Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОНОВЛЕНИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ямборко Галина

к.е.н., професор кафедри обліку в бюджетних і

 кредитних установах та економічного аналізу

 ВДНЗ  Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана

м. Київ, Україна

 

АКТУАЛІЗАЦІЯ ОНОВЛЕНИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ СУБЄКТІВ  ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Концептуальні основи фінансової звітності суб’єктів господарювання, які переглянуто і змінено Радою міжнародних стандартів бухгалтерського обліку у 2010році, сприяють послідовному та логічному формуванню МСФЗ і відповідно розвитку національних стандартів бухгалтерського обліку окремих країн та є фундаментом для постійного оновлення, вивчення та компетентного застосування МСФЗ[1,2]. Композиційно концептуальні основи включають загальні положення, правову та методичну основи визнання елементів фінансових звітів, перелік об'єктів, на які поширюються положення та умови розвитку фінансової звітності, обґрунтовує правомірність  основних положень, а також можливості реалізації їх ефективного використання у поєднанні з вимогами МСФЗ. У оновлених концептуальних основах систематизовано: мету фінансових звітів;  якісні характеристики, оцінку елементів фінансових звітів;  концепції капіталу та збереження капіталу. Важливість концепції визначається в першу чергу, як підгрунтя для досягнення мети фiнансової звiтностi загального призначення: надати фінансову інформацію про суб'єкт господарювання, що звітує, яка є корисною для нинішніх та потенційних інвесторів, позикодавців та інших кредиторів у прийнятті рішень про надання ресурсів суб'єктові господарювання. Зрозуміло, що рiшення нинiшнiх і потенцiйних iнвесторiв про придбання, продаж або утримування iнструментiв власного та позикового капiталу (боргових інструментів) залежить вiд очікованої суми прибутку вiд iнвестицiї у цi iнструменти. Відповідно i на рiшення кредиторiв щодо позик впливають термін сплати основної суми кредиту і очікувана сума прибутку за вiдсотками. Очiкування iнвесторiв та кредиторiв щодо суми ймовірного прибутку залежать від перспективності надходжень чистих майбутнiх грошових потоків, для оцінки яких, важливою є достовірна iнформацiя про ресурси суб’єкта господарювання. Для розуміння фінансових звітів, які базуються на оцінках, судженнях та облікових моделях, необхідно наголосити, що Концептуальна основа встановлює концепції, що лежать в основі таких оцінок, суджень та моделей та цілі, до яких слід прагнути, щоб фінансова звітність розвивалась і її корисність зростала. Саме тому, важливо виокремити і дослідити концепції, як визначальний задум концептуальних основ, зокрема:1). концепцiю фінансового і фізичного капiталу та 2). концепцію збереження фінансового і фізичного капiталу. Досліджуючи суть кожної концепції необхідно обґрунтувати значення терміну капітал у змістовних координатах. Зазначимо, що за визначенням класичної економічної теорії (заснованої А. Смітом, розвиненої Т. Мальтусом, Д. Рикардо) [3], поняття капіталу трактується як вартість, що приносить прибуток та як запаси засобів виробництва, які необхідні для  процесу виробництва, і на відміну від таких факторів, як земля й природні ресурси, складається з раніше виробленого продукту. З цим споріднені стереотипні трактування економістів про те, що капітал в економіці - це чинник виробництва у вигляді вартості, здатної приносити прибуток або збиток. Засоби праці можуть вважатися капіталом  при умові вступу їх власників у економічні відносини з власниками інших чинників виробництва. Водночас економістами виокремлюється термін фінансовий капітал, як грошові кошти та фінансові активи, що акумулюються підприємством з метою отримання прибутку та забезпечення безперервного процесу виробництва. 

