікевич І. Муніципальний маркетинг: теорія, методологія, практика / Ірина Буднікевич. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 648 с.
  3. Павлов О.І. Імідж сільських територій як об’єкт маркетингу / Олександр Іванович Павлов // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 4 (24). – С. 42-47.
Категорія: Секція/Section_7_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 415 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 624
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0