Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Андрухів-Садовська Наталія

к.е.н., викладач

Львівський інститут

ДВНЗ «Університет банківської справи»

м. Львів, Україна

 

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Розвиток ринкових відносин, загострення конкуренції поставили перед системою управління широке коло нових завдань, пов'язаних із визначенням ефективної стратегії і тактики підприємницької діяльності. Це, у свою чергу, зумовило додаткове навантаження на систему бухгалтерського обліку підприємства, вимагаючи її адаптації до специфічних інформаційних потреб системи управління. Таким чином, ефективна організація бухгалтерського обліку вимагає створення ефективної, гнучкої, багатофункціональної системи, орієнтованої на забезпечення достовірною обліковою інформацією користувачів на підприємстві з метою прийняття виважених управлінських рішень.

Питанням використання облікової інформації при прийнятті управлінських рішень приділяли увагу, у своїх працях, такі вчені як Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, С. Ф. Голов, В. В. Євдокимов, В. В. Сопко, Я. В. Соколов, В. Г. Швець та інші відомі науковці. Однак, важливим при йому є етапи формування облікової інформації та її використання на різних стадіях прийняття управлінських рішень.

Важливою складовою інформаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень є облікова інформація. Облікова інформація - це дані про господарські операції та об’єкти, що отримуються на всіх стадіях облікового процесу в ході їх ідентифікації та обробки.

Облікова інформація на підприємствах формується в результаті облікового процесу, а саме на трьох етапах:

 • етап первинного обліку: процес документування та оцінки господарських явищ і процесів;
 • етап поточного обліку: процес облікової реєстрації господарських операцій на бухгалтерських рахунках та в облікових регістрах;
 • етап підсумкового обліку: процес узагальнення даних поточного обліку в бухгалтерській звітності.

 Облікова інформація повинна відповідати певним вимогам, оскільки вона є основним джерелом для прийняття управлінських рішень. Однак, щодо переліку вимог одностайної думки серед вчених немає.

Так, В. В. Сопко виділяє: достовірність, повнота, цінність, актуальність, ясність, зрозумілість як основні вимоги до облікової інформації [1; с.42-43].

Ф. Ф. Бутинець виділяє наступні вимоги до облікової інформації: достовірність, значимість, порівнянність та постійність консервативність, суттєвість та повноту [2, с. 95].

В. В. Євдокимов значно розширює основні вимоги до облікової інформації та вважає, що вона має  бути: доступною, доцільною, надійною, а також передбачуваною, своєчасною, нейтральною, достовірною, здатність бути перевіреною, цінність зворотного зв’язку [3, с. 46].

НП(С)БО визначає що облікова інформація має відповідати таким вимогам: дохідливість і зрозумілість, доречність, достовірність, порівнюваність, зіставність, суттєвість [4].

Провівши аналіз вимог до облікової інформації вважаємо, що всі вони є важливі, однак  погоджуємось, з думкою М.С.Пушкаря [5; с.32], про те, що основною вимогою до облікової інформації є відсутність невизначеності в системі управління при прийнятті рішень.

Підвищення складності господарського процесу на підприємстві зумовлює відповідну багатогранність та багатовекторність управлінського процесу. Для досягнення визначених цілей фінансово-господарської діяльності підприємства та виконання поставлених завдань потрібно приймати значну кількість управлінських рішень. Тому для ефективної їх реалізації, необхідно визначити основні стації прийняття управлінських рішень.

Рішення щодо управління підприємством повинні пройти наступні стадії:

 • визначення (діагностика) проблеми чи задачі певного управлінського рішення включає виділення проблемних моментів функціонування підприємства (структурного підрозділу підприємства), що впливають на досягнення конкретної мети, рівня певних (планових) показників; визначення бажаного кінцевого результату для вирішення проблемної ситуації (підставою можуть бути дані отримані та третьому етапі облікового процесу, а саме дані звітності);
 • накопичення та формування інформації для реалізації та прийняття управлінського рішення включає збір та обробку інформації різного характеру щодо проблеми, яка розглядається (джерелом інформації можуть бути дані всіх етапів облікового процесу); визначення якості інформаційних матеріалів, що, оцінюється за допомогою вимог до інформації (в тому числі облікової);
 • пошук, розробка та оцінка альтернативних варіантів для прийняття оптимального рішення означає розробку, опис та складання переліку всіх можливих варіантів дій, що забезпечують вирішення проблемної ситуації; аналіз та перевірка кожної ідентифікованої альтернативи (джерелом інформації можуть бути дані всіх етапів облікового процесу, особливо етапу первинного обліку);
 • реалізація прийнятого управлінського рішення включає порівняння альтернатив за очікуваними ефектами їх реалізації та вибір кращої альтернативи на основі критеріїв, ідентифікованих на етапі діагнозу проблеми чи задачі.

Таким чином, прийняте управлінське рішення повинно мати практичне застосування; бути економічним, тобто позитивний ефект при реалізації; точним, надійним - не допускати значних помилок і не створювати ситуацій з підвищеним ризиком.

Отже, використання та аналіз облікової інформації, яка формується на етапах обліковому процесу є одним з головних джерел при прийнятті управлінських рішень, однак важливим є її відповідність вимогам. Проте, управлінське рішення буде ефективним, якщо побудоване згідно вище визначеного алгоритму, що дасть можливість успішно функціонувати підприємству, а саме, одержувати максимальний прибутку при мінімальних витратах.

 

Список використаних джерел

 1. Сопко В .В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : навч. посібник / В. В. Сопко ; Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 526 с.
 2. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: підручник [Текст] / [Ф. Ф. Бутинець, С. В. Івахненков, Т. В. Давидюк, Т. В. Шахрайчук]; за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. [Вид. 2-е  переб. і доп.] – Житомир: ПП «Рута», 2002. – 544 с.
 3. Євдокимов В. В. Надійність бухгалтерської інформації як передумова забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] / В. В. Євдокимов // Вісник ЖДТУ. – 2011. - № 3. – С.46-50.
 4. НП(С)БО 1 — Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» , затверджено наказом Міністерства фінансів України от 07.02.2013 р. №73. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звертання 23.03.2016р.). – Назва з екрану
 5. Пушкар М. С. Розробка систем обліку [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 198 с.
Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 1288 | Рейтинг: 2.0/1
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 629
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0