Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Должанський Андрій

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Терещенко  Юліана

студент ОР “магістр”

Львівська комерційна академія

м. Львів, Україна

 

АСПЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА ПОЛІГРАФІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

 

Сучасна система бухгалтерського обліку повинна активно сприяти:  єдиному підходові до вирішення обліково-економічних завдань незалежно від рівня управління; можливості здійснення управління витратами на різних стадіях виробничого циклу; застосуванню ефективних методів оптимізації витрат; оперативному відображенню економічної інформації. У зв’язку з цим виникає потреба у докорінній зміні господарського механізму, який регулює економічні процеси, а це вимагає створення якісно нової системи управління, оновлення змісту та методології обліку і контролю виробничих витрат.

Особливості періоду становлення ринкових відносин виявляються у поєднанні змісту міжнародно-правових норм, Податкового кодексу України, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО), чинними в Україні законами, іншими нормативними документами з проблем формування витрат і собівартості продукції. Отже, систему регулювання бухгалтерського обліку витрат та їх контролю у поліграфії можна розглядати як модель, яка складається з п’яти рівнів (рис.1.).

Перший рівень характеризується змістом міжнародних правових норм. До другого рівня віднесені укази Президента України, Податковий кодекс, закони України. До третього рівня віднесені Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, четвертий узагальнює нормативно-правові документи міністерств та відомств.

При цьому, аналізуючи процес приведення нормативно-правової  бази  бухгалтерського обліку у відповідність до нових вимог облікової політики, побудованої за принципами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, доцільно виділити Указ Президента України “Про перехід до загальноприйнятої в міжнародній практиці системи обліку і статистики”, у якому затверджено Державну програму входження до міжнародної системи обліку і статистики [5].

Облікова політика, як сукупність принципів, методів і процедур з ведення обліку та складання і подання фінансової звітності, здійснюється у відповідності до концептуальних основ міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Визначальним на цьому рівні є також податкове законодавство. Варто наголосити на некоректності проведення прямої паралелі між поділом обліку на фінансовий і управлінський, бухгалтерський і податковий.

Щодо системи контролю за діяльністю підприємств, у тому числі витратами, за умов ринкових відносин, в Україні відбувається становлення якісно нового виду контролю – аудиторського. Законодавчо це зафіксовано у прийнятому Законі України “Про аудиторську діяльність” [6].

Слід звернути увагу, що трансформація нормативно-правової бази, яка, у здебільшому, полягає в адаптації системи бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів характерна для другого рівня.

Третій рівень регулювання бухгалтерського обліку становлять національні стандарти та нормативні документи, розроблені у відповідності до вимог правової бази другого рівня. Як зазначено у ст.7 Закону “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” [7], розроблення національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших нормативно-правових актів щодо ведення обліку та складання фінансової звітності покладено на методологічну раду, яка функціонує на правах консультативного органу при Міністерстві фінансів України. Серед важливих нормативних документів, в яких регламентується порядок формування витрат на виробництво, необхідно виділити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” [4]. Незважаючи на ряд позитивних заходів, передбачених у Положенні, вдосконалення обліку витрат не отримало логічного завершення за неповного розшифрування в П(С)БО та невідповідності з нормативно-правовою базою нижчих рівнів. Так, у пункті 16 стандарту 16 “Витрати” передбачено, що витрати розподіляються за видами продукції, зокрема з використанням бази розподілу, які не наведено та не розшифровано у розроблених документах. Належно не відображено у нормативній базі і таку статтю витрат, як заробітна плата, зокрема в частині нарахувань до додаткової зарплати. Немає логічного зв’язку нормативної бази з положеннями Закону України “Про оплату праці” у частині індексації заробітної плати і порядку віднесення її на собівартість продукції.

Суттєвий вплив на собівартість продукції має Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” [3]. У результаті вивчення встановлено, що досліджувана нормативна база на всіх рівнях містить ряд суттєвих недоліків. Розглянемо основні з них за безпосереднім впливом на формування виробничих витрат. У П(С)БО 9 “Запаси” не передбачено методики розрахунку первинної вартості стосовно окремих об’єктів обліку запасів, що унеможливлює визначення їх реальної вартості. Крім цього, у складі первинної вартості знаходяться прямі витрати з доведення запасів до стану, придатного для використання. Нез’ясованим залишається відношення витрат із складування і зберігання запасів.

Четвертий рівень регулювання ґрунтується на методичних вказівках щодо організації та ведення обліку за конкретними видами діяльності і розробленими галузевими міністерствами та відомствами з врахуванням особливостей діяльності, технології виробництва продукції, надання послуг та виконання робіт. Визначальним нормативно-правовим документом згаданого рівня для виробничих підприємств вважається Типове Положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України.

На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що одним з напрямків державного регулювання поліграфічної галузі є вдосконалення нормативно-правової бази бухгалтерського обліку  виробничих витрат. Тому нагальним є питання розробки методичних рекомендацій з питань обліку, контролю витрат та їх калькулювання відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Податкового кодексу України з урахуванням специфіки формування виробничих витрат і собівартості друкованої продукції.

Список використаних джерел

  1. Податковий кодекс України: Верховна Рада України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17.
  2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" : наказ МФУ від 27.04.2000 р. № 92 [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/z0288-00.
  3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": затверджене Наказом МФУ від 20.10.1999р. № 246: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0397-99.
  4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" : наказ МФУ від 31.12.1999 N 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0398-99.
  5. Програма переходу України на міжнародну систему статистики та обліку : постанова Кабінету Міністрів України від 04.05.1993 р № 326 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0040.
  6. Про аудиторську діяльність: закон України  від 22.04.1993р.№3125-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/z.
  7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.  
  8. Про облікову політику: лист Міністерства фінансів України від 21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.2132.0.

 

 

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 839 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0