Архів / Archive

Головна » Статті » 2016_03_31_Lviv » Секція/Section_8_2016_03_31

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТІВ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Головацька Світлана

 к.е.н.,доцент кафедри бухгалтерського обліку

Львівська комерційна академія

м. Львів

 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТІВ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

 

В умовах сучасних складних виробничих і управлінських процесів, підвищеної нестабільності зовнішнього середовища, зростання і глобалізації особливого значення набуває стратегічне управління підприємством, яке передбачає формування обґрунтованої стратегії на основі глибокого осмислення визначальних економічних, технологічних, соціальних та інших перетворень. В ринковій економіці витрати є основою вибору найкращого з альтернативних варіантів розвитку й управлінських рішень, орієнтиром встановлення ціни на продукцію та передумовою приросту капіталу підприємства.

Управління витратами як функція економічного механізму підприємства – це процес цілеспрямованого формування витрат щодо їхніх видів, місць та носіїв за умов постійного контролю рівня витрат і стимулювання їхнього зниження. Основними принципами управління витратами є: застосування системного підходу до управління витратами; взаємозв’язок окремих елементів підсистем із завданнями системи загалом; відповідність системи обліку завданням управління витратами; аналіз і виявлення альтернативних шляхів досягнення мети; повнота та аналітичність інформації щодо рівня витрат; застосування ефективних методів зниження витрат; стимулювання і мотивація працівників до зниження витрат;  оцінка і контроль результатів діяльності підрозділів; забезпечення та реалізація останніх досягнень економіки, математики та практики для подальшого вдосконалення.

Необхідність впровадження системи бюджетування витрат на вітчизняних підприємствах можна обґрунтувати за допомогою таких факторів: у сучасних умовах у багатьох підприємств виникла необхідність знаходити внутрішні резерви зниження витрат, обґрунтувати оптимальний рівень витрат фінансових коштів, оптимізації податкової політики й інших завдань, пов’язаних з удосконаленням системи управління підприємством. Метою бюджетування витрат є: забезпечення поточного планування; забезпечення координації, кооперації і комунікації підрозділів підприємства; обґрунтування витрат центрів відповідальності і підприємства в цілому; створення основи для оцінки і контролю виконання прогнозних планів підприємства; встановлення персональної відповідальності менеджерів за дотримання виконання бюджетів.

Обов'язковими етапами бюджетування підприємств є: аналіз виконання показників бюджету за попередні бюджетні періоди;  аналіз фінансових показників діяльності підприємства за попередні звітні періоди; складання бюджету з урахуванням кошторисних показників та інформації про виконання бюджету за попередні періоди , а також можливих змін у діяльності підприємства в майбутньому; затвердження бюджету, у результаті якого він стає обов'язковим до виконання для відповідних підрозділів та їх працівників; виконання бюджету з відстеженням точності його складання та виконання; здійснення контролю за виконанням бюджету та аналіз результатів контролю; коригування бюджету чи діяльності підприємства з метою узгодження бюджетних і фактичних показників.

Алгоритм процесу управління витратами на основі контролю за відхиленнями передбачає: розрахунок рівня витрат за складовими; зіставлення нормативного показника рівня витрат із фактичним; формування звіту щодо відхилень для керівника підприємства та керівників підрозділів із відокремленням пріоритетності питань; визначення причин відхилень та їх взаємозв’язок між підрозділами (табл. 1); формулювання і розгляд пропозицій керівників підрозділів щодо запобігання негативним відхиленням.