Як відомо, у бухгалтерському обліку інформація формується на основі логічних і послідовних припущень, принципів і правил, а тому при інтерпретації показників фінансової звітності є необхідність розмежування економічної і бухгалтерської категорії «капітал» з урахуванням і юридичних і суто бухгалтерських правил. Зазначимо, що в бухгалтерському обліку, незважаючи на важливість цього об'єкту обліку та показника фінансової звітності, визначення категорії «капітал»  не існує, а виокремлюється власний і позиковий капітал підприємства як пасиви, які є джерелом фінансування активів підприємства. У відповідності концептуальним основам власний капітал – це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань, тобто сума власного капіталу визначається за залишковим принципом і відповідно залежить від визнання та оцінки активів і зобов'язань. В першу чергу, вимоги щодо розкриття інформації у фінансовій звітності забезпечують достовірність оцінки активів і зобов’язань, які відповідно вплинуть на показники – капітал, доходи і витрати, що узгоджується із оцінкою цих елементів. Зазначимо, що формування показників фiнансових звітів суб’єктiв господарювання залежатиме від обраної концепції капіталу. Нагадаємо, що сутність фінансової концепції капіталу трактується, як сума iнвестованих коштів або iнвестована купiвельна спроможнiсть, яка розраховується у сумі чистих активiв або власного капiталу суб’єкта господарювання. Водночас, за фiзичною концепцiєю капiтал, визначається, як показник виробничої потужності суб’єкта господарювання, зокрема показники продуктивностi, наприклад, кількість виробленої продукцiї за день.

Концепцiя збереження фiзичного капiталу вимагає прийняття основи оцiнки за поточною собiвартiстю, а концепцiя збереження фiнансового капiталу не вимагає застосування певної основи оцінки і залежатиме вiд типу фiнансового капiталу, який суб’єкт господарювання прагне зберегти. Принципова відмінність суті двох концепцій  збереження капiталу полягає в трактуваннi впливу змiни оцінки активiв та зобов’язань суб’єкта господарювання. Загалом вважається що суб’єкт господарювання зберiгає капiтал, якщо на кiнець звітного перiоду сума капiталу не перевищує суми капіталу на початок перiоду, в іншому разі, якщо сума перевищення встановлено то це є прибутком.

Дослідники не раз актуалізували думку про те, що пріорітетність та мотивація вибору вiдповiдної концепцiї капiталу суб’єктом господарювання обґрунтовується передусiм запитами користувачiв фiнансових звітів. При інтерпретації, аналізі і прогнозуванні показників фінансової звітності користувачі повинні розуміти, що облікова інформація формується на основі логічних і послідовних припущень обліку та вибору певної бази (основи) оцінки. В першу чергу, вимоги щодо розкриття інформації у фінансовій звітності забезпечують достовірність оцінки активів і зобов’язань, які відповідно вплинуть на показники – капітал, доходи і витрати, що узгоджується із оцінкою цих елементів. Таким чином, концепції відповідно до Концептуальних основ фінансових звітів, узгоджуються з обліковими оцінками і розглядаються в поєднанні з якісними характеристиками облікової інформації. Основними якісними характеристиками корисної фінансової інформації у відповідності концептуальним основам є доречність й правдиве подання, а підсилюючими − зіставність, перевірність, своєчасність і зрозумілість.

Сукупність вибору концепції і відповідних оцінок елементів фінансової звітності і якісних характеристик сприятимуть встановленню методологічного підходу до розкриття інформації у фінансовій звітності та підвищенню розуміння методики формування основних фінансових показників та їх аналітичній інтерпретації, що сприятиме ефективності економічних відносин. Така інтерпретаційна модель Концептуальних основ зумовлює необхідність наповнювати конкретним науковим змістом та розширювати і поглиблювати трактування кожної з концепцій, які у поєднанні з обліковими оцінками і якісними  характеристиками  формують облікову модель.

 

Список використаних джерел

1.Концептуальна основа фінансової звітності [Електроний ресурс]: Міністерства фінансів України - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua /file/link/332198 /file/buh.pdf.

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.2013  № 73. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua.

3. Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. - М.: Ексмо, 2007- (Серія: Антологія економічної думки) - 960 с.- ISBN 978-5-699-18389-0.

4. Голов С.Ф. Фінансовий облік: Підручник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, І.Ю. Кравченко, Г.А. Ямборко – К.: Лібра, 2005. – 976 с.

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 288 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0