Таблиця 1

Система кодів відхилень фактичних показників витрат діяльності

від показників бюджетів

Рівень кодифікації

Код

Найменування коду

1 рівень

1 - х

Код центру відповідальності

2 - х

Код витрат за цільовим призначенням у системі управління

2 рівень

1

Позитивне відхилення

2

Негативне відхилення

3 рівень

1

Відхилення за рахунок прогнозування (бюджетування) діяльності

2

Відхилення за рахунок діяльності

4 рівень

1

Внаслідок того, що господарська операція не відбулась

2

В результаті економії ресурсів

3

В результаті перевикористання ресурсів

4

В результаті зловживань та невідповідних дій працівників

5

Інші (вказати)

5 рівень

1 - х

Код відповідальної особи (керівника центру відповідальності)

 

Система бюджетного контролю витрат підприємства як процесу зіставлення фактичних результатів із бюджетними, аналізу відхилень та внесення необхідних коректив включає наступні організаційні етапи: ідентифікація фактичних даних виконання бюджетів; виявлення відхилень при виконанні затверджених бюджетів; класифікація виявлених відхилень; аналіз відхилень (табл. 2) і розроблення пропозицій щодо їх усунення та вдосконалення процесу бюджетування; підвищення ефективності використання ресурсів підприємства.

Таблиця 2

Класифікація відхилень фактичних показників витрат

від бюджетних показників

№ з/п

Класифікаційна ознака

Види відхилень

1

Залежно від місця виявлення

 • залежні від діяльності виробничих підрозділів;
 • незалежні від діяльності виробничих підрозділів;

2

За характером оформлення

 • документально оформлені;
 • розраховані;
 • невраховані;

3

За суб’єктивністю оцінки

 • позитивні;
 • негативні;

4

Залежно від сфери повноважень менеджера

 • підконтрольні;
 • непідконтрольні;

5

Для прийняття управлінського рішення

 • суттєві;
 • несуттєві.

 

Аналіз відхилень проводять за трьома рівнями. Перший рівень аналізу відхилень: порівняння фактичних даних із показниками статичного бюджету. Другий рівень аналізу: порівняння фактичних даних із інформацією гнучкого бюджету. Гнучкий бюджет передбачає перерахунок планових показників на фактичний обсяг продажу і допомагає менеджерам виключити при проведенні аналізу вплив чинника обсягу. Отримавши у результаті аналізу другого рівня більш детальну і коректну інформацію, менеджер центру витрат може її деталізувати і виявити характер, причини і винуватців відхилень, щоб не допустити несприятливих відхилень у майбутньому. Зазначену інформацію можна отримати, здійснивши аналіз відхилень третього рівня. Третій рівень аналізу: деталізація відхилень. На цьому рівні аналізу виробляють порівняння фактичних даних із інформацією гнучкого бюджету, причому при порівнянні фактичних і бюджетних даних краще використовувати нормативний рівень планованих витрат як більш точних, що дозволяють отримувати об’єктивні гнучкі бюджети.

Отже, облік і аналіз відхилень є дієвим інструментом контролю за витратами, способом їх оптимізації, базовим елементом системи обліку витрат за місцями виникнення та центрами відповідальності. Контроль за відхиленнями дає можливість виявити відхилення фактичних від достатніх рівнів витрат підприємства та його складових, а також дає можливість з’ясувати причини їх виникнення. Таким чином, використання системи управління за відхиленнями дозволяє істотно скоротити обсяг інформації для керівника підприємства та підвищити якість прийняття управлінських рішень.

Категорія: Секція/Section_8_2016_03_31 | Додав: clubsophus (2016-03-31)
Переглядів: 527 | Рейтинг: 0.0/0
Переклад
Форма входу
Категорії розділу
Секція/Section_1_2016_03_31
Секція/Section_2_2016_03_31
Секція/Section_3_2016_03_31
Секція/Section_4_2016_03_31
Секція/Section_5_2016_03_31
Секція/Section_6_2016_03_31
Секція/Section_7_2016_03_31
Секція/Section_8_2016_03_31
Пошук
Наше опитування
Яка наукова інформація Вас найбільше цікавить?
Всього відповідей: 621
Інтернет-ресурси
Підписатися через RSS2Email

Новини клубу SOPHUSНаукові спільноти
Статистика
free counters

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0